Sol·licitud de reconeixement de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Unió Europea per a l'exercici de les professions regulades de la branca sanitària.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 1523262
|
Codi GVA: 19702
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-06-2014

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones interessades en el reconeixement de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Unió Europea de la branca sanitària.

Com es tramita

Procés de tramitació

- L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut té assignada la competència per al reconeixement de les qualificacions professionals de la branca sanitària, obtingudes en altres estats membres de la Unió Europea, per a l'exercici de les professions regulades sanitàries.

 

- L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut tramitarà el procediment de reconeixement de títols de formació o qualificacions professionals de conformitat amb l'establit en l'article 70 del Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI).

Sol·licitud

Termini
Des de 11-06-2014

Durant tot l'any.

Documentació
Les persones interessades han de presentar davant de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut: - Model de sol·licitud. - Document acreditatiu de la nacionalitat. - Còpia autenticada del títol o certificat de competència, amb la traducció oficial (si escau). - Còpia autenticada de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1.- La...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
A la vista de la documentació presentada, l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut procedirà a dictar i notificar la resolució expressa que estime o desestime el reconeixement del títol de formació o la qualificació professional sol·licitats, en el termini màxim de quatre mesos des de l'entrada...
Saber més
Observacions

Contra la resolució del procediment, que no posa fi a la via administrativa, o contra la falta de resolució expressa en el termini establit, podran interposar-se els recursos que siguen procedents, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les...

Saber més