• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de beques per a la la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en les oficines tècniques de cooperació, dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques per a la la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en les oficines tècniques de cooperació, dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID).

  Objecte del tràmit

  Convocar cinc beques pel procediment de concurrència competitiva que tenen per objecte la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en les oficines tècniques de cooperació, dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament de països en què s'estiguen executant projectes de cooperació al desenrotllament finançats per la Generalitat, localitzats en les següents àrees geogràfiques d'intervenció: Amèrica Central i Carib, Sud-amèrica, África Subsahariana i Magrib i Orient Mitjà.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La concessió de les beques objecte d'esta convocatòria es tramitarà en règim de concurrència competitiva entre els diversos aspirants a estes que reunisquen els següents requisits, abans de finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i els acrediten documentalment.

  Requeriments

  a) No ser major de 35 anys.
  b) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la seua obtenció.
  c) Posseir un Màster Universitari en Cooperació Internacional al Desenrotllament, demostrable a través del títol corresponent.
  d) Posseir experiència acreditada, de com a mínim tres mesos complets, en matèria de cooperació al desenrotllament en organismes oficials o ONGD, o en servicis de voluntariat en ONGD.
  e) Disposar de cobertura sanitària.
  f) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari/ària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  g) No haver sigut persona beneficiària d'altres beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos, no mantindre cap relació laboral i no ser beneficiari d'altres beques o ajudes públiques. No podran optar a estes beques els que en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen disfrutant d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està disfrutant o que resten menys de dos mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Cada una de les beques està dotada amb un import de 1.000 euros mensuals bruts, segons la Resolució d'1 de novembre del 2009 del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació. Sobre el dit import haurà de practicar-se la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si és el cas, puguen correspondre.

  De forma anticipada a la incorporació a la corresponent oficina tècnica de cooperació, i a l'efecte de facilitar el pagament dels gastos de viatge, assegurança mèdica i instal·lació en el país de destinació, es farà un abonament a cada becari per import de 2.600 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 7323, de 23/07/14.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran la sol·licitud i el currículum complet exclusivament per via telemàtica.

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, juntament amb la sol·licitud i el currículum no s'hi adjuntarà cap documentació . Els sol·licitants que hagen sigut seleccionats per a la fase d'entrevista hauran de presentar en el dit acte la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran la sol·licitud i el currículum complet exclusivament per via electrònica.
  2. Ambdós documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat (www.sede.gva.es). En omplir estos formularis s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de forma automàtica a partir de la informació aportada en este. El resultat de la dita baremació es visualitzarà com un camp més del formulari.
  3. El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual el sol·licitant manifesta, davall la seua responsabilitat, que totes les dades arreplegades en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns.
  4. Igualment, inclou una autorització perquè l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament; del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol del 2006).
  5. Per a poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica, per mitjà del certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.
  6. La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar per mitjà del rebut expedit per este de manera automàtica.
  7. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.
  8. A la vista dels mèrits al·legats en el currículum, la comissió avaluadora els valorarà d'acord amb la informació obtinguda en l'autobaremació que s'obtindrà de forma automàtica a l'omplir el currículum, i publicarà durant 10 dies el llistat provisional en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet www.gva.es, ordenat segons la puntuació obtinguda per tots els aspirants, per a la fase d'al·legacions.
  9. Els candidats/ates que obtinguen la millor puntuació seran convocats per a la realització d'una entrevista en què es valorarà l'adequació del perfil personal i professional dels candidats a les activitats a desenrotllar.
  10. Els sol·licitants que hagen sigut seleccionats per a la fase d'entrevista hauran de presentar en el dit acte la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum.
  11. La resolució de concessió la dictarà la consellera de Benestar Social, a la vista de la proposta de la Comissió Avaluadora, i contindrà la relació de beneficiaris i una borsa de reserva prioritzada en funció de la puntuació obtinguda, que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  12. La publicació d'esta resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposen els articles 58 i 59.6 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet (www.gva.es).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció que fa del seu articulat la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1972

  Tramitació

  Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haureu de polsar la icona "Tramitar amb certificat"

  Una vegada presentada la sol·licitud esta no es pot modificar, per tant, si desitgeu realitzar canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En eixe cas la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal de la Generalitat i accedir a l'apartat JUSTIFICANTS.

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, vos recomanem que accediu a la següent pàgina de preguntes freqüents (http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion).

  En cas de continuar amb problemes podeu remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  El suport d'incidències, d'este correu, estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  * INCOMPATIBILITAT
  Les beques objecte de la present convocatòria són incompatibles amb l'exercici de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i dedicació de la beca o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del seu normal desenrotllament. La infracció d'esta regla deixarà sense efecte la beca adjudicada, amb audiència prèvia a la persona interessada.

  Criteris de valoració

  A. Expedient acadèmic:
  1. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, donant lloc a una valoració entre 5 a 10 punts.
  Quan la ponderació estiga realitzada amb una puntuació 0-4 s'aplicarà allò que disposa l'apartat 13.4 i 5 del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'establixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.
  2. Estar en possessió del títol oficial universitari de llicenciatura, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, es valorarà en 0,50 punts.
  3. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió.
  En este subapartat la puntuació màxima serà de 3 punts:
  Títol de doctor: 2 punts
  Altres llicenciatures: 1 punt
  Altres diplomatures: 0,5
  La puntuació que es podrà obtindre en este apartat serà com a màxim de 13 punts.

  B. Coneixements de valencià
  Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent:
  - Oral: 0,25 punts
  - Elemental: 0,50 punts
  - Mitjà: 0,75 punts
  - Superior: 1,00 punts
  La puntuació que es podrà obtindre en este apartat serà com a màxim d'1 punt.

  C. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea:
  1. El nivell de coneixement de l'anglés i/o el francés es valorarà, d'acord amb els establits en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Cada nivell superat dels mencionats idiomes valdrà 0,20 punts, fins a un màxim d'1 punt.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per mitjà d'un títol universitari i el dit títol haja sigut puntuat en l'apartat A d'este barem, no es podrà computar també dins d'este apartat.
  2. Altres idiomes oficials de la Unió Europea. Cada nivell superat dels mencionats idiomes es valorarà amb 0,10 punts, fins a un màxim d'1 punt.
  3. La puntuació màxima que es podrà obtindre en este apartat serà de 2 punts.

  D. Formació addicional
  1. Experiència professional acreditada relacionada amb la cooperació al desenrotllament, directament amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 2 punts, computant-se 0,10 per cada mes complet treballat, i 0,10 cada mes complet com a voluntari en tasques relacionades amb la cooperació al desenrotllament.
  2. Altres cursos d'especialització de titulats universitaris impartits per universitats, ministeris o organismes oficials, així com centres homologats i reconeguts oficialment, específics de cooperació al desenrotllament, de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per l'interessat fins a un màxim de 4 punts.

  a) De 200 o més hores, 3 punts.
  b) De 100 o més hores, 2 punts.
  c) De 75 o més hores, 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores, 1 punt.
  e) De 25 o més hores, 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores, 0,20 punts.
  En cap cas es puntuaran en el present subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.


  E. Entrevista:
  Les persones candidates que siguen convocades a esta fase realitzaran una entrevista presencial en el lloc i hora queestime la comissió d'avaluació.
  La puntuació que es podrà obtindre en este apartat serà com a màxim de 8 punts.

  F. Altres mèrits:
  Es valorarà fins a un màxim d'1 punt les publicacions científiques relacionats amb la cooperació al desenrotllament:
  Llibres, capítols de llibres i publicacions en revistes periòdiques: per cada un 0,50 punts
  Contribucions presentades en congressos, conferències, seminaris o altres tipus de reunions de rellevància científica o professional: per cada un 0,20 punts

  Es valorarà fins a un màxim d'1 punt els cursos de formació que haja impartit la persona interessada que tinguen relació amb l'objecte de les beques convocades, i per una sola vegada. No seran susceptibles de ser valorades successives edicions d'un mateix curs.

  La valoració màxima que es podrà obtindre en este subapartat serà de 2 punts.

  Enllaços

  Llista provisional d'admesos/exclosos

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009 , de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Orde 15/2014, de 9 de juliol, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de cooperació internacional al desenrotllament en oficines tècniques de cooperació dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (DOCV núm. 7323, de 23/07/14).
  - Resolució de 24 d'octubre de 2014, de la consellera de Benestar Social, per la qual es concedixen cinc beques per a la realització de pràctiques en les oficines tècniques de cooperació internacional dependents de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenrotllament, AECID, durant 2014 (DOCV núm. 7398, de 07/11/14).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu Orde 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu Orde 15/2014, de 9 de juliol

  Llistat de seguiment

  Consulta de l'estat de tramitació

  Presentació d'al.legacions/subsanacions

  Renúncia a la beca

  Llistat provisional d'aspirants

  Llistat definitiu: adjudicació

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.