Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Institut Cartogràfic Valencià.

Codi SIA: 1778928
Codi GUC: 19757
Organisme: Institut Cartogràfic Valencià ICV
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En la relació administració-ciutadà és fa necessari que la persona interessada és dirigisca als òrgans administratius: - en la iniciació d'un procediment - en la instrucció: esmena d'errades, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc. - en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud - en la fase d'execució del procediment - en la interposició de recursos Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades quan, tot i que hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, les persones interessades vulguen presentar-la de manera electrònica o ho hagen de fer així (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho. Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, necessàriament caldrà utilitzar aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que s'ha establit per la llei.

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Junt amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si escau, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que la persona interessada considere de presentació oportuna).

Presentació

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)

Esgota via administrativa