Detall de Procediments

TECG - Esmena i/o aportació de documentació d'activitats sotmeses a autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup A) i instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener sotmeses a autorització Ambiental Integrada o Autorització d'emissions a l'atmosfera "Grup A"
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Esmena i/o aportació de documentació d'activitats sotmeses a autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup A) i instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener sotmeses a autorització Ambiental Integrada o Autorització d'emissions a l'atmosfera "Grup A"

  Objecte del tràmit

  - Aportar documentació en relació amb les activitats sotmeses a autorització d'emissions grup A
  - Aportar documentació que verifica el compliment dels valors límit del Reial decret 117/2003, de 31 d e gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Qualsevol persona titular o representant legal d'una instal·lació que estiga tramitant o haja tramitat una autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup A).

  -Qualsevol persona titular o representant legal d'una instal·lació que haja de presentar documentació en relació amb el compliment dels valors límits del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

  Inici
 • Taxes

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1Ver plano
  46018 València
  Tel: 961208552

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19758

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud d'esmena i/o aportació de documentació que siga procedent.

  Impresos associats

  [GRUP A] SUBSANACIÓ I/O APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ D'ACTIVITATS SOTMESE A AUTORITZACIÓ DE EMISSIONS A LA ATMOSFERA (GRUPO A) E INSTALACIONES AFECTADES PEL REIAL DECRET 117/2003, DE 31 DE GENER SOTMESES A AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA O AUTORITZACIÓ DE EMISSIONES A LA ATMOSFERA "GRUP A"

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització d'emissions a l'atmosfera grup A o documentació que verifica el compliment dels valors límits establits en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener és la Direcció General de la Conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial del qual se situe la instal·lació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19758

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Web del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

  Web de l'Agència Europea de Medi Ambient.

  Web European IPPC Bureau.

  Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/10).
  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/07).

  - Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a aplicar-lo (BOE núm. 25, de 29/01/11).

  - Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils originades per l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/03).

  - Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 157, de 02/07/02), modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny (BOE núm. 140, de 12/06/13).
  - Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de *novimebre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. (BOE núm. 311, de 23/12/2017).
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va crear el Registre d'instal·lacions afectades pel reial decret 117/2003 en la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 5545, de 29/06/2007)
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
  - Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadors de l'atmosfera.

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 228/2018, de 14 de decembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.