Esmena i/o aportació de documentació d'activitats sotmeses a autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup A) i instal·lacions afectades pel Reial decret 117/2003, de 31 de gener sotmeses a autorització Ambiental Integrada o Autorització d'emissions a l'atmosfera "Grup A"

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 1778929
|
Codi GVA: 19758
Descarregar informació
Termini obert

Des de 04-09-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Aportar documentació en relació amb les activitats sotmeses a autorització d'emissions grup A

- Aportar documentació que verifica el compliment dels valors límit del Reial decret 117/2003, de 31 d e gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
04-09-2018
Observacions

En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

Normativa
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329,...
 • Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment...
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control...
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/07).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les...
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils originades per l'ús de dissolvents en...
 • Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 157, de 02/07/02), modificada per la Llei 5/2013, d'11...
 • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les...
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Ordre de 21 de maig de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va crear el Registre d'instal·lacions afectades pel reial decret...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

- Qualsevol persona titular o representant legal d'una instal·lació que estiga tramitant o haja tramitat una autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup A).

 

-Qualsevol persona titular o representant legal d'una instal·lació que haja de presentar documentació en relació amb el compliment dels valors límits del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats.

Com es tramita

Procés de tramitació
L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització d'emissions a l'atmosfera grup A o documentació que verifica el compliment dels valors límits establits en el Reial decret 117/2003, de 31 de gener és la Direcció General de la Conselleria competent en medi ambient en l'àmbit...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 04-09-2018

Tot l'any.

Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se