Detall de Procediment

Emplaçament per a la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que puguen usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal i declaració responsable de realització d'un esdeveniment en un emplaçament inscrit en el registre

Codi SIA: 1878849
Codi GUC: 19790
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament forestal de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, estableix, en els articles 145 i 146, que en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat inferior a 500 metres d'aquests, encara que estiguen restringides dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest reglament, es podrà realitzar, amb la prèvia autorització, l'ús festiu-recreatiu del foc amb caràcter excepcional en el desenvolupament de celebracions de festes locals o d'arrelada tradició cultural, en les quals s'utilitzen artificis de pirotècnia, encesa de fogueres, o s'utilitzen dispositius o equipaments que usen foc destinats a cuinar o a il·luminació. Les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal, es van aprovar mitjançant el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell. És important per a l'organitzador de l'espectacle tindre en compte que l'autorització autonòmica no eximeix l'organitzador/a de sol·licitar tots els permisos que estableix la legislació vigent en la matèria, davant d'aquesta o una altra administració. Per mitjà d'aquest tràmit, se sol·licita - L'autorització de l'emplaçament mitjançant la seua inscripció en el Registre d'Emplaçaments - La modificació de les dades del Registre d'Emplaçaments - La baixa en el Registre d'Emplaçaments - La comunicació prèvia de celebració d'un esdeveniment en un emplaçament inscrit en el registre

Observacions

Limitació dels efectes de l'autorització. 1- En tot cas, els dies de preemergència nivell 3, totes les autoritzacions i declaracions responsables mancaran d'efecte. 2- En funció de les característiques de l'esdeveniment o de la seua proximitat a masses forestals de més risc, el condicionat de l'autorització d'emplaçament podrà establir que, exclusivament, es podran celebrar aquests esdeveniments quan el nivell de preemergència declarat no passe del nivell 1. 3- Com donar d'alta una festa local en "Altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana".? El DECRET 148/2018, indica que per a poder sol·licitar la inclusió en el REGISTRE D'EMPLAÇAMENTS PER A ACTES I FESTEJOS TRADICIONALS QUE PODEN USAR FOC O ARTEFACTES PIROTÈCNICS, és necessari que aquesta festa complisca amb els requisits del seu Article 2 g. Entre ells s'inclou la possibilitat que les festes estiguen donades d'alta en "Altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana". Per a tramitar aquesta possibilitat només cal emplenar i signar per persona competent la fitxa següent i remetre Telemàticament a la unitat tramitadora SERVEI DE PATRIMONI de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. · Servei de Patrimoni Cultural · HA DE portar el següent títol: SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN ALTRES INVENTARIS SECTORIALS DE BÉNS IMMATERIALS NO INCLOSOS EN L'INVENTARI GENERAL DE PATRIMONI DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB ÚS DE FOC O POLVORA (En l'apartat ENLLAÇOS, pot descarregar-se la fitxa de sol·licitud d'alta en inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la CV). Hauran de comprovar en dies successius que ha sigut inclosa,és a dir, no seria necessària cap autorització per part de la conselleria d'Educació i cultura. La consulta es realitza en la següent adreça web: https://ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-y-museos/inmaterial Quan ja ho estiga, en la seua sol·licitud d'inclusió en el Registre d'emplaçaments, aportarà l'enllaç i la impressió de la pantalla d'on es puga veure la festa.

Requisits

A l'efecte del que es disposa en aquest procediment, s'entén per festes locals o d'arrelada tradició cultural les declarades com a festes d'interés turístic de la Comunitat Valenciana en virtut del que estableix el Decret 119/2006, de 28 de juliol, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, les declarades d'interés turístic per l'Estat en el marc de les seues competències, així com les inscrites en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana o en altres inventaris sectorials de béns immaterials no inclosos en l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana, els dos gestionats per la conselleria competent en matèria de cultura, en virtut del que estableix la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià, i en el Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local. L'ajuntament ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concret. Aquesta assegurança és independent de la que ha de contractar l'empresa pirotècnica. Ha de complir amb tots els requeriments inclosos en l'annex, PLEC TÈCNIC DE NORMES DE SEGURETAT EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS QUE S'HAN D'OBSERVAR EN L'ÚS DEL FOC O D'ARTEFACTES PIROTÈCNICS EN ESDEVENIMENTS FESTIVORECREATIUS EN SÒL FORESTAL, CONFRONTANT O AMB UNA PROXIMITAT INFERIOR A 500 METRES (annex decret - enllaç).

Interessats

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

Normativa del procediment

  • Decret 98/1995, del Govern Valencià, de 16 de maig, pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.
  • Decret 148/2018, del Consell, de 14 de setembre, pel qual es modifica el Decret 98/1995, del Govern Valencià, del 16 de maig, pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. (DOGV núm. 8404, de 23/10/2018)
  • Decret 21/2019, del Consell, de 15 de febrer, pel qual es modifica el Decret 148/2018, del Consell, de 14 de setembre, pel qual es modifica el Decret 98/1995, del Govern Valencià, de 16 de maig, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.
  • Vegeu el Decret 21/2019, de 15 de febrer.
  • Vegeu el Decret 148/2018, del Consell, de 14 de setembre.
  • Decret 98/1995, del Govern Valencià, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Termini

- Les sol·licituds d'autorització de l'emplaçament s'han de presentar amb una antelació mínima de dos mesos abans de la celebració de l'acte i hauran de comptar amb l'aprovació en el Ple Municipal. - Declaració responsable cada vegada que es vulga realitzar l'esdeveniment un mes abans de la data de realització efectiva de l'esdeveniment.

Documentació

Depenent del tipus de sol·licitud o declaració responsable - Document acreditatiu de l'aprovació en el Ple Municipal. - Cartografia de la ubicació i/o ruta on es desenvoluparà l'esdeveniment. - Descripció detallada de l'esdeveniment que es desenvoluparà (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components que s'utilitzaran per al seu desenvolupament…). - Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals que cal executar en el seu desenvolupament, sense que siga suficient la remissió a normes genèriques. - Si és el cas, autorització del titular del terreny on es duga a terme l'esdeveniment. - Qualsevol altre necessari per a la tramitació.

Forma presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19790. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Procediment d'autorització de l'emplaçament per a la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que puguen usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. 1. L'ajuntament remetrà a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals l'emplaçament proposat per a la realització de l'esdeveniment de què es tracte. En la sol·licitud s'ha d'indicar la ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge,…), les coordenades UTM, la cartografia específica i la proposta de mesures preventives que siguen aplicables, per a la qual cosa cal seguir les prescripcions que a aquest efecte s'estableixen en el plec general descrit en l'annex del decret (enllaç a l'annex del decret) Si es pretén que l'emplaçament que es vol autoritzar puga ser susceptible d'acollir celebracions de diferent índole, la sol·licitud d'autorització ha de preveure les característiques i mesures de prevenció per a cada una d'aquestes. 2. Una vegada que la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals procedisca a la seua verificació com a zona apta i haja informat favorablement sobre l'emplaçament en el qual es desenvoluparà l'esdeveniment (o esdeveniments) amb les mesures precautòries establides, es procedirà a la seua autorització pel director territorial en el termini d'un mes. Aquest, al seu torn, ho comunicarà a la direcció general amb competències en prevenció d'incendis forestals per a la seua inscripció en el Registre d'Emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. 3. En les sol·licituds d'actes que es realitzaran en terrenys que no siguen d'ús públic, s'ha de presentar, juntament amb la documentació indicada en l'apartat 1 d'aquest article, l'autorització del titular del terreny on es produïsca l'esdeveniment. 4. Sempre que canvien les característiques de l'acte en qüestió s'ha de sol·licitar una revisió de l'autorització per a ajustar les mesures de prevenció a la nova situació. Així mateix, els condicionants es podran canviar d'ofici per part de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis, quan es considere que les condicions de risc de la massa forestal circumdant hagen canviat. En els dos casos s'ha de comunicar a l'ajuntament de forma fefaent i s'ha de modificar en el registre. 5. Esmena. No obstant el que estableix l'apartat anterior, si, una vegada rebuda la sol·licitud d'autorització per via telemàtica es comprova que no reuneix els requisits necessaris o no s'acompanya la documentació que, d'acord amb aquest apartat, resulte exigible, es requerirà l'ajuntament sol·licitant perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si no ho fa així, es declararà el desistiment i l'anul·lació de la inscripció, amb la prèvia resolució que s'haurà de dictar en els termes de l'article 21 de la llei esmentada. Declaració responsable cada vegada que es vulga realitzar l'esdeveniment 1.- Els esdeveniments previstos en emplaçaments autoritzats i registrats, només requeriran una declaració responsable per part de l'ajuntament a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals corresponent cada vegada que es vulga desenvolupar, amb un mes d'antelació a la data de realització efectiva de l'esdeveniment, en els termes previstos en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2.- En qualsevol cas, l'esdeveniment en qüestió estarà vigilat en tot moment per l'autoritat municipal competent, i/o per aquelles persones físiques o jurídiques o qualsevol altre tipus d'entitat que hagen sigut nomenades com a part de l'organització de l'esdeveniment. 3.- L'ajuntament haurà de garantir, una vegada finalitzat l'esdeveniment, que s'ha supervisat la zona forestal circumdant o amb possibilitat de ser afectada pel radi d'abast dels artificis pirotècnics, les fogueres o qualsevol altre dispositiu d'ignició utilitzat, i verificarà que no hi ha risc d'incendi. Per a això, l'autoritat competent estendrà una acta de comprovació en què s'explicite el tipus d'inspecció realitzada i els fets constatats, i certifique que no hi ha risc d'incendi. L'acta s'enviarà a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals. 4.- L'ajuntament haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concret.

òrgans de tramitació

Direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals.

Organismes

Obligacions

Han de complir el PLEC TÈCNIC DE NORMES DE SEGURETAT EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS QUE S'HAN D'OBSERVAR EN L'ÚS DEL FOC O D'ARTEFACTES PIROTÈCNICS EN ESDEVENIMENTS FESTIVORECREATIUS EN SÒL FORESTAL, CONFRONTANT O AMB UNA PROXIMITAT INFERIOR A 500 METRES, que figura com a annex (enllaç a l'annex en PDF)

Termini màxim

Si l'ajuntament sol·licitant de l'autorització no rebera cap contestació per escrit en el termini d'un mes, s'entendrà desestimada per silenci negatiu, de conformitat amb el que estableix l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades als interessats, i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé, directament, un recurs en els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals.

Organismes