Emplaçament per a la celebració de festes locals o de tradició cultural arrelada que puguen usar foc o artefactes pirotècnics en la zona d'influència forestal a una distància inferior als 100 metres del sòl forestal i declaració responsable de realització d'un esdeveniment en emplaçament inscrit en el registre

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 1878849
|
Codi GVA: 19790
Descarregar informació
Termini obert

Des de 24-10-2018

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 134 estableix que l'ús festivorecreatiu del foc amb caràcter excepcional en entorns urbans, en el desenvolupament de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
24-10-2018
Observacions

Limitació dels efectes de l'autorització: 1. En tot cas, en els dies i les zones amb nivell de preemergència 3 davant del risc d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana, totes les autoritzacions i declaracions responsables mancaran d'efecte. 2. En funció de les característiques de...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Requisits

1- A l'efecte del que disposa aquest procediment, per a la consideració de festes locals o d'arrelada tradició cultural per part de la conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals, serà necessari l’acord plenari de l'entitat municipal en el qual s'aporte la llista...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Procediment d'autorització de l'emplaçament per a la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que puguen usar foc o artefactes pirotècnics, a una distància inferior als 100 metres del sòl forestal. 1. L'ajuntament remetrà, amb una antelació mínima de dos mesos previs a la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 24-10-2018

- Autorització de l'emplaçament: Les sol·licituds s’han de presentar amb una antelació mínima de dos mesos abans de la celebració de l'acte i han de comptar amb l'aprovació en el ple municipal. La sol·licitud d'autorització d'emplaçament s'entendrà sense perjudici de la declaració responsable...

Saber més
Documentació
Quan se sol·licite l'autorització d'emplaçament, s’ha de presentar: - Document acreditatiu de l'acord plenari de l'entitat municipal en el qual s'aporte la llista de festes locals o d'arrelada tradició cultural. - Indicacions sobre l'emplaçament proposat per a la realització de l'esdeveniment:...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Si l'ajuntament sol·licitant de l'autorització no rebera cap contestació per escrit en el termini d'un mes, s'entendrà desestimada per silenci negatiu, de conformitat amb el que estableix l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions...
Saber més
Obligacions
S'hauran de complir les condicions mínimes per a la realització de determinades accions o activitats amb ús del foc en terreny forestal o en la zona d'influència forestal que figuren en l'annex VIII del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993,...
Saber més
Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i han d’estar degudament motivades en el sentit que tinguen. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis...

Saber més
Sancions
La vulneració de les prescripcions que conté el present decret i, de manera especial, l'incompliment de les condicions que estableix el plec tècnic annex a aquest tindran la consideració d'incompliment de la normativa de prevenció d'incendis forestals i, en conseqüència, podran ser causa...
Saber més