Detall de Procediment

Emplaçament per a la celebració de festes locals o de tradició cultural arrelada que puguen usar foc o artefactes pirotècnics en la zona d'influència forestal a una distància inferior als 100 metres del sòl forestal i declaració responsable de realització d'un esdeveniment en emplaçament inscrit en el registre

Codi SIA: 1878849
Codi GUC: 19790
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT des de 24-10-2018
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 134 estableix que l'ús festivorecreatiu del foc amb caràcter excepcional en entorns urbans, en el desenvolupament de celebracions de festes locals o d'arrelada tradició cultural, en les quals s'utilitzen artificis de pirotècnia, encesa de fogueres, o dispositius o equipaments que usen foc, destinats a cuinar o a il·luminació, està sotmés a declaració responsable, en els terrenys forestals i en la zona d'influència forestal a una distància inferior als 100 metres del sòl forestal. En aquest sentit, afig que, per a poder fer ús de la declaració responsable, serà necessària la prèvia autorització de l'emplaçament per a actes festius recreatius tradicionals que utilitzen el foc en la zona d'influència forestal. Mitjançant aquest tràmit, es podrà sol·licitar: - L'autorització de l'emplaçament per a la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que puguen usar foc o artefactes pirotècnics en zona d'influència forestal per a la seua inscripció en Registre d'emplaçaments, així com la seua modificació o actualització i cancel·lació. - La declaració responsable cada vegada que es vulga dur a terme l'esdeveniment i amb anterioritat a la seua celebració, en un emplaçament inscrit en el Registre d'emplaçaments. És important per a l'organitzador de l'espectacle tindre en compte que l'autorització autonòmica no eximeix l'organitzador/a de sol·licitar tots els permisos que estableix la legislació vigent en la matèria, davant d’aquesta o una altra administració.

Observacions

Limitació dels efectes de l'autorització: 1. En tot cas, en els dies i les zones amb nivell de preemergència 3 davant del risc d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana, totes les autoritzacions i declaracions responsables mancaran d'efecte. 2. En funció de les característiques de l'esdeveniment o de la seua proximitat a masses forestals de més risc, el condicionat de l'autorització d'emplaçament podrà establir que, exclusivament, es podran celebrar aquests esdeveniments quan el nivell preemergència declarat no passe del nivell 1. 3. L’autorització o declaració responsable quedarà suspesa o privada totalment o parcialment d’eficàcia mitjançant una resolució, després d’una audiència a l’interessat, si l’Administració forestal adverteix que en l’execució no s’han complit les condicions generals i particulars.

Requisits

1- A l'efecte del que disposa aquest procediment, per a la consideració de festes locals o d'arrelada tradició cultural per part de la conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals, serà necessari l’acord plenari de l'entitat municipal en el qual s'aporte la llista d'aquestes. 2- L'ajuntament ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concret. 3- En les sol·licituds d'actes que es volen realitzar en terrenys que no siguen d'ús públic s'ha de presentar, juntament amb tota la documentació, l'autorització del titular del terreny on es produïsca l'esdeveniment. 4- Hauran de respectar-se les condicions mínimes per a la realització de determinades accions o activitats amb ús del foc en terreny forestal o en la zona d'influència forestal que estableix l'annex VIII del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, article 6 (Condicions de desenvolupament d'espectacle de pirotècnia), article 8 (Ús del foc en la celebració de festes locals d'arrelada tradició popular on la foguera per a recreació o oci és l'element central de la festa) i article 9 (Festes locals amb tradició d'encendre foc amb l'única finalitat de cuinar o calfar-se en el sòl o mitjançant dispositius o equipaments de combustió com barbacoes i altres utensilis generadors de calor o foc).

Qui pot sol·licitar-ho?

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Termini

- Autorització de l'emplaçament: Les sol·licituds s’han de presentar amb una antelació mínima de dos mesos abans de la celebració de l'acte i han de comptar amb l'aprovació en el ple municipal. La sol·licitud d'autorització d'emplaçament s'entendrà sense perjudici de la declaració responsable cada vegada que es vulga realitzar l'esdeveniment. - Declaració responsable: cada vegada que vulga realitzar l'esdeveniment es requerirà una declaració responsable per part de l'ajuntament, dirigida a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals corresponent, d'acord amb el procediment de declaració responsable que estableix l'annex VII. La presentació de la declaració responsable habilita des del dia de la seua presentació per a l'inici de l'acció o l’activitat que implica l'ús del foc, i té un termini de vigència d'un any a partir de la data de presentació de la declaració.

Documentació

Quan se sol·licite l'autorització d'emplaçament, s’ha de presentar: - Document acreditatiu de l'acord plenari de l'entitat municipal en el qual s'aporte la llista de festes locals o d'arrelada tradició cultural. - Indicacions sobre l'emplaçament proposat per a la realització de l'esdeveniment: ubicació exacta (carrer, plaça, paratge…) i/o descripció de l'itinerari que es vol recórrer (ruta, distància...), coordenades UTM, cartografia específica. - Descripció detallada de l'esdeveniment que es desenvoluparà (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components que s’utilitzaran per al seu desenvolupament). - Proposta de les mesures preventives, seguint les prescripcions que a aquest efecte s'estableixen en el plec general de l'annex VIII del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell. Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals que s’executaran en el seu desenvolupament, sense que siga suficient la remissió a normes genèriques, amb el detall de les característiques i diferents mesures de prevenció que s’aplicaran segons la diferent índole de les celebracions programades. - Autorització del titular del terreny on es produïsca l'esdeveniment, en aquelles sol·licituds d'actes que es volen realitzar en terrenys que no siguen d'ús públic. - Qualsevol altre necessari per a la tramitació.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19790. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Procediment d'autorització de l'emplaçament per a la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que puguen usar foc o artefactes pirotècnics, a una distància inferior als 100 metres del sòl forestal. 1. L'ajuntament remetrà, amb una antelació mínima de dos mesos previs a la celebració de l'acte, a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals, l'emplaçament proposat per a la realització de l'esdeveniment de què es tracte. En la sol·licitud s'indicarà la ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge), coordenades UTM, cartografia específica i la proposta de mesures preventives que hi siguen aplicables, seguint les prescripcions que a aquest efecte s'estableixen en el plec general descrit en l'annex VIII del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell. Si es pretén que l'emplaçament que es vol autoritzar puga ser susceptible d'acollir celebracions de diferent índole, la sol·licitud d'autorització ha de preveure les característiques i mesures de prevenció per a cada una d'aquestes. 2. Una vegada que la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals procedisca a la seua verificació com a zona apta i haja informat favorablement sobre l'emplaçament en el qual es desenvoluparà l'esdeveniment (o esdeveniments) amb les mesures precautòries establides, es procedirà a la seua autorització pel director territorial en el termini d'un mes. Aquest, al seu torn, ho comunicarà a la direcció general amb competències en prevenció d'incendis forestals per a la seua inscripció automàtica en el Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes en la zona d'influència forestal una vegada s'haja atorgat l'autorització. 3. En les sol·licituds d'actes que es volen realitzar en terrenys que no siguen d'ús públic, s'haurà de presentar, juntament amb la documentació requerida, l'autorització del titular del terreny on es produïsca l'esdeveniment. 4. Sempre que canvien les característiques de l'acte en qüestió s'ha de sol·licitar una revisió de l'autorització per a ajustar les mesures de prevenció a la nova situació. Així mateix, els condicionants es podran canviar d'ofici per part de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis, quan es considere que les condicions de risc de la massa forestal circumdant hagen canviat. En els dos casos s’ha de comunicar a l'ajuntament de forma fefaent i s’ha de modificar en el registre. 5. Esmena. Si, una vegada rebuda la sol·licitud d'autorització per via telemàtica, es comprova que no reuneix els requisits necessaris o no s'acompanya la documentació que, d'acord amb aquest apartat, resulte exigible, es requerirà a l'ajuntament sol·licitant perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si no ho fa així, es declararà el desistiment i l'anul·lació de la inscripció, amb la prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes de l'article 21 de la llei esmentada. Declaració responsable cada vegada que es vulga realitzar l'esdeveniment. 1. Per a la realització d'esdeveniments amb ús festivorecreatiu del foc en emplaçaments autoritzats en els quals es disparen artificis de pirotècnia, encesa de fogueres, o dispositius o equipaments que usen foc, destinats a cuinar o a il·luminació, a una distància inferior als 100 metres del sòl forestal, es requerirà una declaració responsable per part de l'ajuntament, dirigida a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals corresponent cada vegada que es vulga desenvolupar, d'acord amb el procediment de declaració responsable que estableix l'annex VII del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell. 2. En qualsevol cas, l'esdeveniment en qüestió estarà vigilat en tot moment per l'autoritat municipal competent, i/o per aquelles persones físiques o jurídiques o qualsevol altre tipus d'entitat que hagen sigut nomenades com a part de l'organització de l'esdeveniment. 3. L'ajuntament haurà de garantir, una vegada finalitzat l'esdeveniment, que s'ha supervisat la zona forestal circumdant o amb possibilitat de ser afectada pel radi d'abast dels artificis pirotècnics, les fogueres o qualsevol altre dispositiu d'ignició utilitzat, i verificarà que no hi ha risc d'incendi. Per a això, l'autoritat competent estendrà una acta de comprovació en què s'explicite el tipus d'inspecció realitzada i els fets constatats, i certifique que no hi ha risc d'incendi. L'acta s'enviarà a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals. 4. L'ajuntament haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgue cobertura al risc generat per l'esdeveniment concret.

Obligacions

S'hauran de complir les condicions mínimes per a la realització de determinades accions o activitats amb ús del foc en terreny forestal o en la zona d'influència forestal que figuren en l'annex VIII del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i han d’estar degudament motivades en el sentit que tinguen. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé, directament, un recurs en els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Termini màxim

Si l'ajuntament sol·licitant de l'autorització no rebera cap contestació per escrit en el termini d'un mes, s'entendrà desestimada per silenci negatiu, de conformitat amb el que estableix l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Sancions

La vulneració de les prescripcions que conté el present decret i, de manera especial, l'incompliment de les condicions que estableix el plec tècnic annex a aquest tindran la consideració d'incompliment de la normativa de prevenció d'incendis forestals i, en conseqüència, podran ser causa d'infracció administrativa, que comportarà la imposició de sancions als seus responsables, l'obligació del rescabalament dels danys i indemnitzacions dels perjudicats i la restauració física dels béns danyats; tot això, a l'empara del que disposa la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i el seu reglament aprovat pel Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell de la Generalitat, així com la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'un altre ordre en què pogueren incórrer els infractors.