Sol·licitud de subvencions per a projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 1875411
|
Codi GVA: 19796
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Les subvencions d'esta convocatòria estan destinades a l'execució de projectes singulars que busquen a través de l'esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana.

- Els projectes a subvencionar hauran d'ajustar-se a algun dels següents tipus:

Tipus A: Projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l'esport i l'activitat física: activitats i hàbits saludables, valors positius, mediambientals, congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d'aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.

Tipus B: Projectes per a la participació i representació directa d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats degudament legalitzades, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

- Les subvencions es destinaran a finançar les despeses corrents ocasionades per l'execució dels projectes subvencionats, com ara material esportiu fungible, desplaçaments, muntatge o adequació d'instal·lacions, així com altres derivats de la realització del projecte degudament justificats.

- Els projectes hauran d'executar-se entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'octubre de 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar estes subvenciones persones físiques empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes singulars en matèria d'esport i activitat física que siguen objecte d'esta convocatòria.

Requisits

a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, incloses en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana, i estar inscrites en el registre oficial que li corresponga, en el cas d'entitats sense ànim de lucre.

c) Tindre el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Disposar d'un pla d'igualtat, en el cas d'entitats que estiguen obligades en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. 2. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera,...
Saber més
Criteris de valoració
La valoració de les sol·licituds s'ha d'efectuar atenent la qualitat i viabilitat del projecte esportiu fins a una puntuació màxima de 100 punts i d'acord amb els criteris que es recullen en l'article 6 de l'Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 19 d'abril de 2024 (DOGV núm. 9816, de 26/03/2024).

 

L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
a) Sol·licitud normalitzada, segons annex I de la convocatòria. b) Projecte esportiu, segons annex II de la convocatòria, que inclourà un pressupost d'ingressos i despeses o liquidació en el cas d'haver-se executat el projecte. c) Fotocòpia del DNI o NIE i certificat d'empadronament, en el cas de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de la sol·licitud serà telemàtica, i per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d'https://sede.gva.es i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria. ...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Quantia L'import total màxim fixat en la convocatòria, es distribuirà entre les persones beneficiàries atesos els criteris especificats pel procediment de concurrència competitiva. La subvenció no superarà el 80% del pressupost del projecte ni de les despeses de l'activitat. Serà d'un mínim de...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Òrgans resolució