Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física.

  Objecte del tràmit

  - Les subvencions d'aquesta convocatòria estan destinades a l'execució de projectes singulars que busquen a través de l'esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana.
  - Els projectes a subvencionar hauran d'ajustar-se a algun dels següents tipus:
  Tipus A: Projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l'esport i l'activitat física: activitats i hàbits saludables, valors positius, mediambientals, congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d'aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que siguen de celebració ocasional o temporal no permanent.
  Tipus B: Projectes per a la participació i representació directa d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats degudament legalitzades, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.
  - Les subvencions es destinaran a finançar les despeses corrents ocasionades per l'execució dels projectes subvencionats, com ara material esportiu fungible, desplaçaments, muntatge o adequació d'instal·lacions, així com altres derivats de la realització del projecte degudament justificats.
  - Els projectes hauran d'executar-se entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions persones físiques, empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes singulars en matèria d'esport i activitat física que siguen objecte d'aquesta convocatòria. Han de complir les condicions següents:

  Requeriments

  a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, incloses en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana, i estar inscrites en el registre oficial que li corresponga, en el cas d'entitats sense ànim de lucre.
  c) Tindre el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
  d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  f) Disposar d'un pla d'igualtat, en el cas d'entitats que estiguen obligades en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Quantia
  L'import total màxim fixat en la convocatòria, es distribuirà entre les persones beneficiàries atesos els criteris especificats pel procediment de concurrència competitiva.
  La subvenció no superarà el 80% del pressupost del projecte ni de les despeses de l'activitat. Serà d'un mínim de 1.000 euros a un màxim de 25.000 euros, sense superar en cap cas el citat percentatge:
  A) Entre 1.000 euros a 25.000 euros màxim per als projectes singulars de tipus A.
  B) Entre 1.000 euros a 10.000 euros màxim per als projectes de participació i representació de tipus B.

  Pagament
  - El deslliurament de les subvencions es produirà a la finalització de les activitats, prèvia justificació documental de les despeses corresponents a la realització de l'activitat objecte de la subvenció concedida.
  - El termini de presentació de les justificacions requerides conclourà el 15 de novembre de l'any 2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021 (DOGV núm. 8985, de 29/12/2020).

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud normalitzada, segons annex I de la convocatòria.
  b) Projecte esportiu, segons annex II de la convocatòria, que inclourà un pressupost d'ingressos i despeses o liquidació en el cas d'haver-se executat el projecte.
  c) Fotocòpia del DNI o NIE i certificat d'empadronament, en el cas de persona física.
  d) Certificat actual del registre oficial que corresponga en el cas d'entitat sense ànim de lucre, llevat que conste en la Direcció General d'Esport.
  e) Pla d'igualtat, només aquelles entitats que en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estiguen obligats a disposar d'un pla d'igualtat.
  f) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada. No serà necessària si s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.

  g) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

  h) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat F de la sol·licitud de subvenció.
  i) Declaració responsable de tindre la residència fiscal i complir les seues obligacions tributàries en la Comunitat Valenciana, inclosa en la sol·licitud de subvenció, apartat F.
  j) Declaració responsable de trobar-se al corrent d'obligacions de reintegrament de subvencions, inclosa en la sol·licitud, apartat F.
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social, així com la identitat i empadronament, en el cas de persona física.
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES SINGULARS EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA

  PROJECTE ESPORTIU PER A SUBVENCIONAR PROJECTES SINGULARS EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT I L'ACTIVITAT FÍSICA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació electrònica de la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requeriran les entitats interessades perquè ho esmenen en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte. L'esmena s'ha de realitzar per mitjans electrònics en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19490&version=amp
  3. Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per set membres, designats pel director general d'Esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.
  4. Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport, que resoldrà, per delegació del conseller d'Educació, Cultura i Esport, sobre l'ajuda i en determinarà la quantia.
  5. El director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, davant de la falta d'una resolució expressa, les persones interessades que hagen comparegut podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu.

  6. La Direcció General d'Esport notificarà a les interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos. La notificació es realitzarà a través de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19796

  Tramitació

  La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica i, per a fer-la, s'ha d'accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es, i buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria.

  - Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, en què s'inclou, entre altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  - Així mateix, la tramitació electrònica la podrà realitzar un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre electrònic de representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Si els documents que s'han d'aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar-ne l'autenticitat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La valoració de les sol·licituds s'ha d'efectuar atenent la qualitat i viabilitat del projecte esportiu fins a una puntuació màxima de 100 punts i d'acord amb els criteris que es recullen en l'article 6 de l'Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.
  a) Per als projectes singulars de tipus A.
  - Projecte esportiu, fins a un màxim de 30 punts.
  Concreció i claredat en la justificació i en els objectius del projecte. Metodologia, seguiment i avaluació.
  - Pressupost. Més pressupost i més nivell d'autofinançament, fins a un màxim de 10 punts.
  Capacitat de generar finançament amb fons propis o altres ajudes, patrocinis o recursos. Es valorarà l'aportació pròpia més alta i el percentatge més alt d'autofinançament que represente.
  - Àmbit territorial de l'activitat programada, fins a un màxim de 10 punts.
  Àmbit territorial més extens: local, comarcal, autonòmic, nacional o internacional.
  - Recursos humans, fins a un màxim de 10 punts.
  Identificació i nombre més alt de persones que participen directament en l'execució del projecte vinculades a la Comunitat Valenciana.
  - Col·lectius i nombre més alt de persones directament beneficiades, fins a un màxim de 20 punts.
  Identificació i comptabilització dels col·lectius i les persones directament beneficiats, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre els quals recauen directament els resultats o que han sigut atesos pel projecte.
  - Col·laboració d'altres entitats i institucions, fins a un màxim de 10 punts.
  Nombre més alt d'entitats i institucions en l'execució del projecte, i valoració de la seua aportació econòmica, científica o de coneixement en cas d'investigacions, treballs i publicacions, aportació en instal·lacions i altres col·laboracions.
  - Altres criteris d'interés social, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà la incidència superior d'impacte econòmic, turístic i de promoció de l'esport per part del projecte, així com la valoració positiva del percentatge en relació amb la igualtat de gènere i a l'atenció a persones amb diversitat, tant respecte a les persones que ho duen a terme com pels col·lectius sobre els quals incidisca el projecte.
  b) Per als projectes de participació i representació de tipus B.
  - Valoració del projecte i de la rellevància que suposa la participació d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en la consecució dels seus objectius, fins a 40 punts.
  - Nivell i rellevància de la prova en la qual es participe, i palmarés o historial dels participants en el projecte, fins a un màxim de 30 punts.
  Valoració del nivell mundial, europeu, estatal o equivalent que acrediten els sol·licitants i de la prova, expedició, travessia o esdeveniment singular de què es tracte.
  - Pressupost del projecte, fins a 10 punts.
  Aportació més elevada del sol·licitant en les despeses.
  - Persones i col·lectius de la Comunitat Valenciana que participen del projecte i en els beneficis o efectes de l'execució d'aquest, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà el nombre més alt de persones i entitats participants i beneficiades pel projecte.
  - Altres criteris d'interés social, fins a un màxim de 10 punts.
  Es valorarà la participació en categoria femenina, categories especials i d'atenció a la diversitat, respecte a participants i la prova de què es tracte.
  Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits de més a menys puntuació i s'adjudicarà a les que hagen obtingut més valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a aquest efecte. No obstant això, el sol·licitant que no supere el 50 % dels punts serà exclòs.
  En cas d'empat, es resoldrà tenint en compte la puntuació més alta obtinguda de la manera següent: en els projectes de tipus A,el criteri de col·lectius i persones directament beneficiades; i en els projectes de tipus B, el nivell i la rellevància de la prova en la qual es participe, i palmarés o l' historial dels participants.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física (DOGV núm. 8365, de 21/08/2018).
  - RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars
  en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2021. (DOGV núm. 8985, de 29/12/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 34/2018, de 16 d'agost, de bases reguladores.

  Vegeu la Resolució de 29 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.