Detall de Procediments

Sol·licitud d'ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED.

  Objecte del tràmit

  Convocar les subvencions en règim de concurrència competitiva per a donar suport a la participació en els projectes enquadrats en els programes europeus següents:
  a) LIFE.
  b) INTERREG MED
  c) INTERREG EUROPE
  d) INTERREG SUDOE
  e) URBACT
  f) ENI CBC MED

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Són entitats beneficiàries de la present convocatòria de subvencions les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, en virtut del que disposa l'article 4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, les diputacions provincials i els ajuntaments de la Comunitat Valenciana i les seues entitats públiques dependents; les universitats i els seus consorcis i centres adscrits amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana; les entitats privades i les empreses amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana.
  2. No podran ser beneficiàries de subvencions les entitats en que concórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  1. Podran sol·licitar les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats que complisquen els requisits següents:
  A) Les entitats beneficiàries han de ser líders o sòcies participants d'un projecte desplegat, finalitzat o encara en desenvolupament, bé dins o fora de la Comunitat Valenciana, que haja sigut aprovat i dispose del corresponent acord de subvenció subscrit entre l'entitat beneficiària i l'organització que va convocar i va concedir l'ajuda procedent d'un projecte dels programes europeus indicats.
  B) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social en els termes establits per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el reglament de desenvolupament.
  C) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats incurses en alguna de les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, i en els articles 18 del seu reglament de desenvolupament, així com en qualsevol altra causa prevista en la normativa general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Tenint en compte que les subvencions convocades es refereixen a la part no cofinançada dels projectes aprovats per programes europeus, la quantia concreta de la subvenció es determinarà d'acord amb els següents percentatges i límits segons la taxa de cofinançament dels projectes:
  A) La beneficiària participant en un projecte que va obtindre una taxa de cofinançament igual o superior al 50 % i inferior al 66 % per part del programa europeu, podrà obtindre, com a màxim, una ajuda del 30 % de la part no cofinançada, amb un límit de 60.000 € per projecte.
  B) La beneficiària participant en un projecte que va obtindre una taxa de cofinançament igual o superior al 66 % i inferior al 80 % per part del programa europeu, podrà obtindre com a màxim una ajuda del 20 % de la part no cofinançada, amb un límit de 30.000 € per projecte.
  C) La beneficiària participant en un projecte que va obtindre una taxa de cofinançament igual o superior al 80 % per part del programa europeu, podrà obtindre, com a màxim, una ajuda del 10 % de la part no cofinançada, amb un límit de 15.000 € per projecte.
  2. S'estableix un límit per convocatòria de 3 projectes diferents als que l'entitat sol·licitant pot presentar en la sol·licitud de subvenció.
  3. En cap cas l'import de la subvenció serà superior a l'import de la despesa sol·licitada.
  4. En cas que una entitat presente un nombre de projectes superior als previstos com a màxims en aquest apartat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per aquests, serà o seran exclòs/osos el/els projecte/s que excedisca/isquen el nombre màxim, d'acord amb el criteri cronològic de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de vint-i-dos dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV. núm. 8446 de 18/12/2018)
  El termini s'inicia el dia 19 de desembre de 2018 i finalitza el dia 21 de gener de 2019.
  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) Model de sol·licitud general de subvenció degudament omplit i signat per la persona responsable de l'entitat sol·licitant.
  B) Formulari d'informació complementària al model de sol·licitud (annex I). En aquest apartat, s'han d'aportar els documents següents:
  - Acord de subvenció subscrit entre l'entitat beneficiària i l'organització que va convocar i va concedir l'ajuda procedent del programa europeu corresponent, així com el pressupost original del projecte cofinançat en origen.
  - Fonts de verificació de les despeses subvencionables que acrediten la despesa efectivament realitzada: cartells, fullets, imatges, pancartes, DVD, CD i la resta de material que acredite l'efectiva execució dels fons en format electrònic.
  C) Pressupost del projecte subvencionable (annex II).
  D) Llista numerada dels documents justificatius de la despesa realitzada a càrrec de la subvenció concedida (annex III).
  E) Relació de personal vinculat a l'execució del projecte subvencionat per la Generalitat Valenciana, a través d'un contracte laboral o de pràctiques, així com la relació de contractes de serveis tècnics o professionals subvencionats (annex IV).
  F) Per a les despeses vinculades a viatges i dietes, juntament amb el document justificatiu de la despesa, s'ha d'aportar la respectiva liquidació de dietes i despeses de desplaçament (annex V).
  G) En el cas que el compte bancari de l'entitat no estiga donat d'alta en la Generalitat, o se n'hagen de modificar les dades, s'haurà d'aportar la documentació següent:
  a) Model de domiciliació bancària signat per la persona representant de l'entitat beneficiària, juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la representació.
  b) Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'indique en el model de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  ANEXO I - FORMULARI D'INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL MODEL DE SOL·LICITUD

  ANNEX II - PRESSUPOST DETALLAT

  ANNEX III - RELACIÓ NUMERADA DELS DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DEL GASTO SOBRE ELS QUALS SE SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

  ANEXO IV - RELACIÓ DE PERSONAL VINCULAT AL PROJECTE / RELACIÓ DE CONTRATS DE SERVICIS TÉCNICS I PROFESIONALS

  ANNEX V - LIQUIDACIÓ DE DIETES I GASTOS DE DESPLAÇAMENT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà mitjançant el procediment en règim de concurrència competitiva a què es refereix l'article 164 de la Llei 1/2015 i l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la Direcció General de Fons Europeus que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini d'UN MES, a comptar de l'endemà de la seua notificació, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de DOS MESOS a comptar de l'endemà de la seua notificació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 10.1. a i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre que s'estime oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19826

  Tramitació

  1. Les entitats sol·licitants, com que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, han de presentar les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la qual cosa han d'accedir al buscador de tràmits i serveis en l'URL: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio.
  2. Per a poder fer la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant ha de disposar d'un sistema reconegut en l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, dels admesos en la seu de la Generalitat, dels tipus següents:
  a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique adequadament l'entitat sol·licitant.
  b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.
  El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius de valoració de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria seran els recollits en l'art. 8 de l'Ordre 7/2018, de 23 d'Octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, DOGV 29.10.2018

  Obligacions

  L'entitat beneficiària d'aquesta subvenció quedarà obligada a:
  a) Sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de la subvenció.
  b) Adoptar les mesures de difusió que conté l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix que els beneficiaris han de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les activitats objecte de subvenció. Aquestes mesures poden consistir en la inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent, així com llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics, o audiovisuals, o bé en esments realitzats en mitjans de comunicació.
  En aquest sentit, tot el material gràfic i audiovisual publicitari que es realitze (cartells, fullets, pancartes, DVD, CD, i la resta de documentació i material utilitzat) han d'indicar que l'activitat subvencionada es realitza en col·laboració amb la Generalitat, i les inclusions o els esments que es realitzen en les pàgines web oficials per a donar repercussió a les activitats, han d'incorporar, si correspon, el logotip que la Generalitat facilite.
  c) Quedar, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l'article 14 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, així com segons el que es disposa en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18/11/2003)
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
  - ORDRE 7/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria de suport a la participació en projectes europeus.
  - Resolució de 10 de desembre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED.

  Llista de normativa

  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18/11/2003)

  Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Ordre 7/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, DOGV 29.10.2018

  Resolució de 10 de desembre de 2018, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED. (DOGV núm. 8446 de 18.12.2018)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.