Detall de Procediments

Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020. Treball.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és que la promoció de la prevenció de riscos laborals siga eficaç, amb l'objectiu de reduir al mínim la sinistralitat laboral en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:
  Es consideren actuacions subvencionables les de difusió, promoció o foment en matèria de prevenció de riscos laborals que es dirigisquen a aconseguir una cultura preventiva adequada en els termes que es preveuen en les bases reguladores, que hagen fet les entitats beneficiàries i que s'hagen dut a terme en el període comprés entre el dia 1 DE GENER I EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2020.

  DE MANERA ESPECÍFICA, són subvencionables les accions que consistisquen en jornades, seminaris, tallers, conferències i altres actuacions de difusió dirigides a persones empresàries o treballadores que presten serveis en centres de treball situats a la Comunitat Valenciana i que siguen sobre:

  a) El foment del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
  b) L'aplicació de la normativa reguladora en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l'objectiu de millorar la comprensió del significat i projecció del concepte de cultura preventiva entre persones empresàries i treballadores.
  c) La coordinació de les activitats empresarials de prevenció que es preveuen en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i en el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 esmentat.
  d) La sinistralitat en algun dels set sectors en què el nombre d'accidents laborals amb baixa mèdica haja sigut més alt segons l'últim informe anual disponible de sinistralitat a la Comunitat Valenciana elaborat per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
  e) L'ús i la potenciació de les eines TIC en matèria de prevenció de riscos laborals, mitjançant accions de difusió de la cultura preventiva dirigides al públic en general, que poden consistir en la creació de pàgines web, revistes, cartelleria, fullets o material de difusió similar, tant en paper com en digital.

  ÚNICAMENT seran objecte d'aquestes subvencions les activitats que tinguen una relació directa amb les línies que integren l'Estratègia valenciana de seguretat, salut i benestar laboral 2017-2020, o la que la substituïsca.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Totes les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat Valenciana constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, independentment del percentatge de representativitat, amb l'única limitació del compliment dels requisits que es preveuen en les bases reguladores.
  EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS:
  No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
  a) Les que es preveuen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de l'LGS.
  b) Haver sigut sancionada amb caràcter ferm per via administrativa en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per haver comés una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per haver comés una infracció greu en matèria de relacions laborals que consistisca en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, utilitzant-ne en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels que es preveuen legalment, reglamentàriament o per conveni col·lectiu quan la negociació col·lectiva determine aquests temes.
  c) Les entitats que no complisquen la condició de ser una organització empresarial o sindical de la Comunitat Valenciana en data de publicació d'aquesta convocatòria.

  Requeriments

  Els requisits mínims de les actuacions subvencionables són els que s'establisquen en les bases reguladores i especialment els que es preveuen en l'article 6 d'aquestes bases.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA DE L'AJUDA:
  La quantia màxima que pot rebre cada actuació és de 30.000 euros, sense que en cap cas la subvenció puga superar el cost de l'activitat subvencionada.
  Una mateixa entitat sol·licitant pot presentar diverses sol·licituds. Cada sol·licitud ha d'incloure únicament una acció o actuació.

  2. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES:

  La justificació de la subvenció s'ha de fer abans del dia 30 DE NOVEMBRE DE 2020, acompanyada de la documentació justificativa de les despeses en què s'haja incorregut. La presentació s'ha de fer de manera electrònica mitjançant el procediment: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp

  En el cas que les despeses justificades siguen inferiors a la subvenció concedida, aquesta es minorarà en la quantitat corresponent, i la beneficiària haurà de procedir, si és el cas, a reintegrar les quantitats rebudes en excés, incrementades amb els interessos corresponents.

  En cas que s'observen deficiències corregibles en la documentació justificativa que aporte la beneficiària, la direcció general competent en matèria de treball li ho farà saber i li concedirà un termini de deu dies perquè les esmene. Si no es du a terme l'esmena requerida, la despesa corresponent es considerarà no justificada.

  Per a la JUSTIFICACIÓ CAL ADJUNTAR, ALMENYS:
  a. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts, que ha de contindre el que s'estableix en l'article 24 de les bases reguladores.
  b. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a terme, que ha de contindre el que es disposa en l'article 25 de les bases reguladores.
  c. Els últims comptes anuals aprovats de les organitzacions sindicals i empresarials beneficiàries.

  3. PAGAMENT DE LES AJUDES
  L'abonament de la subvenció a les beneficiàries s'ha d'efectuar de la manera següent:
  a. Una bestreta del 30 per cent de l'import de la subvenció en el moment que es resolga la subvenció.
  b. El 70 per cent restant s'abonarà a l'acabament de l'acció o el programa per a què es concedisca la subvenció, una vegada s'haja justificat que s'ha dut a terme l'objecte de la subvenció.

  D'acord amb el que es disposa en l'article 34 de la Llei general de subvencions, no es podrà fer el pagament de la subvenció si la beneficiària no es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o siga deutora per resolució de procedència de reintegrament.

  4. MINORACIÓ, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES AJUDES
  Cal atendre el que es disposa en el punt dihuité de la resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 23 DE MARÇ DE 2020 fins al 6* D'ABRIL* de 2020, ambdós inclosos. (Per a l'any 2020, s'ha publicat la convocatòria en el DOGV núm. 8741, de 17/02/2020).

  Només s'admetran les sol·licituds que s'hagen gravat en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59.59 de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  * IMPORTANT:

  A conseqüència de la suspensió de termes i interrupció de terminis dels procediments administratius establida per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i de la posterior represa del còmput dels terminis administratius suspesos amb efectes des de l'1 de juny de 2020, prevista en l'article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, la NOVA DATA DE FINALITZACIÓ DEL TERMINI de presentació de sol·licituds d'aquestes ajudes serà el dia 12 de JUNY de 2020, inclòs.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ i annexos I, II i III d'aquesta (segons models normalitzats que figuren com a impresos associats a aquest tràmit i estan disponibles en el tràmit electrònic), A LA QUAL CAL ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
  a. Acord adoptat per l'òrgan competent de la sol·licitant pel qual s'aprove la presentació de la sol·licitud de subvenció.
  b. Dades de domiciliació bancària, segons el model disponible en la seu electrònica de la Generalitat, excepte si s'ha presentat abans a la Generalitat i no ha variat; en aquest últim cas, n'hi haurà prou amb una declaració en aquest sentit.
  c. Programació de les activitats previstes, amb aclariment de la modalitat, lloc i calendari previsible d'aquestes (segons el model normalitzat de l'annex III, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).
  d. Pressupost desglossat per partides, segons despeses subvencionables i detall d'accions de duta a terme directa o mitjançant subcontractació, amb tercers. Aquest pressupost s'ha d'ajustar a la quantia màxima de subvenció per concedir d'acord amb el que s'assenyala en l'article 15 de les bases reguladores (segons el model normalitzat de l'annex III, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).
  e. Autorització a la conselleria competent en matèria de treball per a, de manera directa a través de certificats telemàtics, obtindre l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes que es preveuen en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).

  La direcció general competent en matèria de treball es reserva el dret de requerir el sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.
  No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització, però ha d'aportar en aquest cas les certificacions que s'esmenten a continuació, que han de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  2. La sol·licitant ha d'adjuntar, així mateix, DECLARACIONS RESPONSABLES relatives als següents temes:
  a. No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que es recullen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS (inclosa en l'annex I).
  b. Disposar dels plans d'igualtat visats pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona als quals es refereix la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes (inclosa en l'annex I).
  c. Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat o discapacitat o, si és el cas, acreditar-ne l'exempció (inclosa en l'annex I).
  d. La o les ajudes rebudes o sol·licitades amb el mateix objecte, i compromís de comunicar, si s'escau, qualsevol sol·licitud o concessió posterior de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud general de subvenció).
  e. Relació de les activitats proposades amb les línies que integren l'Estratègia valenciana de seguretat, salut i benestar laboral 2017-2020, o la que la substituïsca.

  Impresos associats

  [GUICOINS] GUIA ACLARIDORA PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES EN MATÈRIA DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL

  [DATCOINS] ANNEX I. AJUDES EN MATÈRIA DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL: DADES BÀSIQUES

  [CRIVALA7] ANNEX II. AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓN (ART. 7 DE L'ORDRE DE BASES)

  [PRECOINS] ANNEX III. PRESSUPOST DESGLOSSAT I PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria.

  2. PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria pública aprovada per una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - L'ordenació i instrucció del procediment correspon a la direcció general competent en matèria de treball.

  3. ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye de la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable, de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i es pot consultar en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'apartat amb la llista d'enllaços).

  4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
  Per a la valoració dels criteris de baremació es constituirà una comissió de valoració, adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, la composició i el funcionament del qual seran els que s'estableixen en l'article 12 de les bases reguladores.

  5. RESOLUCIÓ
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de treball. No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general esmentada la competència per a resoldre els expedients d'ajudes.
  - La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball ha de dictar la resolució de manera expressa i aquesta s'ha de notificar telemàticament en el termini de sis mesos, comptats des de l'endemà de la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, sense perjudici del fet que es puga suspendre el còmput d'aquest termini en cas que concórrega alguna de les causes previstes en l'article 22 de l'LPAC.
  - S'entendrà desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat la resolució legítima als interessats, sense perjudici que aquest termini es puga ampliar excepcionalment, de conformitat amb el que es disposa en l'article 23 de l'LPAC.
  - La resolució es pronunciarà, de manera motivada, sobre la concessió de la subvenció, la desestimació o la denegació per falta de crèdit disponible, així com sobre els supòsits en què siga procedent tindre per desistides les entitats en la sol·licitud en virtut del que es preveu per l'article 11.2 de l'ordre de bases.
  - En cas que es concedisca la subvenció, la resolució fixarà expressament la quantia de la subvenció, la forma d'abonament i altres circumstàncies exigibles per al cobrament d'aquesta, recursos i qualssevol altres condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'haja de subjectar la beneficiària.

  6. NOTIFICACIÓ
  - Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú.
  - La notificació de concessió i denegació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19854

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas.
  Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajo_bl@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Es considera com a col·laboració institucional el desenvolupament, de part de les organitzacions sindicals i empresarials, de l'acció social i econòmica pròpia d'interés general, els objectius del qual tendisquen al compliment de finalitats d'interés públic.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds que es presenten dins del termini i en la forma escaient es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen en el dotzé punt de la resolució de convocatòria; es poden obtindre fins a 10 punts per cadascun, amb un màxim de 50.

  El crèdit es distribuirà per ordre de puntuació de més a menys fins que s'haja exhaurit la disponibilitat pressupostària.

  En cas d'empat en la puntuació, s'atorgarà preferència per a la concessió de la subvenció a les organitzacions que acrediten l'adopció d'actuacions per a fer efectiva la consecució del principi d'oportunitats de dones i homes per algun dels mitjans que s'indiquen en l'article 21.3 de l'RPCI.

  Sancions

  És aplicable a les organitzacions beneficiàries d'aquestes subvencions el règim sancionador que es regula en els articles 173 a 177 de l'LHPS, per cometre les infraccions administratives que es preveuen en la normativa bàsica estatal, d'acord amb el procediment administratiu comú.
  Són òrgans competents per resoldre el procediment sancionador els que s'assenyalen en l'article 160 de l'LHPS.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 21/2018, de 15 de novembre de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8426, de 19/11/2018).
  - Resolució de 5 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020 (DOGV núm. 8741, de 17/02/2020).
  - Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020.
  - Resolució de 14 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, de concessió de les subvencions convocades per la Resolució de 5 de febrer de 2020, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020 (DOGV nº 8862, de 21/07/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 21/2018, de 15 de novembre de 2018

  Vegeu la Resolució de 5 de febrer de 2020 (convocatòria)

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2020

  Vegeu Resolució de 14 de juliol de 2020 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.