Detall de Procediment

Qualificació i inscripció com a centre especial d'ocupació d'iniciativa social.

Codi SIA: 1996681
Codi GUC: 19918
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: OBERT des de 21-01-2019
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Regular els requisits necessaris per a l'obtenció de la qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació (d'ara en avant, CEO) de la Comunitat Valenciana, dels centres especials d'ocupació que tinguen caràcter d'iniciativa social.

Requisits

Requisits

GENERALS a) Tindre personalitat jurídica pròpia independent de la del seu titular, amb estructura i organització diferenciada de la resta d'activitats del titular. b) Justificar, mitjançant l'oportú estudi econòmic, les possibilitats de viabilitat i subsistència del centre especial d'ocupació, amb vista al compliment de les seues finalitats. c) Estar constituïda la seua plantilla per personal amb diversitat funcional o discapacitat amb contracte laboral escrit, subscrit amb cada una de les persones que hi treballen, conforme a la normativa vigent. d) Incloure en plantilla el personal tècnic i de suport, amb les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat requerisquen, per a la prestació de les corresponents mesures d'ajust personal i social que, en tot cas, i després de les corresponents avaluacions de les treballadores i treballadors i la detecció de necessitats, amb una periodicitat mínima anual, implicaran la subscripció dels corresponents itineraris individualitzats amb tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat dels CEO, en què s'inclouran, entre altres, serveis destinats al trànsit a l'empresa ordinària. e) En el cas que el sol·licitant o promotor siga una persona jurídica, aquesta ha de complir amb la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació. f) Comprometre's a aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable. g) Compromís d'elaboració d'un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a fer-ho. ESPECÍFICS CEO que estiguen obligats, pels seus estatuts o per un acord social, a la reinversió íntegra dels seus beneficis per a la creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, i la millora contínua de la seua competitivitat i de l'activitat d'economia social, per a la qual cosa cal tindre sempre en compte la facultat d'optar per reinvertir-los en el mateix CEO o en altres CEO d'iniciativa social. I que, a més, es tracte de: b.1) CEO promoguts i participats en més d'un 50 %, directament o indirectament, per una o diverses entitats, ja siguen públiques o privades, que no tinguen ànim de lucre o que tinguen reconegut el caràcter social en els seus estatuts, ja siguen associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d'iniciativa social o altres entitats de l'economia social. b.2) CEO la titularitat dels quals correspon a societats mercantils en les quals la majoria del seu capital social siga propietat d'alguna de les entitats assenyalades anteriorment, ja siga de manera directa o bé indirecta a través del concepte de societat dominant regulat en l'article 42 del Codi de comerç.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

CEO amb activitat a la Comunitat Valenciana i que, pels seus estatuts o per un acord social, tinguen la consideració d'iniciativa social segons el que estableix la disposició final catorzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (BOE núm. 272, de 9 de novembre).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • DECRET 227/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació del decret per a sol·licitar i presentar la documentació establida per a la qualificació de CEO d'iniciativa social (DOGV núm 8467 de 18/01/2019).

Formularis documentació

DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds han d'acompanyar-se de la documentació següent, signada electrònicament, que s'ha d'annexar per mitjans telemàtics: 1. Acreditació de la personalitat jurídica i el caràcter social del CEO. a) En el cas de CEO promoguts i participats en més d'un 50 %, directament o indirectament, per una o diverses entitats, ja siguen públiques o privades, que no tinguen ànim de lucre o que tinguen reconegut el caràcter social en els seus estatuts, han de presentar: a.1) Acreditació de la personalitat jurídica que té mitjançant l'escriptura de constitució i, si escau, l'acreditació de la inscripció en el registre corresponent, en el cas d'entitats la forma jurídica de les quals evidencie la falta d'ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social…). a.2) Estatuts de l'entitat en els quals s'especifique el caràcter social d'aquestes, en la resta de casos (corporacions de dret públic o altres entitats de l'economia social). b) En el cas de CEO la titularitat dels quals correspon a societats mercantils en què la majoria del capital social siga propietat d'alguna de les entitats assenyalades anteriorment, ja siga de manera directa o bé indirecta, a través del concepte de societat dominant, han de presentar: b.1) Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, del fet que la titularitat de les accions o participacions de la societat correspondre a alguna de les entitats enumerades en l'apartat anterior. b.2) Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, de pertànyer la societat a un grup social en el qual la societat dominant siga una de les entitats esmentades en l'apartat anterior. b.3) Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sense ànim de lucre titular de més del 50 % del CEO, mitjançant l'escriptura de constitució i, si escau, l'acreditació de la inscripció en el registre corresponent. 2. Acreditació de l'aplicació de beneficis a) Per a la qualificació inicial, cal presentar els estatuts de l'entitat en què conste el compromís que té de destinar els possibles beneficis a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social. A falta d'aquest esment estatutari, la voluntat de reinversió de beneficis s'ha d'acreditar mitjançant escriptura d'elevació a públic d'acords socials en la qual es reculla aquest compromís per part del màxim òrgan de govern de l'entitat. L'acreditació formal serà necessària en el moment de la qualificació i aquesta es mantindrà mentre no es produïsquen canvis que la desvirtuen. Per a la qualificació com a CEO d'iniciativa social d'entitats ja qualificades com a CEO, han d'aportar, així mateix, la documentació establida en l'apartat següent, si escau. b) Durant la resta d'exercicis, han de presentar els comptes anuals acompanyats d'una declaració responsable de l'òrgan competent de l'entitat de l'acord social pel qual s'obliguen a la reinversió íntegra dels seus beneficis per a la creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, i la millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, i tindran, en tot cas, la facultat d'optar per reinvertir-los en el mateix centre especial d'ocupació o en altres centres especials d'ocupació d'iniciativa social. 3. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga directament l'acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant, en cas de persona física. No obstant això, la persona sol·licitant o representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita al SERVEF en aquest sentit. En aquest cas, s'ha de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de l'Institut Valencià d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que indiquen que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Presentació

Presentació

Presencial
D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.
Telemàtica
D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des de la qual es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web de LABORA () a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer-la, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la preceptiva documentació, utilitzant, si escau, els models normalitzats disponibles en la pàgina web del SERVEF. Les sol·licituds s'han de remetre telemàticament en formulari normalitzat, juntament amb la documentació específica, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació. La presentació de la sol·licitud general suposa l'autorització expressa de la persona sol·licitant perquè el SERVEF verifique directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, comprove les dades d'identitat i, si escau, comprove la capacitat de representació en el Registre de Representants de la Comunitat Valenciana o en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades. En el cas que no s'autoritze l'Administració pequè consulte aquestes dades, s'ha de denegar expressament aquesta autorització a través de la casella establida a aquest efecte en el model de sol·licitud. En aquest cas, s'haurà d'aportar la corresponent documentació: Dades d'identitat del sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, del seu representant legal. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, si escau, els poders de representació. En el cas que la documentació esmentada s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del representant de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ocupe la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. S'iniciarà a sol·licitud de l'entitat interessada, mitjançant la presentació telemàtica del model normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació establida per a això, a través de l'enllaç facilitat en la pàgina web del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (https://labora.gva.es/entitats). 2. Una vegada rebuda la sol·licitud, la Subdirecció General d'Ocupació, procedirà a l'examen d'aquesta i de la documentació aportada. En cas que la sol·licitud no reunisca els requisits o la documentació preceptiva, es requerirà perquè, en un termini de deu dies, s'esmene la falta o es presenten els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició. 3. Una vegada comprovada la documentació presentada i avaluades les sol·licituds, si escau, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre, que dictarà resolució en la qual farà constar les dades objecte d'inscripció en el Registre de CEO.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció del procediment correspondrà a la Subdirecció General d'Ús del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre, que dictarà la resolució en la qual farà constar les dades objecte d'inscripció en el Registre de CEO.

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS: El manteniment de la qualificació de CEO comportarà el compliment de les obligacions següents: a) Mantindre actualitzades les dades registrals i presentar la documentació necessària per a això. b) Mantindre, des de la seua qualificació, un percentatge de treballadors amb diversitat funcional o discapacitat de, com a mínim, el 70 % de la plantilla. c) Prestar a tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat els corresponents serveis d'ajust personal i social que requerisquen segons el tipus i el grau de diversitat funcional o discapacitat que tinguen. La prestació d'aquests serveis requereix l'atenció individualitzada de tots els treballadors amb diversitat funcional o discapacitat mitjançant avaluacions individuals, de caràcter periòdic, i el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció i orientació sociolaboral. d) Facilitar a tot el personal amb diversitat funcional o discapacitat els serveis i suports necessaris que faciliten la inclusió del major nombre de treballadores i treballadors amb diversitat funcional o discapacitat del CEO en el règim d'ocupació ordinària. e) Tindre contractat en plantilla el personal tècnic i de suport necessari per a la prestació dels corresponents serveis d'ajust personal i social, que tinga la titulació, formació i experiència necessària per a la realització de les seues funcions. f) Aplicar al personal del CEO, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, han d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu aplicable. Els CEO que tinguen subscrits contractes d'enclavament laboral amb empreses del mercat ordinari de treball en els termes establits en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment d'ocupació de les persones amb discapacitat, han de remetre al Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'organisme que el substituïsca, en el termini d'un mes des de la seua subscripció, la documentació següent: a) Contracte mercantil d'enclavament laboral, així com les pròrrogues o modificacions que puguen produir-se. b) Relació del personal amb diversitat funcional o discapacitat que el formen i, si escau, les posteriors modificacions que hagen pogut experimentar en la seua composició. c) Documentació acreditativa de la diversitat funcional o discapacitat del personal de l'enclavament laboral. d) Ubicació, característiques i mitjans del centre de treball on es desenvoluparà l'activitat objecte de l'enclavament, així com la titularitat d'aquest i els documents que l'acrediten. e) Relació del personal tècnic i de suport del CEO que presten els seus serveis d'ajust personal als treballadors amb diversitat funcional o discapacitat de l'enclavament laboral. Als efectes de seguiment i control, quan els CEO reben de les administracions públiques subvencions o ajudes o qualsevol tipus de compensació econòmica, siga quina siga la seua naturalesa, estaran obligats a presentar, en el termini dels tres primers mesos de l'any, al Servei Valencià d'Ocupació i Formació o l'òrgan que el substituïsca la següent documentació relativa a l'exercici anterior: a) Memòria comprensiva, entre altres, dels següents punts: - Titularitat del centre. - Ubicació. - Activitat principal i complementària. b) Composició de la plantilla que té. c) Documentació econòmica: - Liquidació del pressupost. - Balanç de situació. - Compte d'explotació. - Projecte de pressupost de l'exercici següent. d) Declaració responsable subscrita per la representació legal acreditativa que els beneficis obtinguts en l'exercici han sigut destinats a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, en el cas dels CEO d'iniciativa social. e) Informe del compliment dels seus objectius econòmics i dels objectius d'ajust personal i social. f) Declaració responsable del representant legal del CEO relativa al conveni col·lectiu aplicat. g) En el cas que el conveni col·lectiu aplicat no siga el del sector, "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana", hauran de presentar el certificat de la comissió paritària d'aquest conveni que acredite que el conveni aplicat pel CEO supera a aquest del sector, almenys, en els aspectes de condicions retributives i jornada de treball, o el compromís d'adhesió a aquest una vegada finalitzada la vigència del conveni aplicat.

Observacions

Observacions

La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb la legislació del procediment administratiu comú; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos i es computarà des de la data d'entrada de la sol·licitud. Una vegada transcorregut aquest termini, sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Vista la proposta de l'òrgan instructor, la persona titular de la direcció general competent en matèria d'ocupació dictarà la resolució que siga procedent per delegació del director general del SERVEF.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Serà causa de pèrdua de la qualificació com a CEO d'iniciativa social la falta de comunicació de qualsevol canvi que afecte la consideració de CEO d'iniciativa social, tant quant a la seua promotora com en relació amb el mateix CEO.