Detall de Procediments

Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades personals, limitació i oposició del tractament i del fet de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Atendre les persones, les dades de caràcter personal de les quals són objecte de tractament per part de la Generalitat Valenciana, en l'exercici dels drets que els reserva la normativa en matèria de protecció de dades.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Per la persona afectada amb l'acreditació de la seua identitat.
  b) Quan la persona afectada es trobe en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibilite l'exercici personal d'aquests drets, podrà exercitar-los el seu representant legal; en aquest cas, serà necessari que acredite tal condició.
  c) Els drets també podran exercitar-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest cas, ha de constar clarament acreditada la identitat de la persona representada, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o un document equivalent, i la representació que li confereix aquell.

  Podrà acreditar-se la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o mitjançant una declaració en compareixença personal de la persona interessada.

  Els drets seran denegats quan la sol·licitud siga formulada per una persona diferent de l'afectada i no s'acredite que aquesta actua en representació d'aquella.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert durant tot l'any, de manera que es pot exercir el dret en qualsevol moment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Podrà dirigir-se a la conselleria responsable del tractament de les seues dades utilitzant el formulari de sol·licitud que podrà presentar, d'acord amb l'art. 16.4 Llei 39/2015:
  a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'art. 2.1 d'aquesta Llei 39/2015.
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  A continuació li oferim un cercador de registres de la Generalitat:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19970

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'exercici dels drets s'ha de dur-se a terme mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del tractament. Sol·licitud que podrà trobar en l'apartat "Impresos associats".
  La sol·licitud ha de contindre:
  a) Nom i cognoms de la persona interessada; número del document nacional d'identitat o del seu passaport, o un altre document vàlid que l'identifique i, si escau, de la persona que el represente, o els instruments electrònics equivalents. D'acord amb l'art. 28 de la Llei 39/2015, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportar la documentació acreditativa (fotocòpia del DNI, passaport, escriptura de poders o representació, etc.).
  b) Petició en què es concreta la sol·licitud.
  c) Adreça a l'efecte de notificacions (postal i/o electrònica), data i signatura de la persona sol·licitant.
  d) Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXERCICI DEL DRET(S) D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I PORTABILITAT DE LES SEUES DADES PERSONALS, LIMITACIÓ I OPOSICIÓ DEL TRACTAMENT I NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES RESPECTE A LES SEUES DADES PERSONALS REGISTRADES EN LA GENERALITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Es podrà tramitar de manera presencial o telemàtica.
  ATORGAMENT:
  El responsable del tractament està obligat a resoldre la sol·licitud de la persona interessada sense dilació indeguda i, com a màxim, en el termini d'un mes des de la recepció d'aquesta, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini dos mesos més. Transcorregut el termini sense que, de manera expressa, es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
  En el cas del dret d'accés, s'entendrà atorgat si el responsable del tractament facilitara a la persona afectada un sistema d'accés remot, directe i segur a les dades personals, que garantisca de manera permanent l'accés a la totalitat.
  En el cas que no dispose de dades de caràcter personal de les persones afectades, li ho ha de comunicar, igualment, en el mateix termini.
  DENEGACIONS:
  El responsable del tractament podrà denegar la petició quan el dret ja s'haja exercitat en els SIS mesos anteriors a la sol·licitud i no s'acredite cap interés legítim.
  Podrà també denegar-se l'accés en els supòsits en què així ho preveja una llei o una norma de dret comunitari d'aplicació directa, o quan aquestes impedisquen al responsable del tractament revelar als afectats el tractament de les dades a les quals es referisca l'accés.
  La supressió no serà procedent quan les dades de caràcter personal s'hagen de conservar durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si escau, en les relacions contractuals entre el responsable del tractament i la persona interessada que van justificar el tractament de les dades.
  En tot cas, el responsable del tractament informarà la persona afectada del seu dret a recaptar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com de posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Transcorregut el termini sense que, de manera expressa, es responga a la petició, la persona interessada podrà interposar la reclamació prevista en l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=19970

  Tramitació

  Les persones que desitgen presentar les sol·licituds telemàticament hauran de prémer la icona Tramitar amb certificat. 

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat, així com el sistema clau-signatura Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). 

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Davant qualsevol incidència telemàtica consulte: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  El responsable del tractament (d'ara en avant, responsable), ha de facilitar a les persones interessades l'exercici dels seus drets en virtut del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, RGPD), així com els mecanismes per a sol·licitar-lo i obtindre'l de manera gratuïta, llevat que les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives.

  També ha de proporcionar els mitjans perquè les sol·licituds es presenten per mitjans electrònics, en particular quan les dades personals es tracten per aquest mecanisme, i ha de facilitar la informació per aquests mateixos mitjans quan siga possible, llevat que l'interessat sol·licite que siga d'una altra manera. Per a l'exercici de drets, ha de quedar acreditada la identitat de la persona sol·licitant.

  - Dret d'accés: regulat en l'art. 13 de l'LO 3/2018, i art. 15 RGPD, l'interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, el dret d'accés a les dades personals, en els termes establits en la normativa assenyalada anteriorment.

  - Dret de rectificació: regulat en l'art. 14 de l'LO 3/2018, i els art. 16 i 19 de l'RGPD, l'interessat tindrà dret a obtindre del responsable del tractament, sense dilació indeguda, la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat tindrà dret que es completen les dades personals que siguen incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

  - Dret de supressió, «el dret a l'oblit» regulat en l'art. 15 de l'LO 3/2018, i art. 17 i 19 de l'RGPD, l'interessat tindrà dret a obtindre sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concernisquen, els qual estarà obligat a suprimir, sense dilació indeguda, les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies determinades en els termes assenyalats en la normativa esmentada.

  - Dret a la portabilitat de les dades: regulat en l'art. 17 de l'LO 3/2018, i l'art. 20 de l'RGPD, l'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que l'incumbisquen, que haja facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedisca el responsable al qual les haja facilitades, en els termes assenyalats en la normativa esmentada.

  - Dret de limitació, regulat en l'art. 16 de l'LO 3/2018 i en l'art. 18 de l'RGPD, la persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions assenyalades en la normativa esmentada.

  - Dret d'oposició: regulat en l'art. 18 de l'LO 3/2018, i l'art. 21 de l'RGPD, l'interessat tindrà dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d'un tractament, en els termes assenyalats en la normativa esmentada.

  - Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: regulat en l'art. 18 de l'LO 3/2018 i en l'art. 22 de l'RGPD, tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics en ell o l'afecte significativament de manera similar, en els termes assenyalats en la normativa esmentada.

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES
  Us informem de les característiques del tractament que es realitzarà sobre les dades personals que ha facilitat a través de la sol·licitud d'exercici de drets.
  - Nom de l'activitat de tractament: Atenció drets en protecció de dades
  - Finalitats o usos del tractament: Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets individuals en protecció de dades de caràcter personal.
  - Responsable del tractament: la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria responsable davant de la qual s'exerceix el dret o la persona titular de l'òrgan competent en la matèria d'acord amb el reglament orgànic i funcional.
  - Base jurídica licitud o legitimació: Article 6.1.c de l'RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  - Termini de conservació: Es conservaran durant el temps necessari les reclamacions. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
  - Tipologia o categories de dades de caràcter personal: a) Caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI/NIF/NIE/passaport; adreça (postal o electrònica); telèfon (fix o mòbil); signatura; empremta digital; signatura electrònica; credencial d'accés o identificació. b) Altres dades: les que es puguen aportar en la sol·licitud.
  - Categories de parts interessades o afectades i origen de les dades: a) Sol·licitants; representant legal o voluntari. b) Origen: directament de la persona interessada.
  - Cessió o comunicació de dades (categories de parts destinatàries): Defensor del poble o síndic de greuges de la Comunitat Valenciana.
  - Mesures de seguretat, tècniques i organitzatives: les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

  Enllaços

  Delegació de Protecció de Dades GVA

  Agència Espanyola de Protecció de Dades

  Registres d'Activitats de Tractament de la Generalitat (RAT GVAOberta)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  - Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) 2016/679.

  Vegeu la Llei orgànica 3/2018

  Vegeu la Llei 39/2015.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.