• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Facilitar el compliment dels objectius establits en l'article 52 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, mitjançant la realització de projectes o actuacions concretes que promoguen el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals dels centres valencians en l'exterior amb el poble valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions els centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, així com les seues federacions i confederacions, definits com a tals en l'article 52 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l'article 2 del Decret 94/2016, 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana, i que hagen sigut reconeguts per la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria.

  - La subvenció màxima per projecte serà:

  a) Per a la modalitat 1 se subvencionarà, com a màxim, 6.000 euros per projecte.

  b) Per a la modalitat 2 se subvencionarà, com a màxim, 10.000 euros per projecte.

  - Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts, se subvencionaran d'acord amb el límit anterior. Les subvencions es concediran per ordre de puntuació, de més alta a més baixa, fins que s'esgoten els fons previstos en la convocatòria corresponent.

  - Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació que, havent superat la puntuació mínima, no n'haja resultat beneficiària, i sempre que aquesta renúncia es produïsca en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió.

  PAGAMENT:

  - El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  - El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV (DOGV núm. 8498 de 04.03.2019). L'incompliment d'aquest termini suposarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament en el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya i que, per aquesta circumstància, no puguen presentar la sol·licitud telemàticament, s'admetrà de manera excepcional la tramitació de la sol·licitud pels mitjans que s'estableixen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16Ver plano
  46010 València
  Tel: 961922400

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1), formalitzada en tots els apartats i signada pel representant legal degudament autoritzat, anirà acompanyada dels documents electrònics següents o, en defecte d'això, originals o còpies autenticades:

  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades no omplides en aquest formulari no es tindran en compte a l'efecte de la valoració d'aquest.

  b) Memòria descriptiva de les activitats i els projectes, si escau, que ha dut a terme el centre valencià en l'exterior que sol·licita la subvenció, durant els exercicis 2017 i 2018.

  c) Només en els casos dels projectes en què estiga previst el treball en xarxa, s'ha d'aportar una declaració responsable subscrita pels representants de l'entitat sol·licitant, i les entitats participants, en què es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte per mitjà de la metodologia de treball en xarxa (annex, document número 3).

  d) En el supòsit de centres que presenten sol·licitud de subvencions a la Generalitat per primera vegada, en cas que les entitats beneficiàries hagen modificat les seues dades bancàries respecte a exercicis anteriors, o bé a requeriment de l'òrgan gestor, han d'aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de juny, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 6548 de 21.06.2011), la documentació següent:

  1r. Model de domiciliació bancària (annex, document número 6), signat pel representant de l'entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.

  2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com del codi IBAN o SWIFT que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.

  e) Llista nominal i numerada dels socis i les sòcies que pertanyen a l'entitat, amb el número de document d'identificació d'aquests, signada o autenticada per la persona que n'ostente la presidència, i còpia del llibre de socis, autenticat o rubricat per l'autoritat jurídica competent en el país on tinga la seua seu el centre valencià, en el qual consten les altes i baixes dels socis i les sòcies.

  En el cas que el centre valencià sol·licitant haja presentat aquesta documentació davant de la Generalitat en la convocatòria de subvencions de l'exercici anterior, només caldrà presentar una llista nominal i numerada, signada o autenticada pel president, de les altes i baixes de socis i sòcies produïdes durant l'any transcorregut des de la convocatòria anterior.

  f) Els centres sol·licitants que no tinguen la seua residència fiscal en territori espanyol han de presentar un certificat de residència fiscal emés per les autoritats competents del seu país de residència.

  g) En el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya, han de presentar una declaració responsable signada per la persona que n'ostente la presidència o per un representant, que l'entitat està exempta d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a Espanya (annex, document número 5).

  h) Qualsevol altre document justificatiu de mèrits al·legats per a la valoració.

  Els centres valencians que sol·liciten una subvenció a la MODALITAT 2 han de presentar, a més de la que s'ha mencionat anteriorment, la documentació següent:

  Còpia de les factures proforma o del pressupost de les obres de rehabilitació, condicionament i reforma que cal dur a terme, o de l'equipament o béns inventariables necessaris per al manteniment de l'activitat del centre que es pretenguen adquirir.

  Una factura proforma equival a un pressupost o oferta comercial, sol contindre la mateixa informació que una factura normal i pot servir com a justificació i compromís d'una inversió que cal escometre. No obstant això, aquesta ha de mencionar, de manera específica, la seua naturalesa de "proforma" i portar una sèrie numèrica diferent a la principal de facturació.

  Impresos associats

  [DOC. 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR (CEVEX)

  [DOC. 2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. Subvencions destinades a Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX)

  [DOC. 3] FORMULARI DE COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC. 5] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [DOC. 6] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

  [DOC. 7] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida.

  2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen en les bases, es requerirà a l'interessat que, en un termini de deu dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició.

  3. Els centres valencians sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció, d'acord amb els criteris objectius de valoració establits en l'article 24 de l'Ordre 4/2016 i en la present convocatòria.

  4. L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria de transparència i participació que, en qualsevol moment del procediment, podrà acordar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

  5. L'examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a una comissió composta per:

  a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació o la persona que la substituïsca.

  b) Vocals:

  -La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de transparència i participació o la persona que la substituïsca.
  -La persona titular del servei competent en matèria de transparència o la persona que la substituïsca.
  -La persona titular del servei competent en matèria de participació ciutadana o la persona que la substituïsca.
  -Un/a funcionari/ària tècnic/a designat/ada pel titular de la direcció general competent en matèria de transparència i participació ciutadana o la persona que el/la substituïsca, que exercirà les funcions de secretaria.

  6. La Direcció General de Transparència i Participació, com a òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà una proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria, sense que aquesta origine cap dret a favor dels beneficiaris proposats, fins que es dicte i es publique la resolució de concessió, d'acord amb el que preveu l'article 25.4 de la LGS.

  7. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la al conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb una proposta prèvia de la comissió avaluadora, prevista en l'article 9 de l'Ordre 4/2016, després de la valoració de les sol·licituds admeses.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució d'adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la LPACAP, o bé recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2

  Tramitació

  Per a poder dur a terme la tramitació telemàtica, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Informació adicional

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  1. Se subvencionaran les actuacions destinades a:

  Modalitat 1, subvencions per a activitats i despeses de funcionament.
  Modalitat 2, subvencions per a despeses d'inversió.

  2. En la modalitat 1, subvencions per a activitats i despeses de funcionament, se subvencionaran activitats i accions consistents en:
  a) Organització i realització de projectes concrets per al desenvolupament de les activitats pròpies dels centres i les seues federacions i confederacions; organització de programes de foment i difusió de la llengua i la cultura valenciana (activitats culturals, cursos de valencià); programes de suport i de foment de la participació activa dels joves residents en l'exterior (serveis d'orientació i informació per als joves desplaçats per raons econòmiques); programes de foment de les tecnologies de la informació, dels valors democràtics i la participació; i les despeses de funcionament dels centres que suposen aquestes activitats. De les iniciatives enunciades s'impulsaran especialment aquelles destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, així com a la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat de gènere.

  b) A aquest efecte seran subvencionables les despeses corrents i de personal, que duga a terme l'entitat, necessàries per a dur a terme el projecte presentat. Entre aquestes despeses, es poden incloure:

  a) Despeses de funcionament:
  a.1) Despeses indirectes de funcionament: s'entenen com a tals les despeses que afecten tota l'activitat del beneficiari amb caràcter general. S'inclouen en aquest concepte les despeses de funcionament estrictament necessàries per a la consecució de l'objecte de la subvenció (lloguer, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs). Únicament es podrà imputar a aquest concepte de despesa un màxim del 40 % de la subvenció concedida.


  a.2) Despeses directes de funcionament: seran subvencionables les despeses que resulten necessàries per a la realització del projecte, sempre que estiguen directament relacionades amb l'activitat subvencionada i resulten indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta. (material fungible d'oficina, despeses de difusió, despeses de transport, serveis professionals i externs, i altres despeses).


  b) Costos de personal intern: Entre aquestes despeses es poden incloure les nòmines del personal de la mateixa entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un 40 % de la quantitat subvencionada.

  c) Subcontractació: S'entén com a subcontractació quan el beneficiari concerta amb tercers l'execució total o parcial de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció. L'entitat beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment, l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i les prohibicions que s'estableixen en l'article 29 de la LGS.

  El pressupost presentat ha de tindre relació directa amb les activitats previstes en el projecte, de la mateixa manera, haurà de ser coherent i equilibrat íntegrament.

  No seran subvencionables amb càrrec a aquesta modalitat 1 les despeses per a l'adquisició de béns inventariables (equips informàtics, impressores, mobiliari ni altres anàlegs…) ni els premis, les donacions o ajudes de cap tipus. Quan un projecte continga activitats recreatives com a complement a la seua realització, les despeses corresponents a serveis de servei de càtering, restauració, comestibles o avituallament imputables a la subvenció, no podran superar en cap cas el 10 % de la quantitat subvencionada.

  En qualsevol cas haurà d'atendre's al que estableix l'article 31 de la LGS.

  3. En la modalitat 2, subvencions per a despeses d'inversió, se subvencionaran activitats i accions consistents en:

  a) Obres de rehabilitació, condicionament i reforma de les seus dels centres. En aquest cas, el beneficiari haurà de destinar l'immoble al fi de seu social del centre valencià en l'exterior per un període no inferior a quinze anys des de la data de finalització de les obres de rehabilitació, condicionament i reforma, i estarà obligat, de conformitat amb l'article 31.4 de la LGS, a inscriure aquesta circumstància, així com l'import de la subvenció concedida en el registre públic corresponent. L'incompliment d'aquestes obligacions serà causa de reintegrament de l'import de la subvenció concedida.

  b) Adquisició d'equipament i béns inventariables necessaris per al manteniment de l'activitat del centre (equips informàtics, impressores, mobiliari, fons documentals, fotogràfics, bibliogràfics, artístics i altres despeses d'inversió anàlegs). No seran objecte de subvenció l'adquisició de béns immobles per a la funció de seu social, l'amortització de capital de préstecs formalitzats per a l'adquisició de la seu social i l'adquisició o la reparació de vehicles de transport.

  4. Les activitats que se subvencionen podran executar-se a partir de l'1 de gener de 2019 i fins a la data límit de justificació de la subvenció, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que fnalmente s'adopte.

  * JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

  1. Per a efectuar-ne el pagament, les entitats beneficiàries de la subvenció han d'ajustar-se als requisits i les maneres d'acreditació que s'estableixen en els articles 30 i 31 de la LGS, així com en l'article 169 de la LHPG, i, en tot cas, han de presentar la documentació següent:

  a) Certificat de justificació de despeses (annex, document número 4).

  b) Llista detallada de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, amb identificació del creditor i del concepte de despesa, l'import, la data d'emissió de la factura, la data de pagament d'aquesta, i una llista amb les activitats i els objectius del projecte. Per a les despeses de personal intern, s'ha d'aportar la indicació, si escau, dels criteris imputables utilitzats. A més, ha d'indicar-se l'import de cada factura imputat a la subvenció concedida. En aquest sentit, es considerarà com a despesa realitzada la que s'ha pagat efectivament amb anterioritat a la finalització del període de justificació.


  c) Original de les factures de la despesa efectuada, que hauran de contindre, com a mínim:
  · Número de factura.
  · Data d'expedició.
  · Raó social de l'emissor i el receptor.
  · NIF de l'emissor i el receptor.
  · Domicili de l'emissor i el receptor.
  · Descripció de les operacions (base imposable).
  · Tipus impositiu.
  · Quota tributària.
  · Data prestació del servei (si és diferent de la d'expedició).

  En cap cas s'admetran factures, tiquets o rebuts que no incloguen les dades mencionades anteriorment.

  En tot cas, les factures o el document equivalent han de tindre un import mínim de trenta euros, per la qual cosa si les diferents despeses efectuades són inferiors a aquest import, han d'agrupar-se en una única factura tots els que corresponguen al mateix emissor.

  d) Justificants de pagament de les despeses efectuades.

  En tot cas, independentment de si són despeses justificades amb factura, amb nòmina, etc., es requereix l'aportació dels documents que n'acrediten el pagament.

  Com a regla general, per a acreditar que se n'ha efectuat el pagament, el sistema recomanat és la transferència bancària o la domiciliació bancària de les despeses. En aquest cas, s'ha d'adjuntar a la factura el corresponent justificant de pagament bancari (cartilla, extracte bancari, moviment bancari). El pagament ha d'efectuar-se sempre amb càrrec a un compte de l'entitat beneficiària de la subvenció, i no es podran subvencionar pagaments amb càrrec a comptes el titular dels quals no siga l'entitat, com per exemple a nom del president de l'entitat, el secretari, el tresorer...

  Quan, excepcionalment, el pagament de la factura s'haja fet mitjançant lliurament en efectiu, cal aportar un rebut en el qual conste que a l'emissor li ha sigut satisfet l'import, amb la identificació de la factura a la qual correspon. A més, s'aportarà un certificat signat pel secretari i el tresorer, amb el vistiplau del president de l'entitat, en el qual es determine aquesta circumstància, s'hi farà constar que aquestes despeses s'han realitzat per l'entitat amb càrrec a la subvenció concedida, i s'hi detallarà l'origen d'aquestes despeses i els conceptes als quals corresponen.

  Si es realitza mitjançant taló o xec, cal aportar, a més, la fotocòpia d'aquest, i igualment l'extracte o el moviment bancari que acredite que el destinatari l'ha fet efectiu.

  e) Memòria tècnica detallada de les activitats que s'han dut a terme efectivament i materialment i que han sigut subvencionades. Aquest document ha de contindre, com a mínim, els epígrafs següents:

  1. Dades de l'entitat sol·licitant: nom i NIF.
  2. Títol del projecte.
  3. Treball en xarxa: entitats participants, àrees de responsabilitat, pressupost assignat.
  4. Activitats realitzades, amb el detall de: nom, dates de realització, lloc, horari, nombre d'hores, nombre de participants, materials utilitzats, persona responsable, descripció de com s'ha dut a terme.
  5. Difusió del projecte: descripció del pla de difusió amb el detall de les dates de realització i les accions emprades.
  6. Avaluació del projecte:
  a) Descripció dels resultats obtinguts.
  b) Descripció de la relació entre els resultats obtinguts i les necessitats prèvies.
  c) Anàlisi del grau de compliment dels objectius plantejats.
  d) Descripció de la incidència dels resultats sobre el foment de la participació ciutadana.
  e) Aplicació dels resultats per a la posada en marxa de futurs projectes o la millora en la gestió d'aquests.

  7. Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), fotografies de les activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de resultats), llista d'assistents i altres que es consideren oportuns.

  f) Els centres que presenten justificants en moneda estrangera han d'acompanyar igualment un document expedit per una entitat bancària del país d'origen en què se certifque l'equivalència d'aquesta moneda amb l'euro dins de l'any en curs. En cas de països amb una forta devaluació o apreciació de la moneda nacional, es podran presentar certificats d'equivalència mensuals o trimestrals, corresponents al període entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2019, i aplicar aquest canvi a les factures emeses durant el mes o el trimestre en qüestió.

  g) Certificat de compliment del pressupost aprovat (annex, document 7). S'adjuntarà amb la justificació final un certificat del compliment del pressupost aprovat amb la sol·licitud. Les despeses justificades s'han d'adaptar als conceptes de despesa autoritzats. Únicament s'admetrà una desviació en la imputació de quantitats als diferents conceptes de despeses en una quantia de fins a un trenta per cent (30 %), aproximadament, de l'import assignat a cada un d'aquests conceptes. No es podrà modificar la quantia total subvencionada ni es podrà aplicar la desviació a conceptes de despesa no autoritzats.

  2. La documentació justificativa ha de presentar-se en el tràmit 'Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació', mitjançant la seu electrònica de la Generalitat: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19273&version=amp). Per a poder dur a terme aquesta tramitació electrònica, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Únicament en el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya i que, per aquesta circumstància, no puguen presentar la documentació justificativa telemàticament, s'admetrà de manera excepcional que en facen la tramitació pels mitjans que estableix l'article 16.4 de la LPACAP.

  3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe a la quantia atorgada o si el desviament de quantitats supera els percentatges màxims establits en l'acord cinqué i en el 12.1.g), així com si s'ha subvencionat una part del cost total de l'activitat però no es justifica l'import total de la despesa que suposa el desenvolupament de l'activitat en qüestió. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la incoació d'un procediment per a deixar sense efecte l'acte de concessió de la subvenció. En tot cas, es garantirà el dret de l'audiència de l'interessat.

  Criteris de valoració

  Els centres valencians en l'exterior sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció en la present convocatòria, d'acord amb els criteris objectius de valoració establits en l'article 24 de l'Ordre 4/2016, i la ponderació d'aquests que s'estableix a continuació:

  Modalitat 1: Subvencions per a les activitats i despeses de funcionament.

  a) Entitat sol·licitant (fins a 30 punts).
  a.1) Nombre de socis (fins a 6 punts).
  a.2) Antiguitat del centre (fins a 6 punts).
  a.3) Foment de les TIC (fins a 6 punts).
  a.4) Creació i treball en xarxes (fins a 6 punts).
  a.5) Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres (fins a 6 punts).

  b) Projecte i activitats que es desenvoluparan (fins a 70 punts).
  b.1) Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat del projecte, així com la coherència i l'adequació d'aquest als objectius que cal aconseguir (fins a 30 punts).
  b.1.1) Identificació de les necessitats que justifiquen el projecte. Es valorarà la realització per part de la mateixa entitat d'estudis o anàlisis prèvies de les necessitats que motiven la realització del projecte. En cas de dur a terme l'estudi, aquest ha d'adjuntar-se a la sol·licitud (fins a 10 punts).
  b.1.2) Definició i desenvolupament adequats dels objectius concrets, reals, efectius i quantificables i de les activitats per a aconseguir-los (fins a 10 punts).
  b.1.3) Existència de coherència entre els objectius i les activitats que s'hi desenvoluparan (fins a 10 punts).

  b.2) Activitats previstes. Es valorarà la planificació i la gestió de les activitats previstes, i es tindran en compte el seu àmbit d'actuació i difusió i els impactes previstos (fins a 30 punts).
  b.2.1) Planificació i gestió de les activitats previstes (fins a 15 punts).
  b.2.2) Àmbit d'actuació (fins a 10 punts).
  b.2.3) Activitats de difusió (fins a 5 punts).

  b.3) Beneficiaris del projecte. Es valoraran especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, així com a la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (fins a 5 punts).
  b.4) Experiència. Es valoraran les activitats desenvolupades per l'entitat en els últims dos anys (fins a 5 punts).

  Modalitat 2: Subvencions per a despeses d'inversió.

  a) Entitat sol·licitant (fins a 30 punts).
  a.1) Nombre de socis (fins a 6 punts).
  a.2) Antiguitat del centre (fins a 6 punts).
  a.3) Foment de les TIC (fins a 6 punts).
  a.4) Creació i treball en xarxes (fins a 6 punts).
  a.5) Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres (fins a 6 punts).

  b) Projecte i inversions que s'hi desenvoluparan (fins a 70 punts).

  b.1) Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de la inversió, així com la coherència i l'adequació d'aquesta als objectius fixats (fins a 35 punts).
  b.1.1) Identificació de les necessitats que justifiquen el projecte. Es valorarà la realització per part de la mateixa entitat d'estudis o anàlisis prèvies de les necessitats que motiven la realització del projecte. En cas de dur a terme l'estudi, aquest ha d'adjuntar-se a la sol·licitud (fins a 10 punts).
  b.1.2) Definició adequada i desenvolupament dels objectius concrets, reals, efectius i quantificables i de les activitats per a aconseguir-los (fins a 15 punts).
  b.1.3) Existència de coherència entre els objectius i les inversions que s'hi desenvoluparan (fins a 10 punts).
  b.2) Inversions previstes. Es valorarà la planificació i la gestió de les inversions previstes, així com l'impacte que puga representar per a la millora del funcionament del centre (fins a 35 punts).
  b.2.1) Planificació i gestió de les inversions previstes (fins a 20 punts).
  b.2.2) Impacte sobre la millora del funcionament del centre (fins a 15 punts).

  Obligacions

  Vegeu l'article 5. Obligacions dels beneficiaris, de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 94/2016, del Consell, de 22 de juliol, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7837, de 26/07/2016).
  - Ordre 4/2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de 3 de juny de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV núm. 7798, de 06/06/2016).
  - RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 94/2016, de 22 de juliol.

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016 (bases reguladores).

  RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana

  Llistat de seguiment

  Proposta de resolució provisional de la Direcció General de Transparència i Participació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es concedeixen per a l'any 2019 les subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.