Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2020.

  Objecte del tràmit

  Facilitar el compliment dels objectius establits en l'article 52 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, mitjançant la realització de projectes o actuacions concretes que promoguen el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals dels centres valencians en l'exterior amb el poble valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, el seu idioma i la seua cultura.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions els centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana, així com les seues federacions i confederacions, definits com a tals en l'article 52 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l'article 2 del Decret 94/2016, 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana, i que hagen sigut reconeguts per la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria.

  - La subvenció màxima per projecte serà:

  a) Per a la modalitat 1 se subvencionarà, com a màxim, 6.000 euros per projecte.

  b) Per a la modalitat 2 se subvencionarà, com a màxim, 10.000 euros per projecte.

  - Els projectes que hagen superat la puntuació de 50 punts, se subvencionaran d'acord amb el límit anterior. Les subvencions es concediran per ordre de puntuació, de més alta a més baixa, fins que s'esgoten els fons previstos en la convocatòria corresponent.

  - Quan es produïsca la renúncia d'algun dels beneficiaris a la subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, a l'entitat sol·licitant següent per ordre de puntuació que, havent superat la puntuació mínima, no n'haja resultat beneficiària, i sempre que aquesta renúncia es produïsca en el termini d'un mes des de la publicació de la resolució de concessió.

  PAGAMENT:

  - El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  - El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 31 d'octubre de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV (DOGV núm. 8830, de 09.06.2020). L'incompliment del termini esmentat comportarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament en el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya i que, per aquesta circumstància, no puguen presentar la sol·licitud telemàticament, s'admetrà de manera excepcional la tramitació de la sol·licitud pels mitjans que s'estableixen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16Ver plano
  46010 València
  Tel: 961922400

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud (annex, document número 1), formalitzada en tots els apartats i signada per persona que represente legalment degudament autoritzada, ha d'anar acompanyada dels documents electrònics següents o, en defecte d'això, originals o còpies autenticades:

  a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, document número 2). Les dades no omplides en aquest formulari no es tindran en compte a l'efecte de la valoració d'aquest.

  b) Memòria descriptiva de les activitats i els projectes, si escau, que ha dut a terme el centre valencià en l'exterior que sol·licita la subvenció, durant els exercicis 2018 i 2019.

  c) Només en els casos dels projectes en què estiga previst el treball en xarxa, s'ha d'aportar una declaració responsable subscrita pel representant de l'entitat sol·licitant, en què es manifeste la col·laboració en el disseny i/o l'execució del projecte a través de la metodologia de treball en xarxa (annex, document número 3).

  d) En el supòsit de centres que presenten sol·licitud de subvencions a la Generalitat per primera vegada, en cas que les entitats beneficiàries hagen modificat les seues dades bancàries respecte a exercicis anteriors, o bé a requeriment de l'òrgan gestor, han d'aportar, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de juny, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 6548 de 21.06.2011), la documentació següent:

  1r. Model de domiciliació bancària (annex, document número 6), signat per la persona representant de l'entitat beneficiària, juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.

  2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com del codi IBAN o SWIFT que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.

  e) Llista nominal i numerada dels socis i les sòcies que pertanyen a l'entitat, amb la indicació del número de document d'identificació d'aquests, signada o autenticada per la persona que ocupe la presidència.

  En el cas que el centre valencià sol·licitant haja presentat aquesta documentació davant de la Generalitat en la convocatòria de subvencions de l'exercici anterior, només caldrà presentar una llista nominal i numerada, signada o autenticada pel president, de les altes i baixes de socis i sòcies produïdes durant l'any transcorregut des de la convocatòria anterior.

  f) Els centres sol·licitants que no tinguen la seua residència fiscal en territori espanyol han de presentar un certificat de residència fiscal emés per les autoritats competents del seu país de residència.

  g) En el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya, han de presentar una declaració responsable signada per la persona que n'ostente la presidència o per un representant, que l'entitat està exempta d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a Espanya (annex, document número 5).

  h) Qualsevol altre document justificatiu de mèrits al·legats per a la valoració.

  Els centres valencians que sol·liciten una subvenció a la MODALITAT 2 han de presentar, a més de la que s'ha mencionat anteriorment, la documentació següent:

  Còpia de les factures proforma o del pressupost de les obres de rehabilitació, condicionament i reforma que cal dur a terme, o de l'equipament o béns inventariables necessaris per al manteniment de l'activitat del centre que es pretenguen adquirir.

  Una factura proforma equival a un pressupost o oferta comercial, sol contindre la mateixa informació que una factura normal i pot servir com a justificació i compromís d'una inversió que cal escometre. No obstant això, aquesta ha de mencionar, de manera específica, la seua naturalesa de "proforma" i portar una sèrie numèrica diferent de la principal de facturació.

  Impresos associats

  [DOC. 1] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR (CEVEX)

  [DOC. 2] FORMULARI DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE. Subvencions destinades a Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX)

  [DOC. 3] FORMULARI DE COMPROMÍS DE TREBALL EN XARXA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DOC. 5] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [DOC. 6] CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

  [DOC. 7] CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL PRESSUPOST APROVAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida.

  2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits i documents que s'assenyalen en les bases, es requerirà l'entitat interessada que, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  3. Els centres valencians sol·licitants han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre una subvenció, d'acord amb els criteris objectius de valoració establits en l'article 24 de l'Ordre 4/2016 i en la present convocatòria.

  4. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Direcció General de Participació Ciutadana, que, en qualsevol moment del procediment podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

  5. L'examen i la valoració dels expedients presentats, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes, correspondran a una comissió.

  6. Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria.

  7. La Direcció General de Participació Ciutadana, com a òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà una proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria, sense que aquesta origine cap dret a favor de les entitats beneficiàries proposades, fins que es dicte i es publique la resolució de concessió, d'acord amb el que preveu l'article 25.4 de l'LGS.

  8. La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, amb la proposta prèvia de la comissió avaluadora, que preveu l'article 9 de l'Ordre 4/2016, després de la valoració de les sol·licituds admeses.

  9. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió serà de sis mesos comptats des de la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds, transcorregut el qual, sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, aquestes podran entendre's desestimades, de conformitat amb l'article 25 de l'LPACAP.

  10. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en l'article 45.1.b de l'LPACAP.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució d'adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la LPACAP, o bé recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2

  Tramitació

  Per a poder dur a terme la tramitació telemàtica, el sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Informació adicional

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

  Se subvencionaran les actuacions destinades a:

  a) Activitats i despeses de funcionament (modalitat 1).

  b) Despeses d'inversió (modalitat 2).

  1. En la modalitat 1 (subvencions per a activitats i despeses de funcionament), se subvencionaran les actuacions que tinguen com a objectiu general l'organització i realització de projectes concrets per al desenvolupament de les activitats pròpies dels centres, les seues federacions i confederacions.

  1.1. Els objectius específics, que s'han de definir i desenvolupar en el projecte, han de consistir en:

  a) Promoure les activitats i programes de foment del coneixement de la llengua pròpia, la cultura i la realitat social valencianes que duguen a terme aquests centres.

  b) Potenciar la realització de cursos, conferències i programes formatius i de difusió de la cultura valenciana en universitats o institucions culturals dels territoris on existisquen col·lectivitats valencianes.

  c) Inventariar, catalogar, restaurar i difondre el patrimoni artístic, bibliogràfic, fotogràfic i documental dels centres valencians.

  d) Organitzar o participar en campanyes i iniciatives de solidaritat amb els centres valencians radicats en els territoris menys afavorits econòmicament, a fi de cobrir les necessitats bàsiques dels seus membres.
  e) Organitzar o participar en campanyes i iniciatives que potencien les relacions interculturals entre els diversos pobles i regions del món.
  f) Fomentar en els CEVEX la participació activa de les persones valencianes joves residents en l'exterior.

  g) Donar suport al desenvolupament d'estratègies innovadores que incorporen la gestió de la informació i el coneixement, els valors democràtics i la participació de les persones joves.

  De les iniciatives que es preveuen anteriorment, s'impulsaran especialment les que es destinen als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut o a les persones majors, així com a la convivència intergeneracional, a les dones i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

  1.2. Per a la consecució dels objectius esmentats, se subvencionaran activitats i accions que consistisquen en:

  a) Conferències, jornades i fòrums oberts per al foment i la difusió de la llengua pròpia, la cultura, la història i la realitat social i econòmica valenciana.

  b) Cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions anàlogues per a la difusió de la cultura valenciana en universitats o institucions culturals dels territoris on hi haja col·lectivitats valencianes.

  c) Realitzar l'inventari, la catalogació i restauració del patrimoni artístic, bibliogràfic, fotogràfic i documental dels centres. Fer exposicions per a difondre'l.

  d) Organitzar o participar en carreres solidàries, mercats ambulants solidaris i tallers solidaris per a l'ajuda als centres valencians radicats en els territoris menys afavorits econòmicament.

  e) Organització o participació de fòrums, trobades o jornades que potencien les relacions interculturals entre els valencians i altres pobles.

  f) Programes de suport i foment de la participació activa i la integració de la joventut valenciana resident en l'exterior. Entre aquests programes, s'inclouran els serveis d'orientació i informació per a les persones joves desplaçades per raons econòmiques.

  g) Programes per a potenciar els vincles amb les persones valencianes i els seus descendents. Entre les actuacions que es desenvoluparan, es podran incloure les que contribuïsquen a facilitar el seu possible retorn a la Comunitat Valenciana.

  h) Programes de foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Entre aquests, l'organització de cursos o els tallers per a l'aprenentatge en el seu maneig, la utilització del treball en xarxa i la creació de pàgines web pròpies dels centres.

  i) Disseny i execució d'instruments o eines que afavorisquen la participació activa, el desenvolupament dels valors democràtics i la integració de les persones joves valencianes residents en l'exterior (xarxes ciutadanes, plataformes digitals, trobades…).

  j) Accions de foment de la participació per a possibilitar el relleu generacional i la paritat en els òrgans directius dels centres.

  2. En la modalitat 2 (subvencions per a despeses d'inversió), l'objectiu específic de la subvenció consistirà en el manteniment i la millora de les seus, les instal·lacions i els equipaments d'aquestes entitats.

  2.1. Per a la consecució de l'objectiu esmentat, se subvencionaran activitats i accions que consistisquen en:

  a) Obres de rehabilitació, condicionament i reforma de les seus dels centres.

  b) Adquisició d'equipament i béns inventariables.

  3. No passaran a la fase de valoració els projectes que no s'adeqüen als objectius concrets i a les activitats que es defineixen en aquest apartat, o els projectes en els quals no hi haja coherència entre aquests objectius i les activitats, de manera que es desestimarà la sol·licitud.

  4. Les activitats que se subvencionen podran executar-se a partir de l'1 de gener de 2020 i fins a la data límit de justificació de la subvenció, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte.

  * DESPESES SUBVENCIONABLES

  Seran despeses subvencionables les que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resulten estrictament necessàries per a la consecució de l'objecte de la subvenció. En qualsevol cas, cal atendre el que estableix l'article 31 de l'LGS.

  1. En la modalitat 1, seran subvencionables les despeses corrents i de personal necessàries per a la realització del projecte presentat. Entre aquestes despeses, es poden incloure les següents:

  a) Despeses indirectes: S'entén per tals les despeses que afecten tota l'activitat de l'entitat beneficiària amb caràcter general. S'inclouen les despeses de lloguer de l'immoble que figure com a seu, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs. Es podrà imputar a aquesta mena de despesa un màxim del 50 % de la subvenció concedida.

  b) Despeses directes: Seran subvencionables les despeses que es deriven de manera directa de l'execució de les activitats detallades en el projecte. S'inclouen en aquesta mena de despeses:

  b.1) Costos de personal intern: Dins d'aquestes despeses, s'inclouran les nòmines del personal de l'entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un màxim del 40 % de la quantitat subvencionada.

  b.2) Costos de funcionament: S'inclouen les despeses de difusió, material fungible d'oficina, despeses de transport i altres despeses gestionades directament per l'entitat.

  Respecte de les despeses de transport, seran subvencionables les despeses de locomoció del personal adscrit al projecte que s'executa, sempre que el desplaçament siga necessari i tinga relació directa amb l'activitat subvencionada. Quan el desplaçament es realitze en vehicle particular, únicament se subvencionarà, si és el cas, la quantitat que resulte de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, sempre que es justifique la necessitat del desplaçament i la seua realització efectiva.

  b.3) Costos de subcontractació: S'entén per subcontractació quan l'entitat beneficiària concerta amb tercers l'execució total o parcial de les activitats que constitueixen l'objecte de la subvenció. L'entitat beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment, l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75 % de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i les prohibicions que estableix l'article 29 de l'LGS.

  El pressupost presentat ha de tindre relació directa amb les activitats previstes en el projecte; de la mateixa manera, ha de ser coherent i equilibrat íntegrament.  A aquest efecte, s'entendrà com a coherència en la distribució de les despeses la relació lògica i adequada entre les despeses que es pressuposten en el projecte i les activitats que es realitzen per al compliment dels objectius previstos. Per a això, el pressupost ha d'estar suficientment detallat segons el tipus de despesa que s'haja de realitzar.

  2. En la modalitat 2, en el cas d'obres de rehabilitació, condicionament i reforma de les seus dels centres, l'entitat beneficiària ha de destinar l'immoble a la finalitat de seu social del centre valencià en l'exterior per un període no inferior a cinc anys des de la data de finalització d'aquestes, i estarà obligada, de conformitat amb l'article 31.4 de l'LGS, a inscriure aquesta circumstància, així com l'import de la subvenció concedida, en el registre públic corresponent.

  En el cas d'adquisició d'equipament i béns inventariables necessaris per al manteniment de l'activitat del centre (equips informàtics, impressores, mobiliari, fons documentals, fotogràfics, bibliogràfics, artístics i altres despeses d'inversió anàlegs), l'entitat beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció per un període no inferior a dos anys des de la data d'adquisició d'aquests.

  L'incompliment de l'obligació de destinació referida en els dos paràgrafs anteriors, serà causa de reintegrament.

  3. El pressupost per a l'execució del projecte que presente l'entitat ha d'adequar-se a l'import de la subvenció sol·licitada, que no podrà superar en cap cas la subvenció màxima per projecte que estableix la convocatòria.

  *NO SERAN SUBVENCIONABLES:

  1. No seran subvencionables amb càrrec a la modalitat 1:

  a) Les despeses per a l'adquisició de béns inventariables (equips informàtics, impressores, mobiliari, vestits tradicionals i altres anàlegs).

  b) Els premis, les donacions o les ajudes de qualsevol tipus.

  c) Les despeses d'allotjament.

  d) Les despeses de taxi, pàrquing, peatge d'autopistes i combustible.

  f) Tota la cartelleria i la publicitat realitzada de l'activitat subvencionada que no porte l'esment ni els logotips d'haver sigut finançades per la Generalitat Valenciana, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  f) Els materials realitzats per encàrrec, que tinguen impreses llegendes o eslògans i no porten imprés el logotip d'haver sigut finançats per la Generalitat Valenciana, Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  g) Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.

  Quan un projecte continga activitats recreatives com a complement a la seua realització, les despeses corresponents a serveis de servei de càtering, restauració, comestibles o avituallament imputables a la subvenció, no podran superar en cap cas el 10 % de la quantitat subvencionada.

  2. En la modalitat 2, no serà objecte de subvenció l'adquisició de béns immobles per a funció de seu social, l'amortització de capital de préstecs formalitzats per a l'adquisició d'aquesta i l'adquisició o reparació de vehicles de transport.

  * JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

  1. Per a efectuar el pagament, les entitats beneficiàries de la subvenció s'han d'ajustar als requisits i les formes d'acreditació que estableixen els articles 30 i 31 de l'LGS, en l'article 169 de l'LHPG i en la guia de justificació de subvencions elaborada per la Direcció General de Participació Ciutadana. En tot cas, han de presentar la següent documentació tant per a la modalitat 1 com per a la modalitat 2:

  a) Certificat de justificació de despeses (annex, document número 6).

  b) Llista detallada de les despeses ocasionades pel projecte objecte de subvenció, amb identificació del número de factura, nòmina o una altra despesa de personal, persona creditora, concepte de despesa, import, data d'emissió de la factura, nòmina o una altra despesa de personal, data de pagament d'aquestes i relació amb les activitats i objectius del projecte. A més, s'hi ha d'indicar el percentatge d'imputació i l'import de cada factura, nòmina o una altra despesa de personal imputats a la subvenció concedida. En aquest sentit, es considera despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

  Aquesta llista de despeses l'ha de subscriure el/la representant de l'entitat.

  c) Original de les factures de la despesa efectuada, que han de contindre, com a mínim:

  - Número de factura.

  - Data d'expedició.

  - Raó social de l'emissor i el receptor.

  - NIF de l'emissor i el receptor.

  - Domicili de l'emissor i el receptor.

  - Descripció de les operacions (base imposable).

  - Tipus impositiu.

  - Quota tributària.

  - Data de prestació del servei (si és diferent de la d'expedició).

  En cap cas s'admetran factures, tiquets o rebuts que no incloguen les dades mencionades anteriorment.

  En tot cas, les factures o el document equivalent han de tindre un import mínim de vint euros, per la qual cosa si les diferents despeses efectuades són inferiors a aquest import, han d'agrupar-se en una única factura totes les que corresponguen al mateix emissor.

  d) Justificants de pagament de les despeses efectuades.

  En tot cas, independentment de si són despeses justificades amb factura, amb nòmina, etc., es requereix l'aportació dels documents que n'acrediten el pagament.

  Com a regla general, per a acreditar que se n'ha efectuat el pagament, el sistema recomanat és la transferència bancària o la domiciliació bancària de les despeses. En aquest cas, s'ha d'adjuntar a la factura el corresponent justificant de pagament bancari (cartilla, extracte bancari, moviment bancari). El pagament s'ha de fer sempre amb càrrec a un compte de l'entitat beneficiària de la subvenció, de manera que no es podran subvencionar pagaments realitzats amb càrrec a comptes el titular dels quals no siga l'entitat, com per exemple a nom del president/a de l'entitat, el secretari/ària o el tresorer/a.

  Quan, excepcionalment, el pagament de la factura s'haja fet mitjançant:

  a) Lliurament en efectiu, que s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:

  - La factura contindrà un segell que deixe constància d'aquest pagament ("pagat", "cancel·lat", "en efectiu"…), la data en què s'ha fet i la signatura de l'emissor.

  - Rebut en el qual conste que a l'emissor li ha sigut satisfet l'import, amb la identificació de la factura a la qual correspon i la data del pagament.

  A més, s'ha d'aportar un certificat signat pel secretari/ària i el tresorer/a, amb el vistiplau del president/a de l'entitat, en el qual es determine aquesta circumstància, es faça constar que aquestes despeses s'han realitzat per l'entitat amb càrrec a la subvenció concedida i es detalle l'origen d'aquestes despeses i els conceptes als quals corresponen.

  b) Taló o xec bancari:

  - Ha de ser sempre nominatiu.

  - S'ha d'aportar la fotocòpia d'aquest i l'extracte o moviment bancari que acredite que el destinatari l'ha fet efectiu.

  e) Memòria tècnica detallada de les activitats realitzades efectivament i materialment, i que han sigut subvencionades. Ha de ser desenvolupada, com a mínim, segons els epígrafs següents:

  - Dades de l'entitat sol·licitant: nom i NIF.

  - Títol del projecte.

  - Treball en xarxa: entitats participants, àrees de responsabilitat, pressupost assignat.

  - Activitats realitzades, amb el detall del nom, les dates de realització, el lloc, l'horari, el nombre d'hores, el nombre de participants, els materials utilitzats, la persona responsable i la descripció de com s'ha dut a terme.

  - Difusió del projecte: descripció del pla de difusió amb el detall de les dates de realització i les accions emprades.

  - Avaluació del projecte:

  - Descripció dels resultats obtinguts.

  - Descripció de la relació entre els resultats obtinguts i les necessitats prèvies.

  - Anàlisi del grau de compliment dels objectius plantejats.

  - Descripció de la incidència dels resultats sobre el foment de la participació ciutadana.

  - Aplicació dels resultats per a la posada en marxa de futurs projectes o la millora en la gestió d'aquests.

  - Aportació del material gràfic (fullets, cartells, tríptics), audiovisuals, fotografies de les activitats o material utilitzat en l'avaluació (qüestionaris, informes de resultats), llista d'assistents i altres que es consideren oportuns.

  Per als projectes de la modalitat 2, s'ha de presentar una memòria tècnica detallada en el cas de la realització d'obres. En el cas d'adquisició de béns inventariables, s'ha de presentar una memòria en la qual es descriguen amb detall els béns que s'han adquirit.

  f) Els centres que presenten justificants en moneda estrangera han de presentar un document expedit per una entitat bancària del país d'origen en què se certifique l'equivalència, amb caràcter mensual, d'aquesta moneda amb l'euro en el període gener-octubre de l'any en curs. Per a la conversió per part de l'entitat de l'import de cada una de les despeses efectuades a euros, aquesta aplicarà un tipus de canvi vigent en el mes en què s'haja emés i/o pagat la corresponent factura o el document equivalent.

  g) Certificat de compliment del pressupost aprovat (annex, document número 7). S'ha d'adjuntar amb la justificació final un certificat del compliment del pressupost aprovat amb la sol·licitud. En la modalitat 1, les despeses justificades s'han d'adaptar als tipus de despeses autoritzades. Només s'admetrà una desviació en la imputació de quantitats dels diferents tipus de despeses en una quantia de fins a un trenta per cent (30 %) de l'import assignat a cada un d'aquests, respectant en tot moment els límits màxims que estableix l'apartat sis d'aquesta resolució. La desviació no podrà aplicar-se a tipus de despesa no autoritzats.

  h) En el cas d'obres en les seus dels centres:

  - Certificat del Registre de la Propietat que acredite que l'immoble on s'han realitzat les obres pertany a l'entitat o contracte de lloguer i autorització de la propietat sobre l'execució de les obres, en el cas que aquestes es duguen a terme en un local arrendat.

  - Certificat de la persona representant legal de l'entitat en el qual s'ha d'expressar que les obres han sigut realitzades amb càrrec a la subvenció concedida, l'import d'aquesta subvenció i el compromís de mantindre l'ús de l'edifici com a seu del centre almenys en els pròxims 5 anys.

  i) Respecte de l'adquisició de béns inventariables, certificació de la persona representant de l'entitat en la qual conste la recepció d'aquests, la seua conformitat i la inclusió en l'inventari de l'entitat per un període mínim de dos anys.

  2. La documentació justificativa s'ha de presentar per via telemàtica en el portal de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), per a la qual cosa s'ha d'accedir a la seu electrònica, "Serveis online", "Ciutadania", "Ajudes, beques i subvencions" (https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/inicio), o a través de la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (http://participacio.gva.es/es/inicio). Per a poder realitzar aquesta presentació electrònicament, la persona sol·licitant ha de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

  En el cas dels CEVEX situats a Espanya, a més de la presentació de les factures per via telemàtica en el moment de la presentació de la justificació, s'han de remetre les factures originals per via postal dins del termini establit per a presentar la documentació justificativa de la subvenció concedida (31 d'octubre de 2020).

  Únicament en el cas dels centres valencians que estiguen situats fora d'Espanya i que, per aquesta circumstància, no puguen presentar la documentació justificativa telemàticament, s'admetrà de manera excepcional que en facen la tramitació pels mitjans que estableix l'article 16.4 de l'LPACAP. En aquest cas, l'entitat beneficiària ha d'enviar en el mateix dia, mitjançant un correu electrònic dirigit al Servei de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil, un document acreditatiu de la presentació i del contingut d'aquesta.

  3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en el cas que la justificació de les despeses realitzades no arribe a la quantia atorgada o es produïsca el desviament de quantitats que superen els percentatges màxims que s'estableixen en el resolc sis i en el tretze, apartat 1.g.

  4. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit d'incompliment de l'obligació de justificació, la justificació insuficient i la presentació extemporània de la justificació, segons el que estableixen els articles 34.3. i 37.1.c de l'LGS. Els tres supòsits donaran lloc a la incoació d'un procediment per a deixar sense efecte l'acte de concessió de la subvenció. En tot cas, es garantirà el dret de l'audiència de l'interessat.

  Criteris de valoració

  Els centres valencians en l'exterior que la sol·liciten han d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre subvenció en aquesta convocatòria, tenint en compte els criteris objectius de valoració que s'estableixen en l'article 24 de l'Ordre 4/2016, i la ponderació d'aquests que s'estableix a continuació:

  Modalitat 1: Subvencions per a les activitats i despeses de funcionament.

  a) Entitat sol·licitant (fins a 30 punts).
  a.1) Nombre de socis i sòcies (fins a 6 punts).
  a.2) Antiguitat del centre (fins a 6 punts).
  a.3) Foment de les TIC (fins a 6 punts).
  a.4) Creació i treball en xarxes (fins a 6 punts).
  a.5) Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres (fins a 6 punts).

  b) Projecte i activitats que es desenvoluparan (fins a 70 punts).
  b.1) Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, així com la coherència i adequació d'aquest als objectius que s'han d'aconseguir (fins a 15 punts).
  b.1.1) Identificació de les necessitats que justifiquen el projecte. Es valorarà la fonamentació de les necessitats detectades que motiven la realització del projecte i, especialment, la realització d'estudis o anàlisis prèvies d'aquestes. Si es realitza l'estudi, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud (fins a 5 punts).
  b.1.2) Adequada definició i desenvolupament dels objectius del projecte (fins a 5 punts).
  b.1.3) Grau de coherència entre els objectius i les activitats que es desenvoluparan (fins a 5 punts).
  b.2) Activitats previstes. Es valoraran la planificació i gestió de les activitats previstes, tenint en compte el seu àmbit d'actuació i la difusió i els impactes previstos (fins a 40 punts).
  b.2.1) Planificació i gestió de les activitats previstes (fins a 15 punts).
  b.2.2) Àmbit d'actuació (fins a 20 punts).
  b.2.3) Activitats de difusió (fins a 5 punts).
  b.3) Persones beneficiàries del projecte. Es valoraran especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, així com la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (fins a 10 punts).
  b.4) Experiència. Es valoraran les activitats desenvolupades per l'entitat en els últims dos anys (fins a 5 punts).

  Modalitat 2: Subvencions per a despeses d'inversió.

  a) Entitat sol·licitant (fins a 30 punts).
  a.1) Nombre de socis i sòcies (fins a 6 punts).
  a.2) Antiguitat del centre (fins a 6 punts).
  a.3) Foment de les TIC (fins a 6 punts).
  a.4) Creació i treball en xarxes (fins a 6 punts).
  a.5) Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres (fins a 6 punts).
  b) Projecte i inversions que es realitzaran (fins a 70 punts).
  b.1) Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i la viabilitat de la inversió, així com la coherència i l'adequació d'aquesta als objectius que es volen aconseguir (fins a 30 punts).
  b.1.1) Identificació de les necessitats que justifiquen el projecte. Es valorarà la fonamentació de les necessitats detectades que motiven la realització del projecte i, especialment, la realització d'estudis o anàlisis prèvies d'aquestes. Si es realitza l'estudi, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud (fins a 10 punts).
  b.1.2) Adequada definició i desenvolupament dels objectius del projecte d'inversió (fins a 10 punts).
  b.1.3) Grau de coherència entre els objectius i les inversions que es realitzaran (fins a 10 punts).
  b.2) Inversions previstes. Es valorarà la planificació i gestió de les inversions previstes, així com l'impacte que puguen representar per a la millora del funcionament del centre (fins a 40 punts).
  b.2.1) Planificació i gestió de les inversions previstes (fins a 20 punts).
  b.2.2) Impacte sobre la millora del funcionament del centre (fins a 20 punts).

  Obligacions

  Vegeu l'article 5. Obligacions dels beneficiaris, de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 4/2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de 3 de juny de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOGV núm. 7798, de 06/06/2016).
  - Decret 94/2016, del Consell, de 22 de juliol, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7837, de 26/07/2016).
  - RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020,
  subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016 (bases reguladores).

  DECRET 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians a l'exterior de la Comunitat Valenciana

  RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana.

  Llistat de seguiment

  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, PER LA QUAL ES CONCEDEIXEN PER A L'ANY 2020 SUBVENCIONS DESTINADES ALS CENTRES VALENCIANS EN L'EXTERIOR (CEVEX) DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions destinades a les cases regionals d'unes altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana i dels centres valencians en l'exterior (CEVEX), per a l'any 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.