Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a l'any 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a l'any 2021.

  Objecte del tràmit

  - Les subvencions d'aquesta convocatòria estan destinades a clubs esportius i seccions esportives de les Universitats de la Comunitat Valenciana amb participació en competicions oficials de caràcter estatal i internacional i la tecnificació de tots els seus equips.

  - Les subvencions es destinaran a finançar les despeses ocasionades l'any 2021 pels següents conceptes:

  a) Despeses derivades de la participació del primer equip en competicions oficials: desplaçaments, allotjament, manutenció, arbitratges i nòmines, que serà com a mínim del 50% de l'import de la subvenció concedida.

  b) Despeses derivades de l'activitat esportiva del club relacionats amb la tecnificació de tots els seus equips.

  c) Altres despeses de funcionament relacionats amb els apartats anteriors, degudament justificats, que serà com a màxim el 10% de l'import de la subvenció concedida.

  - Es presentarà un pressupost de l'any 2021 de les despeses i ingressos de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, indicades en l'apartat anterior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs esportius i seccions esportives de les universitats de la Comunitat Valenciana, que estiguen inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i que complisquen amb els requisits que s'indiquen.

  Requeriments

  1. Estar adscrit a la federació corresponent de la Comunitat Valenciana.

  2. Participar amb equips de categoria absoluta o sènior, durant la temporada esportiva 2020/2021 en competicions de màxima categoria o divisió, organitzades o reconegudes per la federació espanyola o internacional corresponent, amb l'excepció prevista per als esports col·lectius, quan no existisca representació de clubs de la Comunitat Valenciana en la màxima categoria. S'exclou el futbol masculí les màximes divisions del qual estatals són professionals, així com la lliga professional de bàsquet masculí (ACB). Pel que les competicions incloses són les següents:

  a) En el cas d'esports col·lectius, i considerant com a tals bàsquet, handbol, beisbol i sófbol, futbol femení, futbol sala, futbol americà, hoquei, rugbi, voleibol, waterpolo i caiac pol: 

  Campionats d'Europa/Competicions europees de clubs, amb participació mínima en aqueix esport de 8 països i que es classifiquen en les seues respectives lligues i campionats estatals de màxima divisió. 

  Lligues estatals oficials de màxima categoria amb clubs de la Comunitat Valenciana, que se celebren sistemàticament de lliga regular, organitzada o reconeguda per la federació espanyola corresponent. Quan no existisca representació de clubs de la Comunitat Valenciana en la màxima categoria, es considerarà la immediatament inferior.

  b) En el cas d'esports individuals:

  Campionats d'Europa/Competicions europees de clubs, amb participació mínima en aqueix esport de 8 països i que es classifiquen en les seues respectives lligues i campionats de màxima divisió.

  Lligues estatals oficials de màxima categoria que se celebren sistemàticament de lliga en les quals la competició no es realitza en concentració, sinó, per un sistema de competició de lliga que es desenvolupa en diverses jornades separades en el temps, i integrades per clubs que hagen ascendit a la màxima categoria estatal la temporada anterior o romanguen en la mateixa classificats pels seus resultats esportius i trajectòria de la temporada anterior.

  4. Tots aquells altres requisits que estableix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria i finalitzarà el 29 de gener de 2021 (DOGV 8986/30.12.2020). L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) Sol·licitud normalitzada.

  2) Certificat de la federació espanyola corresponent, segons model, on s'especifique:
  a) Sobre dades relatives a la temporada anterior (2019/2020):
  - La classificació final obtinguda pel club sol·licitant en la lliga nacional oficial de la màxima categoria, en la competició de Copa del Rei o Copa de la Reina d'aqueixa temporada i en la competició internacional oficial corresponent, si haguera participat.
  b) Sobre dades relatives a la temporada actual (2020/2021):
  - Participació del club amb equips de categoria absoluta o sènior en les competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria nacional.
  - Calendaris de les competicions internacionals o lligues de la màxima categoria nacional.

  3) Certificat de la federació autonòmica corresponent, segons model, on s'especifique:
  - Adscripció del club a la federació.
  - Inscripcions dels equips del club en les competicions autonòmiques durant la temporada 2020/2021.
  - Relació d'equips de totes les categories inferiors pertanyents al club i el tipus de competició o divisió en el qual participen.
  - Relació d'esportistes amb llicència sènior o absoluta, que formen part de la primera plantilla de l'equip, especificant número de document nacional d'identitat, lloc de naixement, i la seua condició d'esportista d'elit nivell A o nivell B i any en què es va qualificar com a tal, en els casos que procedisca.

  4) Pressupost de l'any 2021 d'ingressos i despeses de les activitats relacionades exclusivament amb la finalitat d'aquestes subvencions, signat per les persones competents per a això.

  5) Projecte esportiu que reculla la informació relativa a l'estructura organitzativa, junta directiva, filosofia, objectius, activitats, equips i nombre de llicències esportives per categories del club. 

  6) En el cas dels esports individuals, a més, relació d'esportistes de categories inferiors a la sènior que hagen obtingut una classificació entre els dos primers llocs de la seua categoria en els campionats d'Espanya en la temporada 2020/2021. 

  7) Model de domiciliació bancària en el qual conste la titularitat del compte bancari on es vulga rebre la subvenció sol·licitada. No serà necessària si s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport, no obstant això, haurà d'indicar-se en quin i el número de compte.

  8) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
  D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la seguretat social.
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents.

  9) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat F de la sol·licitud de subvenció.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  CERTIFICAT FEDERACIÓ ESPANYOLA

  CERTIFICAT FEDERACIÓ AUTONÒMICA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.