Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes per al control de vegetació natural, mitjançant aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis

  Objecte del tràmit

  L'objecte consisteix a regular la concessió de les subvencions per a l'activitat de maneig del bestiar mitjançant la seua conducció i guia per un pastor o mitjançant instal·lacions que n'eviten la mobilitat, com ara pastors elèctrics o tanca mòbil, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis per al control de la pastura i matollar mitjançant un pasturatge extensiu controlat, de caràcter exhaustiu. Les zones s'establiran en les convocatòries anuals corresponents.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones titulars d'explotacions ramaderes, amb autorització d'aprofitament forestal menor o de pla d'aprofitament de pastures.

  Les persones titulars de les explotacions ramaderes sol·licitants de l'ajuda podran ser persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puga dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobe en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

  Requeriments

  1. Les persones sol·licitants han de complir:
  a) Les explotacions ramaderes de producció i reproducció classificació zootècnica reproducció per a producció de carn i llet d'oví, caprí, boví i producció de carn en equí que radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana i estiguen inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana;

  b) El que es disposa en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;

  c) Tinguen la consideració de pimes agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex I del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

  2. No poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

  a) Les empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior;
  b) Empreses en crisis.

  3. La persona sol·licitant disposarà d'un pla d'igualtat en el cas que, d'acord amb la legislació d'aplicació, els siga exigible en compliment de l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, d'igualtat entre dones i homes, i de l'article 14 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  LOCALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS

  Solament es finançaran actuacions desenvolupades en terrenys forestals, tal com indica la clàusula segona de l'ordre de bases.

  L'oferta de les zones adequades per al seu manteniment mitjançant bestiar és la indicada en l'annex I de la resolució.

  PERÍODE D´ACTIVITAT

  El període d'activitat objecte de subvenció serà d'octubre de 2019 a juny de 2020, del qual seran subvencionables un màxim de 130 dies que seran distribuïts per la persona sol·licitant d'acord amb les seues necessitats, garantint que es realitza el control de la vegetació adequadament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda té caràcter de subvenció en funció de les despeses ocasionades per l'activitat a realitzar.

  2. S'estableix un finançament màxim del 100 % depenent del tipus de despesa.

  3. L'import de les ajudes sol·licitades el determinarà la persona sol·licitant en la proposta d'actuació que ha de presentar juntament amb la sol·licitud de la subvenció.

  4. La quantia de l'ajuda es calcularà en concepte de:

  a) Remuneració de l'activitat de maneig del bestiar: màxim 100% de la despesa, El càlcul de la remuneració de l'activitat de maneig del bestiar es realitza tenint en compte els dies que es va a pasturar multiplicats pel cost del salari/dia i els seus complements i pagues extres, establit per a la categoria de pastor en les taules salarials corresponents al conveni col·lectiu d'activitats agropecuàries en vigor l'any de la convocatòria.

  b) Els treballs de desbrossament amb maquinària per a obrir vies d'accés al bestiar, que seran subvencionats fins a un màxim del 30 % del cost total de la proposta d'actuació.

  c) Adquisició d'instal·lacions que eviten la mobilitat del bestiar, com ara un pastor elèctric o una tanca mòbil o similar, fins a un màxim del 50 % del cost total de la proposta d'actuació.

  PROCEDIMENT DE PAGAMENT

  Es presentaran les sol·licituds de pagament a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es), en la forma que es determine en les convocatòries. El termini màxim per a justificar serà el 10 de setembre de 2020.

  . La persona beneficiària ha de justificar el compliment de l'activitat mitjançant la presentació del compte justificatiu de despeses i el pagament de la totalitat de les despeses originades per les activitats subvencionades.

  Els pagaments efectuats per les persones beneficiàries es justificaran mitjançant factures i documents de pagament. Quan això no siga possible, els pagaments es justificaran mitjançant documents de valor probatori equivalent, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4 de l'article 60 del Reglament (UE) núm. 1305/2013.

  La quantia final de la subvenció dependrà del grau de compliment de la proposta d'aprofitament prèviament aprovat, d'acord amb els controls, inspeccions, i les seues corresponents certificacions, a realitzar pel personal tècnic designat per la direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, d'acord amb la següent graduació:

  El grau de compliment es comprova mitjançant un seguiment de la labor del pastor per a contrastar els resultats observats en el seguiment amb la realitat inicial de la zona, descrita prèviament en la caracterització inicial d'aquesta.

  Grau Descripció Percentatge de pagament
  Grau 0 No s'ha fet la labor de pasturatge = 0% del pressupost aprovat
  Grau 1 S'ha fet la labor de pasturatge = 100% del pressupost aprovat

  El compliment de les obligacions recollides en cadascuna de les propostes d'aprofitament es certificarà pels serveis tècnics per a cadascun dels períodes recollits en la base sisena.

  La sol·licitud de pagament anirà acompanyada de la documentació següent:
  1. El compte justificatiu contindrà la informació següent:
  a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Haurà d'especificar-se una relació amb els dies concrets en els quals es realitza l'activitat subvencionada.

  b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, amb una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.

  2. La justificació de les despeses es realitzarà d'acord amb els requeriments següents:
  a) Totes les persones beneficiàries queden obligades a presentar justificació documental de totes les despeses efectuades per a la realització dels projectes subvencionats fins a aconseguir, almenys, l'import total del cost subvencionable, així com la documentació que justifique el pagament.
  b) Les despeses de personal es justificaran mitjançant una còpia compulsada del contracte i de les nòmines signades per les persones que hagen treballat directament en els projectes subvencionats, així com els justificants corresponents de les cotitzacions a la Seguretat Social i de l'ingrés en la Delegació d'Hisenda de les quantitats retingudes corresponents a l'IRPF.
  c) En el cas de persones treballadores autònomes presentaran la declaració de l'IRPF de l'exercici anterior o certificat negatiu d'Hisenda que acredite la no-obligació de presentació de declaració de l'IRPF, i document acreditatiu de trobar-se en situació d'alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris i els justificants dels abonaments de les quotes.
  d) Les persones beneficiàries de les subvencions hauran d'adjuntar juntament amb la sol·licitud de pagament i en el cas de no haver autoritzat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la seua obtenció mitjançant sistemes telemàtics, certificació vigent d'estar al corrent de les obligacions tributàries enfront de la Generalitat, l'Estat i la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 22 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2019 serà de 30 dies hàbils a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8517, de 29/03/2019).

  No seran admeses a tràmit les sol·licituds que es presenten fora del termini establit en la convocatòria, resolent-se la inadmissió d'aquestes, que haurà de ser notificada als interessats en els termes previstos en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, als registres en les direccions territorials de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20040

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:

  a) Memòria justificativa de l'actuació a realitzar signada per la persona sol·licitant o representant, amb la proposta d'activitat a desenvolupar objecte de la subvenció (proposta d'aprofitament), que adoptarà la forma de declaració responsable, explicitant:
  1r L'activitat que farà;
  2n La zona d'actuació, hectàrees;
  3r Nombre de dies que ha de pasturar;
  4t Nombre de caps de bestiar que asseguren la càrrega ramadera mínima per dia i hectàrea;
  5é Si l'activitat la farà personalment o amb personal contractat;
  6é Si és el cas, s'indicarà si es contractaran treballs de desbrossament amb maquinària per a obrir vies d'accés al bestiar.
  7é Si és el cas, s'indicarà l'adquisició d'instal·lacions que eviten la mobilitat del bestiar, justificant-ne la necessitat de la compra.

  b) Pressupost desglossat segons els diferents blocs de despeses subvencionables, així com import sol·licitat.

  c) Acreditació de la titularitat de les dades bancàries per al pagament de la subvenció, d'acord amb l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat.

  d) Document admissible en dret que acredite el dret d'ús de pastures sobre els terrenys per als quals se sol·licita l'ajuda i durant el període per al qual se sol·licita, com la resolució de concessió d'aprofitament de pastures, contractes d'arrendament o cessió de superfícies de pastures comunals o privades.


  e) Cartilla ramadera o llibre d'explotació ramadera actualitzada que acredite l'estat sanitari actual del bestiar que s'empre per a aquest servei. Haurà de ser igual o superior a M3 o T3.

  f) En el cas de persones jurídiques o agrupació de persones físiques, còpia compulsada dels estatuts de l'entitat i/o escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que l'acredite i còpia de poders que acrediten la representació.

  g) En el cas de persones jurídiques o agrupació de persones físiques, certificació de l'acta on conste l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant de l'entitat per a efectuar la gestió.

  2. El formulari de sol·licitud incorporarà declaracions responsables, que hauran de ser subscrites per les persones sol·licitants:

  3. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. En cas que la persona sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

  4. En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'adjunten els documents preceptius, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o aporte els documents, amb la indicació que si no ho feia, se'l tindria per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 apartat 1r de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  5. Així mateix, es podrà requerir de la persona sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, així com l'acreditació dels requisits als quals es refereix la documentació administrativa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT DE LES AJUDES PER AL CONTROL DE VEGETACIÓ NATURAL, MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER EXTENSIU, EN ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER AL CONTROL DE VEGETACIÓ NATURAL, MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER EXTENSIU, EN ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Els interessats que tinguen les condicions previstes en la base segona de l'ordre de bases reguladores hauran de presentar les sol·licituds per mitjà del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es), de la manera que es determine en les convocatòries.

  -La documentació a aportar està recollida en la base novena de l'annex I de l'ordre de bases.

  - En cas que la sol·licitud no tinga els requisits exigits o no s'acompanyen els documents preceptius, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició. Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualsevol altra dada, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, així com l'acreditació dels requisits als quals es refereix la documentació administrativa. Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç https://www.gva.es/va/proc20040  - La concessió de les subvencions es farà per mitjà del procediment de concurrència competitiva al qual es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en l'apartat 5 de l'Ordre de bases.

  - La valoració de les sol·licituds presentades la farà una comissió de valoració, de la forma indicada en la base Desena primera de l'ordre de bases


  El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut una resolució, podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu.


  DESPESES SUVENCIONABLES

  Seran subvencionables les despeses següents:
  1. La remuneració de l'activitat de maneig del bestiar per a la reducció de càrrega de vegetació en les àrees incloses en el primer apartat de la base segona del present annex, mitjançant la conducció i guia per un pastor i/o utilitzant instal·lacions que n'eviten la mobilitat com ara pastors elèctrics o tanques mòbils, quan es donen les condicions generals següents:

  a) El període d'activitat objecte de subvenció serà d'octubre a juny, del qual seran subvencionables un màxim de 130 dies que seran distribuïts per la persona sol·licitant d'acord amb les seues necessitats, garantint que es realitza el control de la vegetació adequadament.

  b) Mantindre un mínim de càrrega ramadera que per als diferents tipus s'estableix en:

  Bovino --> Càrrega mínima per als períodes establits = 1 cap de bestiar/ha
  Equino --> Càrrega mínima per als períodes establits = 1 cap de bestiar/ha
  Caprino --> Càrrega mínima per als períodes establits = 4 caps de bestiar/ha
  Ovino --> Càrrega mínima per als períodes establits = 4 caps de bestiar/ha

  La comissió avaluadora definida en la base onzena modificarà de forma motivada aquestes condicions generals en el cas que la meteorologia de l'any, les característiques agronòmiques dels sòls i càrregues efectives generals així ho requerisquen

  2. La contractació de treballs amb maquinària que siguen necessaris per a obrir vies d'accés al bestiar a punts o àrees amb vegetació densa i intricada, de difícil accés. Treballs que, en el marc dels plans d'ordenació forestal o en espais naturals protegits (PORN, PRUG), es realitzaran de conformitat amb els preceptes que aquests establisquen.

  3. Adquisició d'instal·lacions que eviten la mobilitat del bestiar, com ara un pastor elèctric o una tanca mòbil o similar, en aquells casos en què la barda del bestiar estiga a una distància excessiva de la zona a controlar.

  4. No podran ser subvencionables les actuacions iniciades o realitzades abans de presentar la sol·licitud de l'ajuda.

  5. L'impost sobre el valor afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan no siga recuperable conformement a la legislació nacional en matèria d'IVA.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats, i es motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà al que tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament un recurs en els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb l'establit en els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20040

  Tramitació

  1 Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=20040.

  2. Si algun dels subjectes als quals fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, presenta la seua sol·licitud presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada l'esmena, la qual haurà de realitzar-se en tot cas, dins del termini assenyalat en l'apartat cinqué. En cas contrari, la sol·licitud es tindrà per no presentada

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Per a l'atorgament de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, es tindran en compte els següents criteris de valoració, segons la baremació següent:

  a) Actuació en zones declarades Zona d'Actuació Urgent (excloent de la b i c) --> Valor 20 punts
  b) Actuació en zones incloses en la Xarxa Natura 2000 (excloent de la a i c) --> 15 punts
  c) Actuació en zones incloses en àrees estratègiques, entenent-se com a tals els llits de barrancs, canyars, zones d'interfície urbana-forestal (excloent de la a i b) --> 10 punts
  d) Actuació en zones que es troben entre les prioritats d'actuació establides en els plans de desenvolupament del Pla de silvicultura preventiva de la Comunitat Valenciana. --> 5 punts

  Si no es compleixen les condicions de l'apartat, la puntuació obtinguda serà zero (0).
  El resultat final serà la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels quatre apartats.

  La puntuació mínima que es pot obtindre serà de deu punts.

  En el cas que no s'obtinga la puntuació mínima de 10 punts, les sol·licituds seran desestimades, amb exclusió del procediment de la convocatòria.

  En el cas que sobre una mateixa zona d'actuació hi haja més d'una persona sol·licitant, els criteris de valoració per a desempatar i seguir el procediment per a determinar la sol·licitud que preval en aqueixa zona d'actuació, es realitzarà la següent baremació, fins a un màxim de 42 punts. L'aplicació del criteri de desempat no implica necessàriament que la sol·licitud haja de ser destinatària final de l'ajuda.
  Els criteris de desempat són:  Concepte
  Valor
  a) Certificació de ramaderia ecològica pel Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana
  15 punts
  b) Inscripció de l'explotació ramadera en el Llibre Genealògic de races ramaderes autòctones de la Comunitat Valenciana. El nombre mínim d'animals reproductors de les races ramaderes autòctones en perill d'extinció s'estableix en 30 .
  5 punts
  c) Realització de l'actuació en zones declarades d'especial protecció per a l'alimentació d'ocells necròfags (ZEPAN), Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana, Penyagolosa, Serra d'Espadà, Alto Túria i Sierra del Negrete, Sierra de Martés-Muela de Cortes, Serres de Mariola i el carrascal de la Font Roja.
  5 punts

  d) Sol·licituds en les quals una dona siga titular de l'explotació, de forma individual o mitjançant titularitat compartida, segons es defineix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.

  5 punts
  e) Sol·licituds d'explotacions qualificades com a prioritàries en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.
  5 punts
  f) Sol·licituds corresponents a joves menors de 41 anys
  7 punts

  En el cas que diverses sol·licituds aconseguiren la mateixa puntuació, el següent criteri de desempat seran les hectàrees del projecte d'actuació, de major a menor.

  La comissió de valoració elaborarà un llistat ordenat amb totes les persones sol·licitants de la subvenció admeses, a fi d'establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds i proposarà a l'òrgan competent per a resoldre les persones beneficiàries de la subvenció fins a esgotar el crèdit de la convocatòria.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries de l'ajuda han de:

  a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

  b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.

  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Generalitat, Administració de l'Estat i Comissió Europea i aportar tota la informació i documentació que els fóra requerida.

  d) Acceptar les bases fixades en aquesta ordre de bases, la convocatòria periòdica a la qual s'aculla la sol·licitud i aquelles directrius que la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals establisca com a desplegament i seguiment.

  e) Comunicar per escrit a la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals de l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol altres administracions, ens públics o privats.

  f) Facilitar tota la informació que sobre l'execució del pla d'aprofitaments li sol·licite la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a fi de poder realitzar un seguiment tècnic de les activitats i el seu efecte sobre la vegetació.

  g) En els Espais Naturals Protegits, i en tots aquells compresos en el marc de la Xarxa Natura, s'hauran de tindre en compte les directrius dels plans d'ús i gestió d'aquests espais o normativa equivalent, i per a l'aprovació de l'expedient caldrà un dictamen favorable de l'organisme rector d'aquests, que sol·licitarà la comissió avaluadora.

  En tot cas, quan l'acció tinga lloc en l'àmbit d'un parc natural s'estarà al que es disposa a aquest efecte en l'Ordre 1/2015, de 23 de març, conjunta de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'ordenació de l'aprofitament ramader extensiu tradicional als parcs naturals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7508, de 20 d'abril de 2015).

  h) En les muntanyes d'utilitat pública, s'haurà d'aportar la justificació de disposar de la concessió en vigor de l'aprofitament de pastures per a la zona en qüestió.

  i) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  j) Portar un sistema de comptabilitat separada, o codis comptables adequats per a totes les transaccions relatives a la subvenció finançada amb FEADER.

  k) Complir el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que es preveu en els punts 2 i 3 del citat article, així com en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre, General de Subvencions, i les especificacions incloses en l'apartat 3 de la base 15a de la present ordre de bases.

  l) Mantindre a la disposició de l'administració, durant almenys els quatre anys següents al pagament final, els justificants de pagament de les despeses finançades i dels ingressos per les ajudes percebudes.

  2. L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.

  3. Sense perjudici dels compromisos específics establits en cadascuna de les línies d'ajuda, les persones beneficiàries, mitjançant la signatura de la sol·licitud d'ajuda, es comprometen a informar el públic de l'ajuda obtinguda del FEADER durant la realització d'una acció subvencionada, de la forma següent:

  a) En totes les activitats d'informació i comunicació que duga a terme, la persona beneficiària haurà de reconéixer el suport del FEADER a l'operació mostrant l'emblema de la Unió i una referència a l'ajuda del FEADER.

  b) A través de la pàgina web a persona beneficiària, si en té, amb una breu descripció de les accions a realitzar, objectius i resultats i l'ajuda obtinguda de la UE, tot això amb els elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l'annex III del Reglament (UE) núm. 808/2014, modificat pels Reglaments d'Execució (UE) 2016/669 i (UE) 2016/1997 de la Comissió.

  Sancions

  Pèrdua o minoració, sancions administratives i reintegrament de la subvenció

  1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de l'ajuda i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció. La modificació de la resolució de la concessió, serà per la diferència entre la quantitat concedida en la corresponent convocatòria amb la quantitat obtinguda en altres subvencions d'altres administracions. La quantitat total obtinguda mitjançant subvencions no pot excedir el percentatge indicat en la base quarta.

  2. Si la quantitat obtinguda en altres subvencions d'altres administracions públiques o ens públics fóra superior a la concedida en la corresponent convocatòria, es procedirà segons el cas, a la desestimació de la sol·licitud o a la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció reconeguda.

  3. Igualment, l'incompliment per la persona beneficiària dels requisits i condicions que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, la falta de justificació o la justificació insuficient de la subvenció concedida en el termini establit per a això, l'insuficient grau de compliment de la proposta d'aprofitament referit en el punt 5 de la base dotzena, així com la concurrència d'altres causes recollides en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

  4. En els supòsits en què procedisca, s'incoarà el corresponent procediment de minoració o desistiment sense efecte de la subvenció, previ tràmit d'audiència i notificació a persona interessada, perquè puga al·legar el que estime pertinent en defensa del seu dret.

  5. Els pagaments es calcularan sobre la base dels imports que es consideren admissibles durant els controls administratius. L'autoritat competent examinarà la sol·licitud de pagament presentada per la persona beneficiària i determinarà els imports admissibles. A més, fixarà:
  a) L'import pagador a la persona beneficiària en funció de la sol·licitud de pagament i la decisió de concessió, és a dir, l'import indicat per la persona beneficiària en la sol·licitud de pagament (o import de la concessió si aquest és menor)

  b) L'import pagador a la persona beneficiària després de l'examen de l'admissibilitat de la despesa que figure en la sol·licitud de pagament.

  Si l'import fixat conformement amb la lletra a) supera l'import fixat conformement a la lletra b) en més d'un 10 %, s'aplicarà una sanció administrativa a l'import fixat conformement a la lletra b), d'acord amb l'article 63 del Reglament (UE) 809/2014. És a dir, si l'import sol·licitat supera l'import admissible després dels controls d'admissibilitat en més d'un 10 %, s'aplica una penalització sobre aquest últim import la quantia del qual serà igual a la diferència entre aqueixos dos imports, però no anirà més enllà de la retirada total de l'ajuda.

  No obstant això, no s'aplicaran sancions quan la persona beneficiària puga demostrar a satisfacció de l'autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l'import no admissible o quan l'autoritat competent adquirisca d'una altra manera la convicció que la persona beneficiària no és responsable d'això.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 30/2018, de 19 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al control de vegetació natural, mitjançant aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis en el marc del programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. [2018/12341]
  - Resolució de 25 de març de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per al control de vegetació natural, mitjançant aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Veure ORDRE 30/2018, de 19 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al control de vegetació natural

  Veure Resolució de 25 de març de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades per al control de vegetació natural, mitjançant l'aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis, en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de 2019-2020

  Correcció d'errades de la Resolució de 28 de maig

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.