Sol·licitud d'aprovació del pla d'emergència de la bassa

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2083977
|
Codi GVA: 20070
Descarregar informació
Termini obert

Des de 21-03-2019

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud d'aprovació del corresponent pla d'emergències de la bassa registrada i classificada com a o B en virtut de la legislació vigent en matèria de seguretat de preses i embassaments.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
21-03-2019
Observacions

Categories a l'efecte de seguretat de les basses per a reg

En funció del risc potencial que se'n puga derivar del possible trencament o funcionament incorrecte, les basses per a reg es classifiquen en les categories següents:

- Categoria A: basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot afectar greument nuclis urbans o serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants.

- Categoria B: basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials o mediambientals importants o afectar un nombre reduït d'habitatges.

- Categoria C: basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes. En tot cas, a aquesta categoria pertanyeran totes les basses no incloses en les categories A o B.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els titulars de basses de reg que, en funció del seu risc potencial, hagen sigut classificades en els grups A o B, l'article 30 del Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments estableix que, prèviament a l'entrada en servei d'un embassament, el titular ha de tindre aprovat i...

Saber més
Requisits

Els titulars de preses i basses d'altura superior a 5 metres o de capacitat d'embassament de més de 100.000 m3, de titularitat privada pública, existents, en construcció o que es construiran, estan obligats a sol·licitar-ne la classificació i el registre. Les classificades A o B han de tindre...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Després de la revisió de la documentació i l'informe preceptiu de la Comissió Tècnica de Seguretat de Basses per a Reg, la direcció general competent en matèria d'agricultura emetrà resolució.

Sol·licitud

Termini
Des de 21-03-2019

Durant tot l'any. Amb l'antelació suficient a la data prevista de la posada en servei de la bassa, ja que el pla d'emergència ha d'estar aprovat i adequadament implantat amb caràcter previ a aquesta.

Documentació
Model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació següent: - Declaració responsable sobre la titularitat de la bassa - Acreditació de la condició de representant de l'entitat: a) Comunitats de regants i altres entitats assimilades: certificat del secretari en el qual conste l'acord...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9758 - Taxa per servicis administratius en matèria de basses de regadiu.

LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.11-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Tases.

 

Aprovació del pla d'emergències de les basses de regadiu que es classifiquen amb la categoria A (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot afectar greument nuclis urbans o serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants); i amb la categoria B (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals puguen ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un nucli reduït d'habitatges). --> 152,85 euros.

 

 

El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries indicades en l'imprés de la taxa, mitjançant l'ingrés de la quantitat que corresponga:

 

1. A través del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: "Pagament telemàtic genèric".

 

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

Vegeu l'enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

 

A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes:

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en:

 

Saber més

Resolució

Obligacions
Els titulars de basses per a reg situades fora del domini públic hidràulic en el territori de la Comunitat Valenciana, que tinguen una altura superior a cinc metres o una capacitat d'emmagatzematge superior a 100.000 m³, de titularitat privada o pública, existents, en construcció o que es...
Saber més
Observacions

La resolució d'aprovació del pla d'emergència posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'agricultura, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la...

Saber més
Sancions
L'incompliment de les obligacions en matèria de seguretat donarà lloc a l'aplicació del règim sancionador previst en el text refós de la Llei d'aigües i desplegat en el títol V del Reglament del domini públic hidràulic.