Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de pràctiques no laborals en empreses (físiques i jurídiques) destinades a persones joves desocupades

  Objecte del tràmit

  La sol·licitud per part de les empreses o grups empresarials per a la realització de pràctiques no laborals per persones joves desocupades amb cap o molt escassa experiència laboral, a l'empara del Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.
  Aquestes pràctiques no laborals van dirigides a persones joves entre 18 i 25 anys desocupades o entre 26 i 29 anys que complisquen amb els requisits que recull la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que tinguen qualificació professional, però nul·la o escassa experiència laboral.
  L'objecte és contribuir a millorar la seua ocupabilitat i oferir-los un primer contacte amb la realitat laboral, al mateix temps que contribueix a completar la seua formació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar-ho les empreses o grups empresarials, persones físiques o jurídiques, interessades a fer pràctiques no laborals amb persones joves desocupades, amb cap experiència laboral o molt escassa, a l'empara del Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.

  Requeriments

  Per a les empreses i entitats:
  - En primer lloc, han de subscriure un conveni de col·laboració per a les pràctiques no laborals amb LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  En el conveni s'inclourà, entre altres continguts, un esment al procés de preselecció de les candidatures pel centre d'ocupació, es preveuran les accions de seguiment i control de les pràctiques no laborals que farà el Servei Públic d'Ocupació, a fi de verificar el compliment dels requisits establits i la contribució d'aquestes a la millora de l'ocupabilitat.
  - Elaborar l'Acord de pràctiques no laborals amb el personal seleccionat. Les pràctiques no laborals en les empreses no suposaran l'existència de relació laboral entre l'empresa i la persona en pràctiques.
  - L'empresa abonarà al personal que participe en la pràctica no laboral una beca de suport la quantia de la qual serà com a mínim, del 80 % de l'IPREM mensual vigent en cada moment.
  - L'empresa inclourà la persona en pràctiques no laborals en la Seguretat Social.
  - Entregaran a les persones que hagen fet les pràctiques un certificat en el qual conste, almenys, la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents, la seua duració i el període de realització, segons el model facilitat per LABORA.


  Per a les persones candidates que duran a terme les pràctiques no laborals:
  - Joves entre 18 i 25 anys inclusivament o fins a 29, sempre que complisquen els requisits per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  - Estaran en possessió d'una titulació oficial universitària, titulació de Formació Professional de grau mitjà o superior, que incloga els ensenyaments de Formació Professional, artístics o esportius, o bé un certificat de professionalitat.
  - No hauran d'haver tingut una relació laboral o un altre tipus d'experiència professional superior a tres mesos en la mateixa activitat, a l'efecte de la qual cosa no es tindran en compte les pràctiques que formen part dels currículums per a l'obtenció de les titulacions o els certificats corresponents.

  Desenvolupament de les pràctiques.
  Tindran lloc en el centre de treball de l'empresa a la Comunitat Valenciana.
  Les pràctiques estaran sota la direcció i supervisió d'una persona tutora designada per l'entitat.
  La duració de les pràctiques serà entre tres i nou mesos.
  A la finalització de la pràctica no laboral, l'interessat rebrà un certificat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud per a la realització de pràctiques no laborals en empreses pot presentar-se durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació necessària per a tramitar les pràctiques no laborals és la següent:
  - Sol·licitud telemàtica.
  - Presentació del conveni que se signarà entre l'empresa o entitat i Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  - Programa formatiu en el qual constarà el contingut d'aquestes, la formació que les acompanyarà, la duració i els sistemes d'avaluació i tutories.

  Una vegada signat el conveni per les dues parts, es presentarà:
  - L'acord de pràctiques no laborals subscrit entre l'empresa o entitat i la persona que faça les pràctiques.

  A la finalització de les pràctiques:
  - L'empresa o entitat entregarà un certificat a la persona que les haja finalitzades.

  Impresos associats

  CONVENI ENTRE AJUNTAMENTS I LABORA- SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS

  ACORDE EMPRESA/GRUP EMPRESARIAL I LA PERSONA PER A REALITZAR PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES

  CERTIFICAT DE PRÀCTIQUES NO LABORALS REALITZADES EN EMPRESES

  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS I LABORA - SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES

  PROGRAMA DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES

  SOL·LICITUD PRACTIQUES NO LABORALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació electrònica a través de la pàgina web de LABORA http://labora.gva.es/es/empreses/servicis-a-empreses/practiques-no-laborals/que-son-les-practiques-no-laborals-

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20072

  Informació adicional

  http://labora.gva.es/es/empreses/servicis-a-empreses/practiques-no-laborals/que-son-les-practiques-no-laborals-

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Obligatorietat de les empreses de comunicar-se amb l'Administració telemàticament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses (BOE núm. 278, de 18 de novembre de 2011).
  - Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 259, de 27 d'octubre de 2011).
  - Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. (BOE núm. 252, de 17 d'octubre de 2014).

  Llista de normativa

  VEGEU Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm. 252, de 17 d'octubre de 2014).

  VEGEU Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses (BOE núm. 278, de 18 de novembre de 2011).

  VEGEU Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 259, de 27 d'octubre de 2011).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.