• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta resolució és la convocatòria d'assignacions econòmiques, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes d'intercanvis escolars entre alumnat de centres educatius públics no universitaris de la Comunitat Valenciana per afavorir la cohesió lingüística.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  a) Els centres públics (d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de formació professional o formació de persones adultes) de territoris de predomini lingüístic castellà que realitzen projectes que tinguen com a finalitat l'intercanvi i la convivència del seu alumnat amb alumnat de centres de territoris de predomini lingüístic valencià (segons articles 35 i 36 de la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià), amb l'objectiu de dur a terme activitats d'ús real del valencià que afavorisquen en l'alumnat del territori de predomini castellà la competència comunicativa i el foment d'actituds positives cap al valencià.
  b) Els centres públics (d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de formació professional o formació de persones adultes) de zones de predomini lingüístic valencià amb alumnat majoritàriament no valencianoparlant que realitzen projectes d'intercanvi amb un centre amb alumnat majoritàriament valencianoparlant, sempre que es justifique la necessitat de realització de l'activitat d'acord amb els objectius d'aquesta.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les quantitats concedides als projectes seleccionats tindran com a finalitat ajudar a sufragar totalment o parcialment les despeses relacionades amb el procés d'intercanvi (transport, manutenció, hostalatge, entrades a activitats culturals, etc.) amb un màxim de 1.000 euros per projecte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria (DOGV 8474 de 29/01/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La participació en aquesta convocatòria se sol·licita a través del formulari que es troba a l'URL següent:
  http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias/
  El formulari emplenat s'ha d'enviar des del correu electrònic oficial del centre al correu electrònic del Servei d'Educació Plurilingüe sep@gva.es.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de participació, que inclou les dades dels centres d'origen i de destinació, les del professorat, el nivell i quantitat d'alumnat, la duració de la trobada presencial i la distància entre les poblacions.
  b) Certificat del secretari del Consell Escolar del centre d'origen i del centre de destinació amb el vistiplau dels presidents corresponents, que acredite que el Consell Escolar ha estat informat del projecte d'intercanvi que es desenvoluparà.
  c) Pressupost detallat del projecte, amb indicació de les despeses previstes pel centre d'origen i pel centre de destinació.
  d) Projecte d'intercanvi, que ha de ser redactat en valencià, i que ha d'incloure, almenys, els apartats següents:
  1. Portada, en la qual constarà el títol del projecte, el nom del centre o agrupació de centres d'origen, el nom del centre o centres de destinació i el nom del coordinador o coordinadora.
  2. Justificació:
  - Necessitat de realització del projecte d'intercanvi, dades sociolingüístiques de l'alumnat (especialment quan els centres d'origen siguen de la zona de predomini lingüístic valencià).
  - Objectius del projecte.
  3. Planificació de les activitats (cronograma i descripció):
  - Realitzades en el centre d'origen, en el centre de destinació i comuns.
  - Realitzades abans, durant i després de la trobada presencial de l'alumnat.
  4. Exposició didàctica:
  - Metodologia de les activitats: enfocaments comunicatius, aprenentatge per projectes, grups cooperatius, ús de les TIC, promoció de la normalització del valencià, participació de la comunitat educativa (famílies i entorn sociocultural), continuïtat del projecte, etc.
  5. Avaluació:
  - Instruments d'avaluació.
  - Indicadors d'avaluació.
  El projecte ha de ser elaborat de manera conjunta pel centre d'origen i pel centre de destinació de l'intercanvi però la sol·licitud formal la realitza únicament el centre d'origen. En cas que el projecte preveja també una trobada presencial de l'alumnat en el centre d'origen, aquesta activitat s'ha d'incloure en el mateix projecte i en el pressupost s'ha d'incloure les despeses de cada un dels centres participants.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La participació en aquesta convocatòria se sol·licita a través del formulari que es troba a l'URL següent:
  http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-en-lenguas/convocatorias/
  El formulari emplenat s'ha d'enviar des del correu electrònic oficial del centre al correu electrònic del Servei d'Educació Plurilingüe sep@gva.es. A més, s'ha d'afegir una còpia escanejada, en format PDF, del document a) sol·licitud de participació, amb la signatura del director o la directora i amb el registre d'eixida del centre. El Servei d'Educació Plurilingüe enviarà un correu electrònic al centre confirmant-ne la rebuda. El document a) sol·licitud de participació, ha d'incloure les dades dels centres d'origen i de destinació, les del professorat, el nivell i la quantitat d'alumnat, la duració de la trobada presencial i la distància entre les poblacions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'Ús i Ensenyament del Valencià
  - Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià
  - Resolució de 17 de gener de 2019, del conseller
  d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
  convoca la realització de projectes d'intercanvis escolars
  d'alumnat de centres públics per millorar la competència
  comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.

  Llista de normativa

  Veure Resolució 2019/728

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.