Comunicació de la condició de posseïdor de residus

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2085270
|
Codi GVA: 20138
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Permetre el compliment de les obligacions que la normativa vigent en matèria de residus estableix per a les persones físiques o jurídiques que estiguen en possessió de residus.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

· En el cas dels posseïdors de residus de construcció i demolició a què es refereix l'article 2.f del Reial decret 105/2008, esmentat anteriorment, han de fer una comunicació per cada una de les obres de construcció o demolició que executen. En el formulari que s'ha d'omplir, en l'apartat de dades de la ubicació dels residus, s'ha d'especificar l'adreça de l'obra.

 

· En el cas dels particulars que no exercisquen cap activitat econòmica, però que tinguen la necessitat de gestionar residus que es troben en poder seu, poden fer la comunicació de la condició de posseïdor de residus, i han d'indicar-hi les seues dades d'identificació i les de la ubicació dels residus. Entre les dades requerides com a obligatòries en el formulari de comunicació està el codi CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques), codi que s'assigna per l'activitat econòmica desenvolupada per l'empresa. En el cas dels particulars, per a omplir aquest camp poden triar el codi 9810. Activitats de les llars com a productores de béns per a ús propi.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que no tinguen la condició de productor ni la de gestor de residus, però que estiguen en possessió de residus. (Vegeu l'apartat d'«Informació complementària»)

Requisits

Aquest tràmit està previst per a aquelles persones físiques o jurídiques que, estant en possessió de residus, requerisquen disposar d'un número d'identificació mediambiental (NIMA) per a formalitzar el seu lliurament a un gestor que assegure el tractament adequat d'aquests.

 

Sense que tinga caràcter limitatiu, es consideren posseïdors de residus els següents:

 

· Els posseïdors de residus de construcció i demolició a què es refereix l'article 2.f) del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

· Els punts de recollida selectiva, públics o privats, que es limiten a rebre en els seus establiments les piles, acumuladors o bateries usats -com ara els contenidors de recollida de piles situats en espais urbans, establiments comercials i punts nets- conforme a la definició donada en l'article 3.*v) del Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

· Els distribuïdors d'aparells elèctrics i electrònics (*AEE), definits en l'article 3.k) del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, que reben en els seus establiments els *AEE usats amb motiu de la compra d'un nou *AEE per part de l'usuari.

 

S'exclouen les següents persones físiques o jurídiques per estar sotmeses al règim d'autorització o comunicació regulats en els articles 33 i 35 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular:

 

a) Les entitats o les empreses que, en l'exercici de la seua activitat econòmica, produïsquen residus perillosos i/o generen més de 1.000 tones a l'any de residus no perillosos.

b) Els gestors de residus que, havent obtingut autorització per al tractament de residus, produïsquen residus a conseqüència de la seua activitat.

 

Queden així mateix exclosos d'aquest tràmit els posseïdors de residus domèstics (consumidors i usuaris domèstics) la recollida dels quals, transport i tractament competisca a les Entitats Locals.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment

Documentació
S'han d'adjuntar les dades de residus degudament omplides.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
En la seua condició de posseïdor de residus, deurà: · Assegurar el tractament adequat dels seus residus. La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu conclourà quan quede degudament documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus,...
Saber més
Sancions
La Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular tipifica com a infracció l'abandó, abocament i la gestió incontrolada de residus.