Detall de Procediment

Comunicació de la condició de posseïdor de residus.

Codi SIA: 2085270
Codi GUC: 20138
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Permetre el compliment de les obligacions que la normativa vigent en matèria de residus estableix per a les persones físiques o jurídiques que estiguen en possessió de residus.

Observacions

· En el cas dels posseïdors de residus de construcció i demolició a què es refereix l'article 2.f del Reial decret 105/2008, esmentat anteriorment, han de fer una comunicació per cada una de les obres de construcció o demolició que executen. En el formulari que s'ha d'omplir, en l'apartat de dades de la ubicació dels residus, s'ha d'especificar l'adreça de l'obra. · En el cas dels particulars que no exercisquen cap activitat econòmica, però que tinguen la necessitat de gestionar residus que es troben en poder seu, poden fer la comunicació de la condició de posseïdor de residus, i han d'indicar-hi les seues dades d'identificació i les de la ubicació dels residus. Entre les dades requerides com a obligatòries en el formulari de comunicació està el codi CNAE (Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques), codi que s'assigna per l'activitat econòmica desenvolupada per l'empresa. En el cas dels particulars, per a omplir aquest camp poden triar el codi 9810. Activitats de les llars com a productores de béns per a ús propi.

Requisits

Aquest tràmit està previst per a les persones físiques o jurídiques que estan en possessió de residus i requerisquen disposar d'un número d'identificació mediambiental (NIMA) per a formalitzar-ne l'entrega d'aquests a un gestor que n'assegure el tractament adequat. Sense que tinga caràcter limitador, es consideren posseïdors de residus els següents: · Els posseïdors de residus de construcció i demolició a què es refereix l'article 2.f del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. · Els punts de recollida selectiva, públics o privats, que es limiten a rebre en els seus establiments les piles, els acumuladors o les bateries usats -com ara els contenidors de recollida de piles situats en espais urbans, establiments comercials i punts nets- de conformitat amb la definició donada en l'article 3.v del Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. · Els distribuïdors d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), definits en l'article 3.k del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, que reben en els seus establiments els AEE usats amb motiu de la compra d'un nou AEE per part de l'usuari. S'exclouen les persones físiques o jurídiques següents perquè estan sotmeses al règim d'autorització o comunicació regulats en l'article 27, 28 i 29 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: a) Les entitats o les empreses que, en l'exercici de la seua activitat econòmica, produeixen residus perillosos i/o generen més de 1.000 tones a l'any de residus no perillosos. b) Els gestors de residus que hagen obtingut l'autorització per al tractament de residus i produïsquen residus com a conseqüència de l'activitat que porten a terme. Així mateix, queden exclosos d'aquest tràmit els posseïdors de residus domèstics (consumidors i usuaris domèstics), la recollida, el transport i el tractament dels quals siga competència de les entitats locals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que no tinguen la condició de productor ni la de gestor de residus, però que estiguen en possessió de residus. (Vegeu l'apartat d'«Informació complementària»)

Termini

En qualsevol moment

Documentació

S'han d'adjuntar les dades de residus degudament omplides.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

On dirigir-se

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
 • C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 47

  12003 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20138. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). La comunicació prèvia podrà tramitar-se de dues maneres: 1. Tramitació amb certificat electrònic: 1.1. Accediu amb certificat electrònic reconegut (d'entitat o de particular) a la plataforma de tramitació electrònica: - Accediu des de la icona 'Tramita amb certificat'. - Ompliu el formulari web. - Adjunteu els annexos: Document 'DADES DE RESIDUS DELS QUALS ES TÉ LA POSSESSIÓ', obligatori. - Signeu-lo i envieu-lo electrònicament. 1.2. Comunicació del NIMA i número de registre assignat: En el termini de 24 hores, la persona física o jurídica podrà comprovar el número d'identificació mediambiental (NIMA) que li ha sigut assignat i el número d'inscripció associat, en la pàgina web de la Conselleria. Enllaç cercador de productors/posseïdors de residus: https://residuos.gva.es/RES_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx 1.3. Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. 2. Tramitació sense certificat electrònic (tramitació presencial). 2.1. Si és una persona física i opta per realitzar el tràmit presencial, ha de seguir els passos següents: - Empleneu el formulari associat. - Adjunteu els annexos: Document 'DADES DE RESIDUS DELS QUALS ES TÉ LA POSSESSIÓ', obligatori. - Presenteu-lo en els registres habilitats. 2.2. Es podrà comprovar el NIMA que li ha sigut assignat i el número d'inscripció associat en la pàgina web de la Conselleria. Enllaç cercador de productors/posseïdors de residus: https://residuos.gva.es/RES_BUSCAWEB/buscador_residuos_avanzado.aspx

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Obligacions

En la condició que té de posseïdor de residus, ha de: · Entregar els residus que tinga en possessió a una empresa autoritzada per al tractament d'aquests, un lliurament que ha de quedar acreditat documentalment. · Subministrar a aquesta empresa la informació relativa al residu, necessària per al tractament i l'eliminació adequats d'aquest. · Mantindre els residus emmagatzemats en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre es troben en poder seu. · No mesclar ni diluir els residus perillosos amb altres categories de residus perillosos ni amb altres residus, substàncies o materials.

Òrgans resolució