Detall de Procediments

Convocatòria de 13 beques per a la realització de pràctiques professionals de diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme el 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 13 beques per a la realització de pràctiques professionals de diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme el 2019.

  Objecte del tràmit

  Les beques que regula aquesta resolució tenen com a objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de persones joves titulades universitàries a través de la realització de pràctiques professionals, en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i les titulacions corresponents que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les beques que regula aquesta resolució s'adrecen a persones joves titulades universitàries interessades a fer pràctiques professionals en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i els àmbits següents:

  · 1 de la modalitat A. Documentació
  · 1 de la modalitat B. Traducció al valencià o del valencià
  · 3 de la modalitat C. Traducció a l'anglés o de l'anglés
  · 3 de la modalitat D. Dret
  · 1 de la modalitat E. Ciències polítiques
  · 2 de la modalitat F. Sociologia
  · 1 de la modalitat G. Comunicació audiovisual
  · 1 de la modalitat H. Publicitat

  En el cas que no hi haja candidats suficients per a cobrir les beques oferides d'una modalitat, la comissió avaluadora pot assignar aquestes vacants a una altra modalitat seguint l'ordre establit en aquest punt.

  De la mateixa manera, en el cas que, una vegada assignades les beques, es produïsca una vacant i no hi haja candidats en la borsa de la modalitat corresponent, d'acord amb l'article 10.7 de l'ordre de bases, la comissió avaluadora podrà assignar la beca vacant a una altra modalitat, seguint l'ordre establit en aquest punt, sempre que tinga borsa amb candidats.

  L'ordre a seguir per a l'assignació de les beques vacants entre modalitats en les dues situacions anteriors serà:

  - Si la vacant es produeix en la modalitat A, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: F, E, D, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat B, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: C, A, E, D, F, G i H.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat C, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: B, A, E, D, F, G i H.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat D, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: E, A, F, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat E, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: D, F, A, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat F, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: E, D, A, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat G, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: H, B, C, A, E, F i D.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat H, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: G, B, C, A, E, F i D.

  Requeriments

  Les persones sol·licitants han de tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, aquests requisits:

  a) No ser major de trenta-cinc anys.
  b) Estar en possessió del títol de grau que indica l'article 4 de l'ordre de bases per a cada modalitat, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que el va obtenir. Els títols per a cada modalitat són:
  · Modalitat A: Biblioteconomia i Documentació
  · Modalitat B: Filologia Catalana
  · Modalitat C: Filologia Anglesa o Traducció i Interpretació
  · Modalitat D: Dret
  · Modalitat E: Ciències Polítiques
  · Modalitat F: Sociologia
  · Modalitat G: Comunicació Audiovisual
  · Modalitat H. Publicitat
  c) Estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalents, d'acord amb el que estableix l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a trenta-sis mesos.
  e) No estar incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No podran optar a aquestes beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca de què estan gaudint o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import de la beca serà de 1.064,49 € (mil seixanta-quatre euros amb quaranta-nou cèntims) bruts mensuals i es pagarà a la persona beneficiària d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'ordre que aprova les bases reguladores.

  Aquesta quantitat inicial de 1.064,49 euros haurà de ser incrementada, si escau, amb efectes de l'1 de juliol de 2019, amb l'increment salarial addicional de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional tercera del Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

  PAGAMENT
  L'import de les beques es paga mensualment, quan la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, certifica que el treball s'ha realitzat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8527, d'11/04/2019, és a dir, fins al 08/05/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran les sol·licituds i la informació requerida, exclusivament per via electrònica i d'acord amb el que indica l'article 8 de les bases reguladores.

  La persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, per mitjà d'un certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.

  Amb la sol·licitud, s'han d'emplenar de forma íntegra els formularis del currículum disponibles en la seu electrònica, a fi de poder obtenir la baremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum a partir de la informació que s'hi aporta.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades incloses en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són certes i que posseeix la documentació que ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció posteriors que es consideren oportuns. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació de la declaració responsable esmentada, i també la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinaran la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  El formulari de la sol·licitud està disponible en el lloc web de la Generalitat Valenciana: www.gva.es. Hi ha informació detallada i l'enllaç a la sol·licitud en la pàgina de beques de la Direcció General: http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/beques.

  Quan es faça públic el resultat de la baremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, la comissió avaluadora ha d'assenyalar també el nombre de sol·licitants que hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, i també el termini per a fer-ho. Aquesta documentació és la següent:

  a) Titulació exigida.
  b) Expedient acadèmic compulsat, amb la nota mitjana oficial.
  c) Documentació acreditativa de tots els mèrits al·legats en el currículum.
  Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.

  - Per a examinar les sol·licituds de les beques, es constituirà una comissió avaluadora, composta com estableix l'article 9 de l'ordre de les bases reguladores.

  - Aquesta comissió es reuneix en 20 dies des de l'acabament del termini de presentació: selecciona i ordena tots els aspirants provisionalment d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació inicial, i publica la llista provisional, que indica quins candidats han de presentar la documentació. També indica que, si no ho fan, es considera que desisteixen. Aquesta llista provisional es publica durant 10 dies hàbils en www.gva.es.

  En aquests 10 dies, s'hi poden fer al·legacions, que s'adrecen a la comissió avaluadora.

  - La comissió avaluadora estudia les al·legacions i publica la llista definitiva del barem, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions i cita els aspirants a la prova/entrevista.

  - Proves i entrevistes.

  - Es publica la llista definitiva amb les puntuacions totals obtingudes, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions. Inclou les sol·licituds desestimades.

  - Per acabar, fa la proposta de resolució, que conté els beneficiaris i una borsa de reserva.

  - El termini màxim per a notificar la resolució és de tres mesos comptador des del final del termini de presentació de sol·licituds.

  - La resolució de concessió la dicta, per delegació, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs potestativament en reposició o bé es podrà plantejardirectament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20210

  Tramitació

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20210

  Tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haurà de polsar la icona "Tramitar amb certificat".
  Una vegada presentada la sol·licitud no es pot modificar, per tant, si s'hi vol fer canvis, s'haurà de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o en l'àrea personal.

  - En cas de continuar amb problemes pot enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8:00 h a 18:30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8:00 h a 15:00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  * CARACTERÍSTIQUES DE LES BEQUES

  1. Es convoquen tretze beques per a la realització de pràctiques professionals en les modalitats següents:
  · 1 de la modalitat A. Documentació
  · 1 de la modalitat B. Traducció al valencià o del valencià
  · 3 de la modalitat C. Traducció a l'anglés o de l'anglés
  · 3 de la modalitat D. Dret
  · 1 de la modalitat E. Ciències polítiques
  · 2 de la modalitat F. Sociologia
  · 1 de la modalitat G. Comunicació audiovisual
  · 1 de la modalitat H. Publicitat

  2. Les pràctiques es duran a terme en la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

  3. El període de duració de les beques serà de 12 mesos a comptar des del dia que s'indique en la resolució de concessió. Pot prorrogar-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària en els Pressupostos de la Generalitat de 2019 i 2020, i que l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant ho requerisca o aconselle.

  4. L'obtenció d'aquestes beques és incompatible amb qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i dedicació de la beca o que impedisca el compliment de les obligacions que se'n deriven.

  Criteris de valoració

  Els criteris que s'han d'aplicar per a la baremació de les sol·licituds són els que estableix detalladament l'article 11 de les bases reguladores. Són els següents:

  A. Expedient acadèmic: inclou l'expedient acadèmic (fins a 10 punts) i altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió (fins a 3 punts).
  B. Coneixements de valencià (fins a 1,5 punts): es valoren els certificats expedits per la JQCV de Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos.
  C. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea (fins a 1 punt): cada nivell superat, d'acord amb el MCER, val 0,20 punts.
  D. Coneixements addicionals: experiència professional (fins a 2 punts) i cursos de formació directament relacionats amb l'objecte de la beca (fins a 4 punts).
  E. Altres mèrits (fins a 2 punts): màster directament relacionat amb l'objecte de la beca i coneixement d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental.
  F. Entrevista (fins a 7 punts).

  Obligacions

  1. El becari o becària ha d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la beca, segons l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, general de subvencions. Per això, autoritza l'Administració per a obtindre aquesta informació directament, en subscriure el model de sol·licitud.

  2. La persona beneficiària de la beca està obligada a incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, a realitzar l'activitat que motiva la concessió durant el període establit i a guardar la confidencialitat dels assumptes en què intervinga, i també a complir les obligacions establides tant en l'article 14 de la Llei general de subvencions com en la convocatòria.

  3. La persona beneficiària està obligada a acceptar la concessió de la beca i a renunciar a qualsevol altra beca simultània de què gaudisca.

  4. Finalitzat el termini de duració de la beca, i amb l'informe favorable del tutor o tutora, s'expedirà la certificació d'aptitud i aprofitament a favor del becari o becària.

  5. Durant el període de la beca, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què les organitze el tutor o tutora de l'òrgan on col·labore.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 87/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals a les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOCV núm. 7945, de 28/12/2016).
  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del
  Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  - Resolució de 8 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen 13 beques per a la realització de pràctiques
  professionals en dependències de la Direcció General dePolítica Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV 8527, d'11/04/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 87/2016, de 21 de desembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 8 d'abril de 2019 (convocatòria)

  Llistat de seguiment

  Llista provisional de persones admeses i excloses, i barem provisional. Modalitats: B i C

  Llista provisional de persones admeses i excloses, i barem provisional. Modalitats: A, G i H

  Llista provisional de persones admeses i excloses, i barem provisional. Modalitats: D, E i F

  Llista de persones admeses i excloses, i barem. Modalitats: A. G i H

  Llista de persones admeses i excloses, i barem. Modalitats: B i C

  Llista de persones admeses i excloses, i barem. Modalitats: D, E i F

  Resultat de la convocatòria. Modalitats: A, G i H

  Resultat de la convocatòria. Modalitats: B i C

  Resultat de la convocatòria. Modalitats: D, E i F

  Concessió de 13 beques

  Renúnica d'una beca de promoció lingüística. Modalitat D: dret

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat B: valencià

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat C: traducció a l'anglés o de l'anglés

  Renúncia d'un beca de promoció lingüística. Modalitat D: dret

  Renúncia d'una beca de promoció lingüística. Modalitat E: ciències polítiques

  Adjudicació d'una beca de promoció lingüística. Modalitat C: traducció a l'anglés o de l'anglés

  Pròrroga de les beques

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.