• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria de 13 beques per a la realització de pràctiques professionals de diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme el 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 13 beques per a la realització de pràctiques professionals de diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme el 2019.

  Objecte del tràmit

  Les beques que regula aquesta resolució tenen com a objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de persones joves titulades universitàries a través de la realització de pràctiques professionals, en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i les titulacions corresponents que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les beques que regula aquesta resolució s'adrecen a persones joves titulades universitàries interessades a fer pràctiques professionals en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i els àmbits següents:

  · 1 de la modalitat A. Documentació
  · 1 de la modalitat B. Traducció al valencià o del valencià
  · 3 de la modalitat C. Traducció a l'anglés o de l'anglés
  · 3 de la modalitat D. Dret
  · 1 de la modalitat E. Ciències polítiques
  · 2 de la modalitat F. Sociologia
  · 1 de la modalitat G. Comunicació audiovisual
  · 1 de la modalitat H. Publicitat

  En el cas que no hi haja candidats suficients per a cobrir les beques oferides d'una modalitat, la comissió avaluadora pot assignar aquestes vacants a una altra modalitat seguint l'ordre establit en aquest punt.

  De la mateixa manera, en el cas que, una vegada assignades les beques, es produïsca una vacant i no hi haja candidats en la borsa de la modalitat corresponent, d'acord amb l'article 10.7 de l'ordre de bases, la comissió avaluadora podrà assignar la beca vacant a una altra modalitat, seguint l'ordre establit en aquest punt, sempre que tinga borsa amb candidats.

  L'ordre a seguir per a l'assignació de les beques vacants entre modalitats en les dues situacions anteriors serà:

  - Si la vacant es produeix en la modalitat A, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: F, E, D, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat B, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: C, A, E, D, F, G i H.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat C, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: B, A, E, D, F, G i H.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat D, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: E, A, F, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat E, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: D, F, A, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat F, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: E, D, A, G, H, B i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat G, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: H, B, C, A, E, F i D.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat H, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: G, B, C, A, E, F i D.

  Requeriments

  Les persones sol·licitants han de tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, aquests requisits:

  a) No ser major de trenta-cinc anys.
  b) Estar en possessió del títol de grau que indica l'article 4 de l'ordre de bases per a cada modalitat, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que el va obtenir. Els títols per a cada modalitat són:
  · Modalitat A: Biblioteconomia i Documentació
  · Modalitat B: Filologia Catalana
  · Modalitat C: Filologia Anglesa o Traducció i Interpretació
  · Modalitat D: Dret
  · Modalitat E: Ciències Polítiques
  · Modalitat F: Sociologia
  · Modalitat G: Comunicació Audiovisual
  · Modalitat H. Publicitat
  c) Estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalents, d'acord amb el que estableix l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a trenta-sis mesos.
  e) No estar incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No podran optar a aquestes beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca de què estan gaudint o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 8527, d'11/04/2019, és a dir, fins al 08/05/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran les sol·licituds i la informació requerida, exclusivament per via electrònica i d'acord amb el que indica l'article 8 de les bases reguladores.

  La persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, per mitjà d'un certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.

  Amb la sol·licitud, s'han d'emplenar de forma íntegra els formularis del currículum disponibles en la seu electrònica, a fi de poder obtenir la baremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum a partir de la informació que s'hi aporta.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades incloses en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són certes i que posseeix la documentació que ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció posteriors que es consideren oportuns. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació de la declaració responsable esmentada, i també la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinaran la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  El formulari de la sol·licitud està disponible en el lloc web de la Generalitat Valenciana: www.gva.es. Hi ha informació detallada i l'enllaç a la sol·licitud en la pàgina de beques de la Direcció General: http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/beques.

  Quan es faça públic el resultat de la baremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, la comissió avaluadora ha d'assenyalar també el nombre de sol·licitants que hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, i també el termini per a fer-ho. Aquesta documentació és la següent:

  a) Titulació exigida.
  b) Expedient acadèmic compulsat, amb la nota mitjana oficial.
  c) Documentació acreditativa de tots els mèrits al·legats en el currículum.
  Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.