Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia IVF & AVI Recerca i desenvolupament

  Objecte del tràmit

  Atorgar finançament bonificat per a projectes d'innovació desenvolupats per empreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana. La convocatòria es finança mitjançant la col·laboració de l'IVF amb l'Agència Valenciana de la Innovació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat amb l'excepció de la fabricació d'armament i derivats; els jocs d'atzar i el material corresponent; la fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals, o prohibides per la legislació nacional; les activitats el propòsit únic de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca, l'aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  - Els sol·licitants han d'acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior de 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d'un grup d'empreses, l'empresa podrà accedir al finançament bonificat de l'IVF si la xifra de negocis conjunta de la resta d'empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior de 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament.

  - Societats mercantils i cooperatives amb un volum d'actiu superior o igual a 0,25 milions. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d'euros, han d'acreditar l'atorgament d'un aval per un tercer.

  - Comptar amb una qualificació creditícia satisfactòria d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'IVF.

  - Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.

  - Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

  - No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

  - No trobar-se en les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, Llei general de subvencions.
  No estar en situació d'empresa en crisi.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE L'AJUDA

  A través d'aquesta línia s'ofereixen préstecs ordinaris a tipus d'interés variable amb quotes constants de principal i interessos. El valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 5.000.000 euros, sense que puga superar el 80 % de l'import de les despeses finançables elegibles.

  El termini d'amortització del finançament bonificat se situarà entre un mínim de cinc anys i un màxim de deu anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. Per cada any de carència de capital, l'IVF afegirà 10 punts bàsics a l'interés de l'operació.
  En les operacions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria no s'aplicaran comissions d'obertura ni cancel·lació dels préstecs, sense perjudici del que s'estableix en l'art. 22.

  D'acord amb l'Acord del Consell General de l'IVF de data 20 de febrer de 2019, el marge administratiu d'intermediació de l'IVF es fixa en un 1,25 % (1 %, si l'operació compleix els criteris d'elegibilitat exigits pel Banc Europeu d'Inversions en el marc del finançament atorgat per aquest organisme a l'IVF), i la prima promocional d'aquesta línia de finançament s'estableix en un 3,75 %. Així mateix, s'estableix que el tipus d'interés de referència del mercat interbancari és el tipus d'interés EURIBOR a un any, amb un valor mínim igual a 0 %.

  En l'estudi de les operacions es determinarà un preu diferenciant entre les empreses amb actiu inferior o superior a 3 milions d'euros, el termini de l'operació i si s'aporta o no garantia hipotecària, i s'establirà un diferencial sobre l'EURIBOR mínim de 0,15 % fins a un 1,50 %, més l'import corresponent a la carència.

  Si l'operació disposa d'un aval atorgat per AFIN-SGR, els serveis tècnics de l'SGR en determinaran la qualitat creditícia per a fixar la pèrdua esperada de l'operació i, amb aquesta, el tipus d'interés d'aplicació al beneficiari del finançament. En aquest cas, el diferencial sobre l'EURIBOR de les operacions se situarà entre l'1,2 % i l'1,35 %, més l'import corresponent a la carència.

  Els préstecs atorgats a l'empara d'aquesta línia de finançament incorporen un tram no reembossable, que es determinarà en la data de la signatura de l'operació. L'import del tram no reembossable romandrà constant fins a la fi de la vida del préstec. En cas que es produïra una variació en el valor nominal del préstec o en el termini de l'operació, l'IVF reestimaria l'import del tram no reembossable, i reconsideraria el càlcul a la baixa si, com a resultat dels canvis en l'operació original, l'import de l'ajuda implícita equivalent augmenta en percentatge sobre el valor nominal del préstec.


  PROCEDIMENT DE PAGAMENT

  El desembossament es realitzarà d'una sola vegada o en desembossaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, informes d'auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l'actuació realitzada.

  Els préstecs s'amortitzaran per trimestres vençuts.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8525, de 09/04/2019) i en la pàgina web de l'IVF.

  S'hi podran presentar ofertes fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  FASE1. PREFACTIBILITAT:

  - Informe de prefactibilitat. L'IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l'empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l'operació de finançament.
  - Juntament amb l'imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d'aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d'adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, fins i tot si el grup està exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  - El sol·licitant ha d'adjuntar els últims comptes anuals formulats per l'òrgan d'administració (inclosos, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
  - El sol·licitant ha d'identificar el sector d'activitat de l'empresa mitjançant el corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009.
  - La sol·licitud d'informe de prefactibilitat implica l'autorització a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
  - En un termini no superior a 3 dies hàbils, el sol·licitant rebrà l'informe per correu electrònic i podrà completar la sol·licitud de finançament, sempre que l'informe esmentat siga favorable.

  FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT:

  Una vegada obtingut l'informe favorable de prefactibilitat, l'empresa ha d'omplir l'imprés de sol·licitud del finançament bonificat i adjuntar la documentació següent:
  - Avanç dels estats financers de l'empresa corresponents a l'exercici en curs
  - Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d'adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot si el grup està exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  - Declaració de l'Impost de Societats dels últims quatre exercicis tancats
  - Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya
  - Pla de negoci
  - Memòria tècnica del projecte objecte de finançament
  - Estats financers provisionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l'últim exercici tancat en la data de la sol·licitud
  - Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
  - Detall de les ajudes de minimis, si n'hi ha, en els dos exercicis fiscals anteriors
  - Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a annex VI
  - Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant que es recull com a annex VII
  - En el cas que el sol·licitant siga una gran empresa, memòria acreditativa de l'efecte incentivador del finançament bonificat sobre les actuacions que sol·licita.
  - Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l'entitat sol·licitant.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PRÉSTEC BONIFICAT

  DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  COMPROMÍS EXPRÉS DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS QUE EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI CORRESPONDRIEN AL SOL·LICITANT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE (PIME / GRAN EMPRESA)

  MEMÒRIA ACREDITATIVA DE L'EFECTE INCENTIVADOR

  MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'ompliment electrònic previstos en aquesta convocatòria i serà obligatòria tramitar-la en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF.
  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF. S'hi podran presentar ofertes fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

  Una vegada rebudes les sol·licituds, els tècnics de l'IVF comprovaran el compliment dels requisits del beneficiari i l'elegibilitat del projecte; determinaran l'import de les despeses elegibles finançables; comprovaran el risc creditici d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'IVF; determinaran la viabilitat econòmica de l'operació; i valoraran, si escau, les garanties.

  Les operacions seran aprovades o rebutjades en el termini de tres mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No admet recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20231

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'ompliment electrònic previstos en la convocatòria com a annexos III i IV i serà obligatòria tramitar-la en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es/va/), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: (https://sede.gva.es/va/sede_certificados); entre els quals hi ha el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  Inici
 • Informació complementària

  INVERSIONS OBJECTE DE FINANÇAMENT BONIFICAT
  Podran optar a aquests préstecs bonificats aquells projectes que pertanguen íntegrament a una o diverses de les categories següents:

  - Investigació industrial: investigació planificada o estudis crítics l'objecte dels quals siga l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar útils en la creació de nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
  - Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, serveis o processos nous o millorats.
  - Estudi de viabilitat: l'avaluació i anàlisi del potencial d'un projecte, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de manera objectiva i racional i descobrir els seus punts forts i febles, i les seues oportunitats i amenaces, així com determinar els recursos necessaris per a dur-lo a terme i, en última instància, les seues perspectives d'èxit. La concreció d'aquestes actuacions es descriurà en una memòria tècnica que es presentarà juntament amb la sol·licitud d'ajuda i que inclourà el termini d'inici i de finalització previstos del període d'execució del projecte.
  - Tindrà caràcter bonificable l'adquisició d'immobilitzats materials o immaterials per a fer front a projectes per a donar suport a iniciatives de negoci basades en activitats que oferisquen solucions a reptes identificats com a preferents pels comités estratègics especialitzats de l'AVI i aquells projectes per a portar al mercat resultats d'R+D+I obtinguts de projectes aprovats en programes de suport de l'AVI o altres organismes públics nacionals o internacionals, en el marc de convocatòries públiques d'R+D+I.

  Els préstecs concedits a l'empara d'aquesta convocatòria han de tindre efecte incentivador per a l'execució dels projectes. Es considerarà que els préstecs tenen un efecte incentivador sobre l'activitat de l'empresa si, abans de començar el projecte o l'activitat, l'empresa beneficiària ha presentat per escrit una sol·licitud de finançament, per tant, no poden estar iniciats abans de la presentació de la sol·licitud. A més, si el sol·licitant és una gran empresa, ha d'incorporar en la sol·licitud una memòria que demostre l'efecte incentivador del préstec sobre les actuacions per a les quals la sol·licita, i valorarà un o més dels criteris següents:

  - Augment substancial del projecte o l'activitat gràcies al préstec.
  - Augment substancial de l'import total invertit per l'empresa beneficiària en el projecte o l'activitat gràcies al préstec.
  - Augment substancial del ritme d'execució del projecte o l'activitat en qüestió.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de 21 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la línia «IVF & AVI - Investigació i Desenvolupament» (DOGV núm. 8525 de 09.04.2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria de 21 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.