Detall de Procediments

Ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'un màxim de 500 beques per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat inclosos en les ofertes d'ocupació pública de 2017, 2018 i 2019 per a personal de l'administració de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques de fins a 30 anys d'edat que complisquen els requisits.

  Requeriments

  Aquelles persones que, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els següents requisits:
  a) No ser major de 30 anys.
  b) Tindre nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. En el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser persones treballadores per compte propi o alié. Tindran la consideració de «familiars» el/la cònjuge o la parella de la unió de fet formalitzada així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec, menors de 21 anys. En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats d'aquestes persones a Espanya i la seua integració social.
  c) Estar en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau necessària per a l'accés al corresponent cos o escala, o complir les condicions necessàries per a la seua obtenció.
  d) Acreditar un expedient acadèmic amb una puntuació mitjana mínima de 17 punts sobre 40, calculada d'acord amb els criteris de valoració establits en el resolc desé apartat 1 b).
  e) Comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació.
  f) Acreditar la situació econòmica a l'efecte de la seua valoració, de conformitat amb el que es disposa en l'article 11.1 a) de les bases que regeixen la convocatòria.
  g) Estar empadronada la persona sol·licitant i tindre residència efectiva en la Comunitat Valenciana almenys cinc anys dels últims deu.
  h) No estar gaudint d'ajudes o subvencions per al mateix objecte, d'ens públics ni privats, ni haver-lo fet durant un màxim de tres anys, continuats o alterns, anteriors a la convocatòria.
  i) No trobar-se incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  j) No estar realitzant cap prestació de serveis remunerada a temps complet.
  k) Els que opten a la reserva específica establida en el resolc quart deuran a més acreditar un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% així com el compliment de la resta de requisits exigits. valorat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 8599 de 25/07/2019)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.