Sol·licitud a'utorització d'intervenció en béns mobles declarats BIC o inscrits en la secció 3a de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 2216166
|
Codi GVA: 20276
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'autorització d'obres i intervencions en béns mobles declarats BIC conforme al que es disposa en l'article 35 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

La Conselleria competent en matèria de cultura podrà inspeccionar en tot moment les intervencions que es realitzen sobre els béns mobles d'interés cultural i ordenarà la suspensió immediata d'aquestes quan no s'ajusten a l'autorització concedida o s'estime que les actuacions professionals no aconsegueixen el nivell adequat.

 

Si durant el transcurs de les intervencions aparegueren signes o elements desconeguts que pogueren suposar l'atribució d'una autoria diferent a l'establida fins a aqueix moment, o un canvi significatiu en l'obra original, se suspendrà la intervenció i s'adonarà immediata a la Conselleria competent en matèria de cultura que va concedir l'autorització, perquè permeta o no la continuació de la intervenció i establisca, si així ho estima els condicionants adequats.

Normativa
 • Decret 23/1989, de 27 de febrer, pel qual es regula l'exercici de competències en matèria de Patrimoni Històric (DOGV núm. 1022, de 9/3/89).
 • Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
 • Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
 • Llei 5/2007, de 9 de febrer, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Qualsevol persona física o jurídica.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport.

 

- Trasllat d'expedient a la unitat d'Inspecció del Patrimoni Històric Artístic.

 

- Inspecció si és possible o informe de la unitat d'Inspecció del Patrimoni Històric Artístic davant del director territorial.

 

- Resolució positiva o negativa del director territorial o del director general de Cultura.

 

- Trasllat als interessats (en cas de ser negativa: tràmits d'audiència, al·legacions i recursos preceptivos).

Sol·licitud

Termini
Termini obert
Documentació
La sol·licitud d'autorització haurà d'anar acompanyada, almenys, de la següent documentació: a) Memòria de l'estat de conservació del bé i estudi relatiu dels valors històrics i culturals redactats per tècnic competent. b) Projecte d'intervenció en el qual s'indiquen les tècniques, materials i...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Els formularis de sol·licitud i impresos associats estaran disponibles per a emplenar-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de la següent adreça:

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20276

 

Els sol·licitants que no utilitzen certificat digital hauran d'emplenar el formulari telemàtic i juntament amb la documentació exigida es presentaran per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre: oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat, i preferentment:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte resolució, els expedients s´entendran desestimats.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i quan es tracte d'administracions públiques els previstos en la la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa .

Òrgans resolució
Segons l'atribució de competències establides en el Decret 23/1989, de 27 de febrer, la resolució correspon:
Sancions
Les previstes en l'article 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).