Detall de Procediment

Sol·licitud a'utorització d'intervenció en béns mobles declarats BIC o inscrits en la secció 3a de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià

Codi SIA: 2216166
Codi GUC: 20276
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'autorització d'obres i intervencions en béns mobles declarats BIC conforme al que es disposa en l'article 35 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.

Observacions

La Conselleria competent en matèria de cultura podrà inspeccionar en tot moment les intervencions que es realitzen sobre els béns mobles d'interés cultural i ordenarà la suspensió immediata d'aquestes quan no s'ajusten a l'autorització concedida o s'estime que les actuacions professionals no aconsegueixen el nivell adequat. Si durant el transcurs de les intervencions aparegueren signes o elements desconeguts que pogueren suposar l'atribució d'una autoria diferent a l'establida fins a aqueix moment, o un canvi significatiu en l'obra original, se suspendrà la intervenció i s'adonarà immediata a la Conselleria competent en matèria de cultura que va concedir l'autorització, perquè permeta o no la continuació de la intervenció i establisca, si així ho estima els condicionants adequats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica.

Normativa del procediment

 • Decret 23/1989, de 27 de febrer, pel qual es regula l'exercici de competències en matèria de Patrimoni Històric (DOGV núm. 1022, de 9/3/89).
 • Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 3267, de 18/6/98).
 • Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
 • Llei 5/2007, de 9 de febrer, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).

Documentació

La sol·licitud d'autorització haurà d'anar acompanyada, almenys, de la següent documentació: a) Memòria de l'estat de conservació del bé i estudi relatiu dels valors històrics i culturals redactats per tècnic competent. b) Projecte d'intervenció en el qual s'indiquen les tècniques, materials i processos a utilitzar i el lloc on s'efectuarà aquella. c) Acreditació de la capacitat tècnica i professional de les persones que hagen de dirigir i dur a terme la intervenció.

Presentació

Presencial
Els formularis de sol·licitud i impresos associats estaran disponibles per a emplenar-los utilitzant els mitjans telemàtics accessibles des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet a través de la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20276 Els sol·licitants que no utilitzen certificat digital hauran d'emplenar el formulari telemàtic i juntament amb la documentació exigida es presentaran per registre d'entrada en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre: oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat, i preferentment:

On dirigir-se

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 23

  12003 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
 • C/ CARRATALÀ, 47

  03007 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida davant de la direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport. - Trasllat d'expedient a la unitat d'Inspecció del Patrimoni Històric Artístic. - Inspecció si és possible o informe de la unitat d'Inspecció del Patrimoni Històric Artístic davant del director territorial. - Resolució positiva o negativa del director territorial o del director general de Cultura. - Trasllat als interessats (en cas de ser negativa: tràmits d'audiència, al·legacions i recursos preceptivos).

òrgans de tramitació

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
 • C/ CARRATALÀ, 47

  03007 - Alacant/Alicante

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 23

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte resolució, els expedients s´entendran desestimats.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i quan es tracte d'administracions públiques els previstos en la la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa .

Òrgans resolució

Segons l'atribució de competències establides en el Decret 23/1989, de 27 de febrer, la resolució correspon:
 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 23

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT- ALACANT
 • AV. AGUILERA, 1

  03007 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia