Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia "Fininval - Rellançament"

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs per al finançament de projectes d'inversió i capital circulant d'empreses privades, que complisquen les condicions següents:
  a) Els projectes s'han de dur a terme per empreses privades que desenvolupen una activitat industrial productiva a la Comunitat Valenciana i no satisfacen els criteris per a ser considerades una PIME. S'entén per empresa privada qualsevol entitat que desenvolupe una activitat econòmica, lucrativa, amb independència de la forma jurídica que tinga, que no forme part del sector públic, que gaudisca de personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar constituïda vàlidament i inscrita en el registre públic corresponent en el moment de sol·licitar el finançament. S'entén per PIME les petites i mitjanes empreses que complisquen els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
  b) L'empresa que desenvolupe els projectes ha de tindre almenys un establiment productiu situat en una localitat o una comarca amb una densitat de població inferior al 25 % de la densitat mitjana de la Comunitat Valenciana. Aquestes dades s'han de calcular a partir de les bases de dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Subdirecció General d'Estadística de la Generalitat Valenciana.
  c) L'empresa que desenvolupe els projectes ha d'acreditar que està establida i en funcionament durant un període mínim de cinc anys previ a la sol·licitud.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiaris grans empreses amb necessitats de finançament d'inversions i/o circulant.

  Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i els derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals, o prohibides per la legislació nacional; les activitats que tinguen com a únic propòsit la promoció immobiliària; les activitats merament financeres; la pesca i l'aqüicultura, i la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

  a) Quedar exclosos de la definició de PIME recollida en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
  b) Les societats mercantils i les cooperatives han d'acreditar que estan establides i en funcionament durant un període mínim de cinc anys previ a la data de la sol·licitud, i que la xifra de negocis d'aquestes ha sigut superior a 100.000 euros en cada exercici dels tres anteriors a la data de la sol·licitud.
  c) Les societats mercantils i les cooperatives han de tindre almenys un establiment productiu situat en una localitat o una comarca amb una densitat de població inferior al 25 % de la densitat mitjana de la Comunitat Valenciana. Aquestes dades s'han de calcular a partir de les bases de dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Subdirecció General d'Estadística de la Generalitat Valenciana.
  d) Disposar d'una qualificació creditícia superior a B- o igual a aquesta, en terminologia de l'Agència de Rating Standard and Poors, d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'Institut Valencià de Finances.
  e) Disposar de totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris, i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  f) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta d'acord, que s'està al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la de Generalitat, així com de les obligacions davant de la Seguretat Social.
  g) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  h) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A través d'aquesta línia s'ofereixen préstecs a tipus d'interés variable, amb un valor nominal que se situarà entre 250.000 i 2.500.000 d'euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds podran presentar-se transcorreguts dos dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8548 de 15/05/2019)

  Es podran presentar ofertes fins que s'esgote el pressupost indicat en l'apartat primer de la convocatòria.

  Per a general coneixement l'IVF, com a òrgan gestor de FININVAL, publicarà en la seua pàgina web la data en la qual es tancarà aquesta convocatòria per la circumstància expressada en el paràgraf anterior.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'empresa ha d'emplenar l'imprés de sol·licitud del finançament, que ha d'anar acompanyat amb la documentació següent:
  a) Avanç dels estats financers de l'empresa corresponents a l'exercici en curs.
  b) Comptes anuals dels últims tres exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit de conformitat amb l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant també ha d'adjuntar els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiga exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  c) Declaració de l'Impost de Societats dels últims quatre exercicis tancats.
  d) Pla de viabilitat elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria, que acredite que el sol·licitant, en l'escenari central i més probable plantejat en l'anàlisi prospectiva per a les variables principals que sustenten el pla de viabilitat, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec.
  e) Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari, que es recull com a annex III.
  f) Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas que resulte beneficiari, correspondrien al sol·licitant, que es recull com a annex VII.
  g) Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l'entitat sol·licitant.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE (GRAN EMPRESA)

  COMPROMÍS EXPRÉS DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS QUE EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI CORRESPONDRIEN AL SOL·LICITANT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer mitjançant els formularis d'emplenament electrònic previstos en la convocatòria com a annex II, i n'és obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF, gestor de FININVAL (https://prestamos.ivf.es/va/), amb signatura i registre electrònic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20294

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament s'ha de fer mitjançant els formularis d'emplenament electrònic previstos en la convocatòria com a annexos II, III i IV, i n'és obligatòria la presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es/va/), amb signatura i registre electrònic.

  Inici
 • Informació complementària

  INVERSIONS OBJECTE DE FINANCIACION:

  Constitueix l'objecte de la convocatòria l'atorgament per part de FININVAL de préstecs per al finançament de projectes d'inversió i capital circulant, que complisquen les següents condicions:

  a) Els projectes seran duts a terme per empreses privades que desenvolupen una activitat industrial productiva a la Comunitat Valenciana i no satisfacen els criteris per a ser considerades una PIME. S'entén per empresa privada qualsevol entitat que realitze una activitat econòmica, lucrativa, amb independència de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que gaudi de personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic en el moment de sol·licitar el finançament. S'entén per PIME a les petites i mitjanes empreses que complisquen els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) num. 651/2014 de la Comissió.

  b) L'empresa que desenvolupe els projectes ha de tindre almenys un establiment productiu situat en una localitat o comarca amb una densitat de població inferior al 25% de la densitat mitjana de la Comunitat Valenciana. Aquestes dades es calcularan a partir de les bases de dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Subdirecció General d'Estadística de la Generalitat Valenciana.

  c) L'empresa que desenvolupe els projectes haurà d'acreditar que està establida i en funcionament durant un període mínim de cinc anys previ a la sol·licitud.

  L'import màxim dels crèdits que FININVAL atorgarà durant l'exercici 2019 en el marc d'aquesta línia de finançament ascendeix a 3.000.000, que seran ampliables prèvia publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'una addenda a aquesta convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de 10 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la línia de finançament «Préstecs FININVAL- Rellançament». [2019/4907]

  Llista de normativa

  Vore Institut Valencià de FinancesInstitut Valencià de FinancesConvocatòria de 10 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la línia de finançament «Préstecs FININVAL - Rellança-ment». [2019/4907] (DOGV núm. 8548 de 15.05.2019)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.