Detall de Procediments

Línia "Préstec Participatiu Fininval - Rellançament Grans Indústries"
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia "Préstec Participatiu Fininval - Rellançament Grans Indústries"

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs participatius per al finançament de projectes d'inversió i capital circulant de grans empreses industrials valencianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiaris grans empreses amb necessitats de finançament d'inversions i/o circulant.

  Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i els derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals, o prohibides per la legislació nacional; les activitats que tinguen com a únic propòsit la promoció immobiliària; les activitats merament financeres; la pesca i l'aqüicultura, i la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

  a) Ser grans empreses privades que porten desenvolupant, almenys 3 anys abans de la data de concessió, una activitat industrial productiva a la Comunitat Valenciana.
  S'entén per gran empresa aquella que no reunisca les condicions per a ser considerada una petita o mitjana empresa conforme els criteris establits en l'Annex I del Reglament (UE) num. 651/2014 de la Comissió.
  S'entén per empresa privada qualsevol entitat que realitze una activitat econòmica, amb independència de la seua forma jurídica, que gaudi de personalitat jurídica privada pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic en el moment de sol·licitar el finançament.
  S'entén que una empresa realitza una activitat industrial productiva quan el CNAE de la seua activitat principal és el 0811, el 2370, o algun dels previstos en la Secció C-Divisions 10 a 32, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.
  b) Comptar, a 1 de gener de 2020, amb una qualificació creditícia superior o igual a B-, en terminologia de l'Agència de Ràting Standard and Poors, d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'Institut Valencià de Finances.
  c) Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  d) Acreditar, abans de la concessió, estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
  e) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  f) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
  g) No estar ja en situació d'empresa en crisi, segons el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories, el 31 de desembre de 2019, encara que amb data posterior haja adquirit tal condició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8953 de 16/11/2020)

  Es podran presentar ofertes fins que s'esgote el pressupost indicat en l'apartat primer de la convocatòria.

  Per a general coneixement l'IVF, com a òrgan gestor de FININVAL, publicarà en la seua pàgina web la data en la qual es tancarà aquesta convocatòria per la circumstància expressada en el paràgraf anterior.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'empresa emplenarà l'imprés de sol·licitud del finançament, que anirà acompanyat de la següent documentació:
  1. Identificació del sol·licitant aportant fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més, s'incorporarà a la sol·licitud la fotocòpia de l'escriptura de titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat.
  2. Els Comptes anuals corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims dos exercicis tancats. Les declaracions de l'Impost de societats, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  3. En cas que l'empresa sol·licitant siga una societat mercantil que no audite els seus comptes anuals, s'aportaran les declaracions de l'Impost de societats, corresponents als dos últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  4. Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya.
  5. Informe sobre la capacitat de repago de l'empresa sol·licitant del deute contret amb l'IVF, elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria. Aquest informe es podrà aportar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de finançament.
  6. Documentació acreditativa de l'obtenció de finançament bancari addicional, per un import mínim equivalent al 50% de l'import del préstec sol·licitat a l'IVF.
  7. Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser empresa beneficiària del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiària correspondrien a l'empresa sol·licitant, segons consta en l'Annex III.
  8. Detall d'altres ajudes rebudes corresponents a les mateixes despeses elegibles que els inclosos en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l'Annex IV de la Convocatòria
  9. Pla de negoci, conforme al model inclòs en l'Annex V de la Convocatòria.
  10. Acreditació del CNAE principal de l'empresa sol·licitant, mitjançant aportació de nota informativa del registre mercantil o equivalent, en la qual haurà de constar en algun apartat un dels CNAEs compresos en l'apartat 1 de l'article 4 d'aquesta convocatòria. En cas de no constar en aquesta nota, haurà d'aportar-se informe de la seguretat social sobre la situació del codi de compte de cotització de l'empresa socilitante, en el qual conste un dels CNAEs referenciats.
  11. Documentació que acredite el desenvolupament d'una activitat industrial en la Comunitat Valenciana des d'almenys 3 anys abans de la concessió.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT PRÉSTEC PARTICIPATIU FININVAL RELLANÇAMENT GRANS INDÚSTRIES

  DECLARACIÓ RESPONSABLE (GRAN EMPRESA)

  DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.