• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, durant els mesos de gener a novembre de 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Objecte del tràmit

  Subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals amb la finalitat de millorar la dotació que tenen i afavorir-ne la reposició en l'àmbit de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte de contribuir a millorar l'oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians, durant l'exercici de 2019.2019

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden obtindre aquestes ajudes les associacions musicals de la Comunitat Valenciana que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals i que complisquen els requisits següents:

  Requeriments

  Per a obtindre la condició de beneficiari d'aquestes ajudes, les societats musicals de la Comunitat Valenciana s'han d'ajustar al que preveu l'article 2, punts 2.1 i 2.4.3, de l'esmentada ordre de bases reguladores. Així, poden obtindre aquestes ajudes les associacions musicals de la Comunitat Valenciana que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals i que complisquen els requisits següents:
  - Que, en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, figuren inscrites en el registre que corresponga legalment com a associacions o fundacions sense ànim de lucre, la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música.
  - Que el seu domicili social estiga radicat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  - Que formen part, com a entitat associada, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).
  A més d'això, no podran ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats en què es done alguna de les condicions següents:
  - Que l'import total de les ajudes rebudes de l'Institut Valencià de Cultura (o de CulturArts Generalitat) per a l'adquisició o reposició d'instruments musicals, corresponents a ajudes de les dues convocatòries anteriors, sume més de 6.000 euros.
  - Que se'ls haja concedit alguna ajuda de l'Institut Valencià de Cultura (o de CulturArts Generalitat) per a l'adquisició i reposició d'instruments en qualsevol dels dos anys anteriors a la present convocatòria i sobre les quals haja recaigut una resolució administrativa de reintegrament i/o pèrdua del dret al cobrament total o parcial d'aquesta per un import superior al 50 % de l'ajuda concedida; sempre que els seus titulars no hagen presentat la renúncia a aquesta ajuda abans que es notificara a l'interessat l'acord inici del corresponent procediment administratiu de reintegrament o pèrdua del dret al cobrament total o parcial.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Les subvencions contribuiran al finançament parcial de l'adquisició i reposició d'instruments musicals, fins al màxim del 50 %, sense comptar l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable (IVA) de les despeses subvencionables. I, en cap cas, en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, podran superar el cost de l'adquisició subvencionada.
  L'import màxim de qualsevol de les ajudes no serà superior a 10.000,00 euros, sense comptar l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit aplicable.

  PAGAMENT
  El pagament d'aquestes ajudes s'efectuarà mitjançant una transferència bancària segons el model de domiciliació bancària (annex II), presentat juntament amb l'acceptació, i es realitzarà la prèvia justificació per part dels beneficiaris del compliment de les obligacions que a continuació s'indiquen, mitjançant el compte justificatiu, segons estableix l'article 12.2 de l'ordre de bases reguladores, els documents de les quals s'han d'adjuntar al model de justificació que acompanya la present convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8559, de 30.05.2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura.
  Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de l'URL , per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.
  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir per mitjà d'enllaços o webs, corresponents a aplicacions o plataformes d'emmagatzematge o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.
  Les sol·licituds s'han d'omplir, necessàriament, de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I a aquesta resolució, que inclourà els documents o certificats a què es fa referència a continuació i que comprendran els punts següents:
  1. Projecte detallat de l'adquisició per a la qual se sol·licita la subvenció, en què s'especifiquen marques, models i altres característiques tècniques rellevants de l'instrument o els instruments que s'han adquirit o es pretenen adquirir durant 2019 (apartat B).
  2. Pressupost detallat de les despeses d'adquisició. De conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el cas que el pressupost supere la suma de 15.000 euros, sense comptar l'import de l'IVA aplicable, s'hauran d'adjuntar, com a mínim, tres ofertes de pressupost diferents pel total dels instruments de tres empreses subministradores, llevat que, per les especials característiques que tinguen, no hi haja en el mercat més que una empresa prestadora o subministradora, circumstància que s'haurà de justificar, o quan la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció. Caldrà justificar l'elecció del proveïdor i, si escau, la impossibilitat de sol·licitar tres ofertes o pressupostos.
  Si és el cas, la documentació es presentarà en el resum del projecte, ajustat al model disponible en la pàgina web (apartat C).
  3. Declaració responsable relativa a les subvencions o ajudes rebudes d'entitats públiques i privades durant els dos exercicis anteriors i durant l'exercici fiscal en curs (apartat D).
  4. Pressupost desglossat dels recursos econòmics, propis o diferents dels que s'ofereixen en aquesta convocatòria, destinats a l'adquisició dels instruments que, com a mínim, representen el 50 % de la despesa total (apartat E).
  5. Memòria de les activitats pedagògiques i musicals realitzades en els dos cursos acadèmics immediatament anteriors al de l'adquisició dels instruments. S'ha d'aportar una memòria singularitzada de cada curs (apartat F).
  6. Justificació de la necessitat d'adquirir els instruments, amb la indicació de l'ús al qual seran destinats (apartat G).
  7. Un inventari actualitzat d'instruments de l'associació musical (apartat H).
  8. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració que, per a aquest procediment, són les següents:
  - Dades d'identitat (NIF o document equivalent en cas d'estrangers) del seu representant legal.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - Certificat d'inscripció en el Registre d'associacions, vigència dels seus estatuts i llista actualitzada de membres de la junta directiva de l'entitat o, si és el cas, certificat d'inscripció en el Registre de fundacions.
  En cas de no autoritzar l'Administració perquè els obtinga, serà la persona interessada la que haurà d'aportar aquesta documentació (apartat J).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el director general de l'Institut Valencià de Cultura.

  La resolució del procediment es dictarà i notificarà en el termini màxim de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  El venciment del termini màxim, sense haver-se notificat la resolució, legitima els interessats a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer, potestativament, en reposició, o caldrà plantejar, directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  1. El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del president de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  2. El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  a) Projecte d'adquisició de l'instrument o els instruments per a 2017. Es valorarà fins a un màxim de 75 punts i tindrà en compte els aspectes següents:
  a.1. Característiques tècniques dels instruments que es volen adquirir i la seua adequació a l'inventari existent en l'entitat i les necessitats d'ús. Fins a un màxim de 35 punts.
  a.2. Capacitat organitzativa de l'entitat peticionària, segons la memòria d'activitats musicals i pedagògiques dels dos cursos immediatament anteriors. Fins a un màxim de 20 punts.
  a.3. Nivell de participació federal, segons els criteris establits per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Fins a un màxim de 10 punts.
  A aquest efecte, i per a la seua consideració per la comissió avaluadora, se sol·licitarà a la Federació esmentada una certificació en què consten les valoracions realitzades pels òrgans competents d'aquesta respecte de les societats musicals que hagen presentat sol·licitud d'ajuda.
  a.4. Impacte social del projecte d'adquisició o reposició, que es justificarà en l'escrit de necessitat de l'adquisició i l'ús al qual es destinarà l'instrument. Fins a un màxim de 10 punts.

  b) Interés cultural del projecte d'adquisició. Fins a un màxim de 25 punts.
  En aquest apartat, es podrà valorar l'adequació a la realitat sociocultural i la situació econòmica del territori on se situe l'associació musical que realitze l'adquisició proposada, sempre que aquesta puga tindre un impacte generador de noves iniciatives que contribuïsquen a l'impuls i la promoció social, econòmica i cultural de les bandes de música i de les associacions musicals, i a la difusió i la protecció de la música, per a la qual cosa es tindrà en compte el criteri de població referit, d'acord amb l'escala següent:
  - Municipis fins a 1.000 habitants, 25 punts.
  - Municipis entre 1.001 i 5.500 habitants, 24 punts.
  - Municipis entre 5.501 i 10.000 habitants, 23 punts.
  - Municipis entre 10.001 i 49.000 habitants, 22 punts.
  - Municipis entre 49.001 i 100.000 habitants, 21 punts.
  - Municipis de més de 100.000 habitants, 20 punts.

  A aquests efectes, les pedanies tindran la consideració de municipis i es tindrà en compte el padró d'habitants de la pedania en qüestió.

  Per a determinar la quantia de les subvencions, que serà variable, es tindrà en compte la puntuació total obtinguda per cada projecte en funció dels criteris que antecedeixen i la seua ponderació, així com el pressupost de l'adquisició presentat pel sol·licitant.

  Obligacions

  a) Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de l'ajuda en un termini no superior als quinze dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d'acceptació que acompanya la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què l'empresa sol·licitant vulga rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II en aquesta convocatòria.
  En cas que no es presente l'acceptació expressa, es considerarà que ha perdut el dret a la subvenció concedida. Sense perjudici d'això, l'acceptació fora del termini establit comportarà per al beneficiari l'aplicació de les sancions que corresponguen d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc onzé d'aquesta resolució.
  b) Realitzar l'adquisició d'acord amb el projecte presentat i comunicar, si escau, qualsevol canvi o modificació que es produïsca abans de la seua realització, mitjançant un informe en el qual s'han d'indicar les seues causes. La modificació que afecte la valoració emesa per la comissió tècnica sobre el projecte d'adquisició dels instruments ha de ser aprovada expressament pel president de l'Institut Valencià de Cultura.
  c) Justificar l'ocupació de la subvenció per a la qual cosa s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les ajudes concedides, i a la resta d'obligacions a les quals es refereix l'article 113 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV 7464, 12.02.2015) per als beneficiaris de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
  d) Fer constar el patrocini de l'Institut Valencià de Cultura en les publicacions periòdiques que edite l'associació musical, segons les normes d'identitat corporativa incloses en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/). Aquesta obligació serà aplicable a partir de la publicació de la concessió de la subvenció.
  e) No transmetre a títol onerós ni gratuït, ni cedir el/els instrument/s adquirit/s amb la subvenció, durant la seua vida musical.
  f) Presentar una declaració actualitzada sobre subvencions, ajudes, ingressos o recursos sol·licitats, percebuts o concedits i pendents de percepció per altres administracions públiques o ens, tant públics com privats, per a la mateixa finalitat, per a la qual cosa cal justificar documentalment la quantia d'aquestes, o bé confirmar mitjançant una declaració que la informació facilitada sobre aquest tema en la sol·licitud no ha experimentat variacions des de la data de la seua presentació.
  g) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que preveuen els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i acreditar-ho abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes.
  A aquests efectes, l'òrgan instructor comprovarà respecte de tots els beneficiaris la certificació positiva d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma establida en l'article 14.1.e de la Llei general i regulada en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
  El sol·licitant que no haja autoritzat expressament l'Institut Valencià de Cultura, segons el que assenyala el resolc 4, punt 4 d'aquesta convocatòria, ha d'aportar les certificacions en els termes previstos en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  h) Justificar la subvenció obtinguda dins del termini màxim establit en la present resolució i de conformitat amb el que preveu el resolc nové.

  Sancions

  El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà el que estableix el títol IV de l'LGS, així com els articles 173 a 177 de l'LHIS.

  La imposició de les sancions en matèria de subvencions s'efectuarà mitjançant un expedient administratiu en el qual, en tot cas, es donarà audiència a l'interessat abans de dictar-se l'acord corresponent i que serà tramitat conforme al que disposa la legislació del procediment administratiu comú.

  L'expedient administratiu sancionador a què es refereix el punt anterior serà el que regula el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, tant en la seua modalitat d'ordinari com de simplificat, amb les especialitats previstes en l'LGS i en l'RLGS.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOGV núm. 7832, de 20/07/2016).
  - Resolució de 9 de març de 2017, del president de CulturArts Generalitat, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017 (DOGV núm. 8005, de 22/03/2017).
  - Resolució de 23 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol (bases generals).

  Vegeu la Resolució de 3 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018.

  Resolució de 23 de maig de 2019, del president de l'IVC, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.