Sol·licitud d'ingrés en la Xarxa d'Emancipació de la Comunitat Valenciana.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2094498
|
Codi GVA: 20310
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del tràmit és facilitar l'accés als serveis de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats i extutelades que hagen arribat a la majoria d'edat amb programa d'allotjament incorporat o sense; llars i unitats externes d'emancipació, recursos destinats a coordinar i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords...
 • Instrucció de la Direcció d'Infància i Adolescència relativa a la derivació, el seguiment i la intervenció de la Xarxa d'Emancipació de la...
 • Llei 26/2018, de la Generalitat, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Aquests recursos poden ser sol·licitats per les persones joves extutelades que s'hagen trobat en situació de guarda o de tutela administrativa en el moment d'arribar a la majoria d'edat.

Requisits

Llars d'emancipació · Persones joves extutelades entre 18 i 25 anys, una vegada haja cessat l'acolliment familiar o residencial en el qual van estar o que haja finalitzat el període en residència socioeducativa d'una mesura judicial d'internament. Unitats externes d'emancipació: · Joves...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2- Els expedients seran objecte d'anàlisi i estudi per part del grup de treball tècnic creat en cada direcció territorial. Quan la sol·licitud no vaja acompanyada de la documentació preceptiva, es requerirà que s'hi aporte per a...
Saber més
Criteris de valoració
Entre altres criteris objectius predeterminats pel grup de treball de priorització, es tindrà en compte: la proximitat a la majoria d'edat, la condició particular de la persona jove i que puga ser atesa per una llar concreta de forma més adequada (places autoritzades per a atendre població amb...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Llar d'emancipació: · 6 mesos abans a la data en la qual es produirà la majoria d'edat o el cessament en el recurs d'acolliment familiar o residencial. · Fins a 12 mesos després del cessament de la mesura de protecció. Unitats externes d'emancipació: · 6 mesos abans a la data en...

Saber més
Documentació
· Sol·licitud 22669-IA d'ingrés/participació. · Informe favorable emés pel recurs d'atenció en el qual es trobe la persona jove sol·licitant (entitat de seguiment de l'acolliment familiar, llar, residencia protecció o socioeducativa, equip d'atenció primària de caràcter bàsic). ·...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Es pot sol·licitar per tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica i sense certificat/signatura electrònica, a través de l'enllaç: · Si trieu el tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica, la sol·licitud podrà ser registrada en el mateix tràmit una vegada omplida la...
Saber més
Presencial

Podrà dirigir-se, preferentment: REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT C/ TEATRE, 37 - 39 03001 Alacant Tel.: 012 Fax: 965938068 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ AV. GERMANS BOU, 81 12003 -...

Saber més

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 21.3 de la Llei 39/2015, el termini per a resoldre és de 3 mesos. En cas que transcórrega aquest termini sense que es notifique cap resposta, s'entendrà desestimada la sol·licitud, per silenci administratiu.
Obligacions
Signatura de l'acord d'ingrés per part de la persona jove en el cas de les llars d'emancipació, o del contracte d'atenció en la unitat externa en el cas de la unitat externa d'emancipació.