• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ingrés en la Xarxa d'Emancipació de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del tràmit és facilitar l'accés als serveis de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves extutelats i extutelades que hagen arribat a la majoria d'edat amb programa d'allotjament incorporat o sense; llars i unitats externes d'emancipació, recursos destinats a coordinar i impulsar el procés de suport i orientació, en el període de transició a la vida independent i autònoma de la població jove extutelada que per la situació de vulnerabilitat i dependència d'aquests, requereix una atenció especialitzada d'acompanyament i de seguiment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquests recursos poden ser sol·licitats per les persones joves extutelades que s'hagen trobat en situació de guarda o de tutela administrativa en el moment d'arribar a la majoria d'edat.

  Requeriments

  Llars d'emancipació
  · Persones joves extutelades entre 18 i 25 anys, una vegada haja cessat l'acolliment familiar o residencial en el qual van estar o que haja finalitzat el període en residència socioeducativa d'una mesura judicial d'internament.
  Unitats externes d'emancipació:
  · Joves entre 18 i 25 anys extutelades i extutelats, residents o no de llars d'emancipació, que requerisquen els seus serveis.
  · Joves majors de 16 anys que es troben en una situació jurídica de guarda o tutela per la Generalitat Valenciana i en acolliment residencial o familiar, que tinguen com a objectiu principal en el seu pla de protecció la preparació per a l'emancipació.
  · Joves entre 16 i 25 anys que es troben complint algun dels programes de medi obert (article 162.1 de la Llei 26/2019) o el període de llibertat vigilada associat a una mesura judicial d'internament en una residència socioeducativa, i que ho requerisquen per a completar el seu procés d'inclusió social i laboral. Si és el cas, el/la tutor/a legal de la persona jove haurà de signar i, amb això, consentir la participació de les persones menors de 18 anys.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Llar d'emancipació:

  · 6 mesos abans a la data en la qual es produirà la majoria d'edat o el cessament en el recurs d'acolliment familiar o residencial.
  · Fins a 12 mesos després del cessament de la mesura de protecció.

  Unitats externes d'emancipació:

  · 6 mesos abans a la data en la qual es produirà la majoria d'edat o el cessament en el recurs d'acolliment familiar o residencial.
  · Fins a 12 mesos després del cessament de la mesura de protecció.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Podrà dirigir-se, preferentment:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001 Alacant

  Tel.: 012

  Fax: 965938068

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  AV. GERMANS BOU, 81

  12003 - Castelló de la Plana

  Tel.: 012

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  AV. DE L'OEST, 36

  46004 - València

  Tel.: 012

  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20310

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  · Sol·licitud 22669-IA d'ingrés/participació.
  · Informe favorable emés pel recurs d'atenció en el qual es trobe la persona jove sol·licitant (entitat de seguiment de l'acolliment familiar, llar, residencia protecció o socioeducativa, equip d'atenció primària de caràcter bàsic).
  · Justificant d'haver sol·licitat la sol·licitud de la renda valenciana d'inclusió, quan es reunisquen els requisits per a fer-ho.
  · Carta de presentació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ EN LA XARXA D' EMANCIPACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER PART DE JOVES EX-TUTELATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2- Els expedients seran objecte d'anàlisi i estudi per part del grup de treball tècnic creat en cada direcció territorial.

  Quan la sol·licitud no vaja acompanyada de la documentació preceptiva, es requerirà que s'hi aporte per a completar l'expedient:

  · al recurs corresponent, si la persona interessada es troba encara en acolliment familiar o residencial.

  · a l'interessat, si ja ha acabat la mesura d'acolliment familiar o residencial.

  amb indicació expressa que, si així no es fa, es considerarà que han desistit de la seua petició, amb la prèvia notificació.

  3- Acord del grup de treball de cada direcció territorial.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20310

  Informació adicional

  Es pot sol·licitar per tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica i sense certificat/signatura electrònica, a través de l'enllaç:

  · Si trieu el tràmit telemàtic amb certificat/signatura electrònica, la sol·licitud podrà ser registrada en el mateix tràmit una vegada omplida la sol·licitud (no cal anar a presentar-la a un registre presencial. L'aplicació la registra telemàticament). També podeu annexar, amb fitxers PDF, la documentació requerida.

  · Si trieu el tràmit telemàtic sense certificat/signatura electrònica, la instància i la documentació han de ser registrats presencialment en un PROP o a través de qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Entre altres criteris objectius predeterminats pel grup de treball de priorització, es tindrà en compte: la proximitat a la majoria d'edat, la condició particular de la persona jove i que puga ser atesa per una llar concreta de forma més adequada (places autoritzades per a atendre població amb mobilitat reduïda o diversitat funcional), i l'antiguitat de la sol·licitud.

  Obligacions

  Signatura de l'acord d'ingrés per part de la persona jove en el cas de les llars d'emancipació, o del contracte d'atenció en la unitat externa en el cas de la unitat externa d'emancipació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2019 i 2020.
  - Instrucció de la Direcció d'Infància i Adolescència relativa a la derivació, el seguiment i la intervenció de la Xarxa d'Emancipació de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 26/2018, de la Generalitat, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

  Llista de normativa

  Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència a l'any 2019 i 2020.

  Llei 26/2018, de la Generalitat, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.