• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de beques de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de beques de pràctiques professionals en centres i serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat

  Objecte del tràmit

  Convocar un concurs públic per a la concessió de 15 beques de pràctiques professionals en centres, serveis de biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits que s'indiquen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, tal com assenyala l'article 2 de l'Ordre 63/2016, de 3 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores:

  Requeriments

  a) No tindre més de 35 anys.
  b) Estar en possessió del títol de graduat/ada en Informació i Documentació o de diplomat/ada en Biblioteconomia i Documentació o llicenciat/ada en Documentació, o del títol universitari oficial de grau equivalent d'acord amb els plans d'estudi vigents o titulats/ades superiors amb el mòdul nivell III de tècnic especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació (m. n. III), o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de l'obtenció.
  c) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, l'esmentat termini començarà a computar-se a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma (09.09.2009).
  d) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud.
  e) Disposar de cobertura sanitària.
  f) Complir amb les obligacions que li siguen aplicables previstes en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  No poden optar a les beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que tenen o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8560 de 31/05/2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per Internet
  A través de l'enllaç corresponent:
  https://sede.gva.es
  Tramitar amb certificat electrònic

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20332

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica.
  Per a això, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio, apartat "Servicis On-Line", i buscar el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a aquest efecte. Per a poder realitzar la presentació, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica o de DNI electrònic.

  En la sol·licitud, s'ha d'especificar l'apartat al qual s'opta i s'ha de presentar el currículum de manera completa segons els models normalitzats que estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat: www.sede.gva.es, amb la finalitat de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà automàticament a partir de la informació aportada en aquest.

  En la sol·licitud, els aspirants han de triar únicament un dels apartats assenyalats en el resolc segon de la present convocatòria.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors.
  Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable mitjançant la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita.
  Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o manifestació d'aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  Igualment, inclou una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Així mateix, el formulari conté una indicació del fet que les dades de caràcter personal que conté podran ser incloses en un fitxer per al tractament pel titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències.
  També, s'informa els interessats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, amb la sol·licitud i el currículum no s'ha d'adjuntar cap documentació. Una vegada obtingut el resultat de l'autobaremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, la comissió avaluadora assenyalarà també el nombre de sol·licitants que han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, així com el termini per a fer-ho. Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades. Aquesta documentació és la següent:
  a) Titulació homologada a Espanya.
  b) Expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  c) Documentació acreditativa de tots els mèrits al·legats en el currículum.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.