Sol·licitud de DUPLICAT de titulació nàutica per al govern d'embarcacions de recreació.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2099974
|
Codi GVA: 20348
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportació de documentació diversa que haja sigut requerida pel departament d'Activitats Nàutiques per a l'emissió del DUPLICAT d'un títol expedit nauticoesportiu, expedit per la Generalitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).
 • Reial decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques (BOE núm. 104, de 01/05/2019).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persona física o jurídica titular d'una escola nàutica homologada en l'àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

Els documents els han de remetre per via telemàtica en format PDF els interessats o els representants legals de les escoles nàutiques, que seran directament responsables del correcte enviament d'aquests. Una vegada comprovats pel Departament d'Activitats Nàutiques s'incorporaran a l'expedient i...

Saber més
Òrgans de tramitació
Servei d'Administració de Ports i Aeroports - Departament d'Activitats Nàutiques

Sol·licitud

Termini
Termini obert
Taxa o pagament

Taxes:

 

- Capità de Iot: 36,68 euros

- Patró de Iot: 36,68 euros

- Patró d'Embarcacions d'Esbarjo: 36,68 euros

- Patró per a Navegació Bàsica: 36,68 euros

 

BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:

a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.

b) Bonificació del 50% de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

Per a això hauran d'aportar a l'expedient el títol o carnet de família nombrosa o monoparental, que és on consta la categoria d'esta.

 

FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS:

Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet

que s'indica a continuació

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més
Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre és de 3 mesos. Transcorreguts tres mesos sense que s'haja notificat a l'interessat l'expedició/renovació del títol, es podrà entendre desestimada la seua sol·licitud.
Observacions

Recurs d'alçada davant el/la Conseller/a de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en la forma, termini i condicions establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).