TARE - Notificació a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl de transmissió d'habitatge de promoció pública per a l'exercici dels drets de tanteig i retracte per part de la Generalitat Valenciana.

ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL EVHA

Codi SIA: 2100150
|
Codi GVA: 20410
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Notificar a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl la intenció de transmetre (normalment vendre) un habitatge protegit de promoció pública a l'efecte de que la Generalitat Valenciana puga exercir els drets d'adquisició preferent (tanteig i retracte) sobre aquesta transmissió. Els drets...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Decret llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic en la Comunitat Valenciana per mitjà dels drets de tanteig i retracte. Aquesta llei es pot visualitzar en l'apartat de normativa d'aquest tràmit.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones titulars d'un habitatge protegit de promoció pública que tinguen intenció de transmetre-la. En els casos en què l'alienació de l'habitatge es produïra a conseqüència d'un procediment d'execució patrimonial o venda extrajudicial, l'organisme que realitze l'adjudicació haurà de...

Saber més
Requisits

NOTIFICACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ I EXERCICI DEL DRET DE TANTEIG El model oficial que haurà d'utilitzar-se a aquest efecte és el que apareix en l'apartat SOL·LICITUD - "Impresos associats" i que haurà de trobar-se degudament emplenat i signat tant per les persones titulars de l'immoble com per les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
EXERCICI DEL DRET DE TANTEIG D'HABITATGES PROTEGITS DE PROMOCIÓ PÚBLICA - La Generalitat, a través de EVHA, podrà exercitar el dret de tanteig en el termini de SEIXANTA DIES naturals, comptats a partir de l'endemà d'aquell en què s'haja produït la recepció de la notificació, correctament...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La notificació de la decisió de transmetre haurà de realitzar-se amb anterioritat a la transmissió efectiva de l'habitatge. Els efectes de la notificació caducaran als SIS MESOS. Qualsevol transmissió que es realitze transcorregut aquest termini s'entendrà efectuada sense la preceptiva...

Saber més
Documentació
1.- Imprés de Notificació 2.- Annexos I i II per als casos en què les persones transmitents i/o adquirents de l'habitatge siguen més de dos. 3.- Nota Simple actualitzada del Registre de la Propietat en el qual estiga inscrita l'habitatge que es desitja transmetre. 4.- En cas que l'habitatge es...
Saber més
Taxa o pagament

Aquest tràmit està exempt del pagament de cap taxa perquè es tracta d'habitatges de promoció pública.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
La Generalitat, a través de *EVHA, podrà exercitar el dret de tanteig en el termini de SEIXANTA DIES naturals, comptats a partir de l'endemà d'aquell en què s'haja produït la recepció de la notificació de venda de la notificació correctament realitzada. No obstant això, *EVHA podrà comunicar a...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició