• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, i professors tècnics de Formació Professional; i en el procediment selectiu d'ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, regulats per l'Ordre 7/2019 i l'Ordre 6/2019, respectivament.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny, i professors tècnics de Formació Professional; i en el procediment selectiu d'ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, regulats per l'Ordre 7/2019 i l'Ordre 6/2019, respectivament.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet presentar la documentació detallada en el punt 10 de la convocatòria (Ordre 6/2019 i Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport).

  A l'efecte de simplificar els procediments administratius, s'unifica l'entrega de documentació per al nomenament de funcionaris i funcionàries en pràctiques amb l'entrega de documentació per a l'alta en nòmina, de manera que es constitueix un únic procediment electrònic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes a comptar de l'endemà del dia en què es fa pública la llista de persones aspirants seleccionades. Des del 31 de juliol de 2019 fins al 2 de setembre de 2019. S'amplia el termini des del dia 2 de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació que han de presentar les persones aspirants seleccionades (el tràmit telemàtic permet expressar l'autorització a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a realitzar la consulta telemàtica d'alguns dels documents requerits, i evitar així la presentació d'aquests en els registres d'entrada físics):

  a) Còpia digital del document nacional d'identitat (DNI), llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant.
  En el cas de les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, còpia autèntica bé del passaport o bé del document d'identitat del país d'origen, juntament amb la seua traducció jurada si està redactat en un idioma diferent dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i acompanyada del NIE, si escau.

  b) Còpia digital del títol al·legat, excepte si expressen la seua autorització perquè aquesta dada la consulte l'òrgan convocant. A falta del títol, certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el previst en el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.
  En el cas que la data del títol o de la certificació provisional siga posterior al dia en què va expirar el termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, haurà de fer-se constar la data de finalització dels estudis.
  Si el títol al·legat s'ha obtingut en l'estranger, s'ha de presentar, a més de la còpia del títol amb la traducció d'aquest realitzada per un intèrpret jurat, la corresponent homologació al títol, d'acord amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, o, si escau, la credencial de reconeixement professional que preveu la normativa comunitària per als ciutadans de la Unió Europea.

  c) Còpia digital del certificat o títol que acredita la possessió de la formació pedagògica i didàctica o, si escau, del títol que acredita l'exempció d'aquest requisit, conforme al que s'estableix en les bases específiques per a cada cos docent, llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant.
  Conforme a aquest apartat, quan s'al·legue en substitució d'aquesta formació docència efectiva, s'acreditarà, si es tracta d'un centre públic, mitjançant full de serveis personal, i si es tracta d'un centre privat amb certificació del director o la directora del centre amb el vistiplau de la Inspecció Educativa.

  d) Còpia digital del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, segons el que s'haja al·legat en la sol·licitud de participació.

  e) La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional ha de presentar el certificat original dels òrgans competents acreditatius de la compatibilitat amb l'exercici de les funcions corresponents al cos docent i a l'especialitat per la qual ha sigut seleccionada.

  f) Còpia digital del certificat mèdic que ha emés un professional col·legiat i que pertany a l'especialitat de Metge de Família, que indique amb claredat que l'aspirant no pateix cap malaltia, ni està afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per la qual ha sigut seleccionat, excepte els que presenten la certificació requerida en l'apartat anterior (e). Aquest document en cap cas es podrà substituir per la còpia de l'historial mèdic del pacient.


  g) Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que ha exigit l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, excepte si expressen la seua autorització perquè es consulten o es recapten les dades corresponents.

  Els aspirants d'origen estranger o que tinguen doble nacionalitat, a més, hauran d'aportar certificació que acredite l'absència de condemnes penals als seus països d'origen o del qual és nacional respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals.

  A més, han d'assenyalar en la casella corresponent:
  - Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  - En el cas que siga nacional d'un altre estat, la declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en aquests termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Documentació que han de presentar els funcionaris de carrera:

  Les persones que tinguen la condició de funcionaris públics de carrera estaran exempts de justificar documentalment les condicions i els requisits ja demostrats per a obtindre el seu nomenament anterior, i han de presentar en aquest cas un certificat o full de serveis de l'organisme de què depenga, per a acreditar aquesta condició, en què es consignen de manera expressa les dades següents:

  a) Indicació del cos al qual pertanyen, número de registre de personal i si es troben en servei actiu.

  b) Nombre d'anys com a funcionari o funcionària de carrera, llevat que expresse l'autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant.

  Si en el certificat no pot fer-se constar algunes de les dades exigides per no obrar en els seus expedients personals, hauran d'adjuntar la documentació que els acrediten.

  Així mateix aportaran certificat negatiu que ha subscrit el Registre Central de Delinqüents Sexuals. No farà falta presentar aquest document si s'expressa l'autorització perquè es consulten o es recapten les dades corresponents.

  Les persones aspirants d'origen estranger o que tinguen doble nacionalitat, a més, han d'aportar certificació que acredite l'absència de condemnes penals als seus països d'origen o del país del qual és nacional respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals o per tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia.

  Nul·litat d'actuacions:

  Les persones que durant el termini fixat, i excepte els casos de força major, no presenten la documentació, o de l'examen d'aquesta es dedueix que manquen d'algun dels requisits assenyalats en la base 2, no podran ser nomenades funcionàries de carrera i quedaran anul·lades les actuacions d'aquestes, sense perjudici de la responsabilitat en què hagen incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPO_DOCUM_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20418

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Guia d'usuari - Presentació de documents per a les persones aspirants seleccionades 2019

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari [2019/7472]
  - Instrucció de la directora general de Personal Docent sobre la presentació de documentació i alta en nòmina de les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius d'ingrés i adquisició de noves especialitats regulats per l'Ordre 6/2019 i l'Ordre 7/2019.

  Llista de normativa

  Instrucció de la directora general de Personal Docent sobre presentació de documentació i alta en nòmina de les persones aspirants seleccionades en els procediments d'oposicions a cossos docents convocats per Ordre 7/2019 i Ordre 6/2019

  RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari. [2019/7472]

  Llistat de seguiment

  Cos de professors d'Ensenyament Secundari - Presentació de documents i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

  Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes - Presentació de documents i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

  Cos de professors tècnics de Formació Professional - Presentació de documents i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

  Cos de professors de Música i Arts Escèniques - Presentació de documents i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

  Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny - Presentació de documents i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

  Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques - Presentació de documents i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.