Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les subvencions a entitats locals, per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació de les subvencions concedides per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals que hagen sigut beneficiàries de les subvencions per a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

  Requeriments

  - Ser una entitat local beneficiària de la subvenció.
  - Haver executat l'activitat subvencionada i pagat les despeses que es deriven d'aquesta.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Es pagarà a compte el percentatge de la subvenció establit en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici al qual corresponga o, en defecte d'això, el que preveu l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. La quantitat restant, si n'hi ha, es lliurarà després de la justificació parcial de l'import anticipat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La justificació de la subvenció es presentarà abans del 31 d'octubre de l'exercici per al qual s'haja rebut o de la data que s'indique en la resolució de concessió. No obstant això, les despeses que s'hagen produït amb posterioritat al 30 de setembre posaran justificar-se fins al 31 de gener de l'exercici següent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Annex V, model subvenció de programes de promoció dels drets de la infància i adolescència: llista de despeses del compte justificatiu.
  Memòria justificativa de les activitats realitzades i els resultats obtinguts (amb les dades i en la forma i el termini que s'especifique en la resolució de concessió)

  Impresos associats

  [ANNEX VI] SUBVENCIONS DIRIGIDES A PROGRAMES DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20424

  Tramitació

  La justificació de la subvenció concedida s'ha de presentar exclusivament per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2017, de 20 de juliol de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil (DOGV núm. 8092, de 26.07.2017).
  - Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l'exercici 2022. (DOGV núm. 9255 de 13.01.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 6/2017 de 20 de juliol de 2017

  Vegeu la Resolució de 30 de desembre de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.