• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats en la sol·licitud d'ajuda per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i les escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats en la sol·licitud d'ajuda per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i les escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

  L'aportació l'han de realitzar les persones indicades en la llista provisional publicada per la comissió de valoració, en funció de la puntuació obtinguda i el nombre d'ajudes previstes, en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  Només han de presentar la documentació en aquest tràmit telemàtic les persones sol·licitants que la Comissió de Valoració determine mitjançant la publicació de la llista provisional en funció de la puntuació al·legada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en la web.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Documentació que s'ha de presentar amb caràcter obligatori:
  a) Certificat acadèmic personal expedit per la universitat que indique les assignatures superades i la qualificació.
  b) Declaració responsable de la persona preparadora o del centre especialitzat, segons el model normalitzat que figura en la pàgina web de l'IVAP.
  c) Document "Criteri de renda de la unitat familiar" que, d'acord amb el resolc desé apartat 1.a de la convocatòria, s'estableix com a necessari per a acreditar la situació familiar a l'efecte de calcular el nivell de renda. Segons el model que figura en la pàgina web de l'IVAP.
  d) Fitxa de manteniment de tercers segons el model normalitzat que figura en la pàgina web de l'IVAP.

  Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF.

  2. Documentació que cal presentar només en el cas de no autoritzar la consulta i verificació de dades per part de l'òrgan convocant:
  a) Certificat de renda de l'exercici 2018, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.

  b) Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant que acredite la seua residència efectiva a la Comunitat Valenciana durant almenys cinc anys dels últims deu.
  c) Certificat d'empadronament de la resta de membres de la unitat familiar per a acreditar la situació familiar.
  d) Còpia del títol de la llicenciatura o el grau al·legat.
  e) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat.
  f) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat.
  g) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social.
  h) Document nacional d'identitat (DNI) o, si escau, número d'identitat d'estranger, (NIE), de tots els membres computables majors de 14 anys.
  i) Certificat acreditatiu de la situació laboral als efectes previstos en el resolc dotzé apartat 3.
  j) La documentació que acredite, si escau, la condició de persona amb diversitat funcional.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'aportació de documentació per mitjà d'este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA.

  - Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació. A continuació s'annexarà la documentació que s'aporta i es realitzarà la presentació telemàtica de tot això. S'obtindrà així el justificant de registre corresponent [(que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal)].

  Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el document o els documents electrònics que haja d'aportar.

  - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir-ne una còpia.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en eixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20426

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llistat de seguiment

  Llistat provisional segons autobaremació.

  Acord de la Comissió Avaluadora.

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Relacionats

  Ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.