Detall de Procediments

Justificació del primer període de les ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i les escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació del primer període de les ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i les escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Presentació per via telemàtica de la documentació justificativa corresponent al primer període, per part de les persones beneficiàries de les ajudes que figuren en l'annex I de la Resolució de 26 de novembre de 2020 (DOGV 30-11-2020)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones beneficiàries de les ajudes que figuren en l'annex I de la Resolució de 26 de novembre de 2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En els 5 dies hàbils següents a la finalització del primer període de justificació (1/10/2020 a 30/11/2020).
  Data d'inici: 1/12/2020.
  Data de fi: 7/12/2020 (tots dos inclusivament)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les al·legacions NOMÉS poden formular-se DE MANERA TELEMÀTICA.

  - Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal).

  NOTA: Cada arxiu que s'aporte haurà de tindre una grandària màxima de 5 Mb.

  - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20426

  Inici
 • Informació complementària

  S'haurà de presentar a través del tràmit telemàtic habilitat la següent documentació justificativa (art. 11 de la convocatòria):
  a) Còpia de les factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa emeses durant aquest període pel centre especialitzat o persona preparadora.
  b) Declaració original, segons model normalitzat disponible en la web de l'IVAP, de cada centre especialitzat o persona preparadora sota l'adreça de la qual la persona beneficiària va preparar les oposicions per a aqueix procés selectiu, que indicarà el període d'inici i de fi, en el seu cas, de la preparació d'oposicions amb aqueix centre o persona preparadora,en la qual s'indique el règim d'assistència i aprofitament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Resolució de 26-11-2020 de concessió d'ajudes.

  ACORD DE 6 DE NOVEMBRE DE 2020 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA I LLISTES (ANNEX I, ANNEX II, ANNEX III)

  ACORD DE 29 D'OCTUBRE DE 2020 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA.

  ACORD DE 19 D'OCTUBRE DE LA COMISSIÓ AVALUADORA

  ACORD DE 29 DE SETEMBRE DE 2020 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA

  RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i les escales del grup A de l'Administració de la Generalitat. [2020/7196]

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.