Presentació de documents i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari, regulada per la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2100323
|
Codi GVA: 20434
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet a la persona interessada presentar la documentació detallada en els diferents procediments (selectius d'ingrés o accés, concurs de trasllats, comissions de servei, adjudicacions de places en règim d'interinitat, etc.) convocats per la direcció general competent en matèria de personal docent.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Amb motiu de la implantació del nou sistema per a la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana, a més de realitzar el tràmit de presentació telemàtica de documents per a l'alta en nòmina, s'haurà de realitzar el tràmit d'alta del compte bancari en la qual es desitja percebre la nòmina.

 

www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Normativa
 • RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari [2019/7472]

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini del tràmit dependrà del procediment i del col·lectiu corresponent i figurarà en el web de personal docent.

Documentació
La documentació a presentar és la requerida a la persona interessada per a la seua alta en nòmina. El tràmit telemàtic permet expressar l'autorització a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a realitzar la consulta telemàtica d'alguns dels documents requerits i annexar-ne d'altres. ...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

En el cas de documents annexats en el tràmit telemàtic, o bé documents LA CONSULTA TELEMÀTICA DELS QUALS NO S'AUTORITZE a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, si es tracta de personal en pràctiques els documents seràn requerits pers a presentar-los en el Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent quan es revise l'expedient. Si es tracta de personal funcionari interí o de carrera, aquests documents hauran de dirigir-se al servei de Personal de les Direccions Territorials i presentar-se:

 

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.

c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Resolució

Òrgans resolució