Detall de Procediment

Presentació de documents i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari, regulada per la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent.

Codi SIA: 2100323
Codi GUC: 20434
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet a la persona interessada presentar la documentació detallada en els diferents procediments (selectius d'ingrés o accés, concurs de trasllats, comissions de servei, adjudicacions de places en règim d'interinitat, etc.) convocats per la direcció general competent en matèria de personal docent.

Observacions

Amb motiu de la implantació del nou sistema per a la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana, a més de realitzar el tràmit de presentació telemàtica de documents per a l'alta en nòmina, s'haurà de realitzar el tràmit d'alta del compte bancari en la qual es desitja percebre la nòmina. www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Normativa del procediment

  • RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari [2019/7472]

Termini

El termini del tràmit dependrà del procediment i del col·lectiu corresponent i figurarà en el web de personal docent.

Documentació

La documentació a presentar és la requerida a la persona interessada per a la seua alta en nòmina. El tràmit telemàtic permet expressar l'autorització a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a realitzar la consulta telemàtica d'alguns dels documents requerits i annexar-ne d'altres. L'ompliment del tràmit electrònic és obligatori i ha de completar-se fins a l'últim pas de registre electrònic de la sol·licitud. La documentació que cal presentar és la següent: a) Còpia digital del document nacional d'identitat (DNI), llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant. En el cas de les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, còpia digital del passaport o del document d'identitat del país d'origen, juntament amb la traducció jurada d'aquest si està redactat en un idioma diferent als dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i acompanyat del NIE, si escau. b) Còpia digital del títol al·legat, excepte si expressen la seua autorització perquè aquesta dada siga consultada per l'òrgan convocant. A falta del títol, certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació. En cas que la data del títol o de la certificació provisional siga posterior al dia en què va expirar el termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, s'ha de fer constar la data de finalització dels estudis. Si el títol al·legat s'ha obtingut a l'estranger, ha de presentar-se, a més de la còpia del títol amb la seua traducció realitzada per un intèrpret jurat, l'homologació del títol corresponent, d'acord amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, o, si escau, la credencial de reconeixement professional previst en la normativa comunitària per als ciutadans de la Unió Europea. c) Còpia digital del títol de màster que habilita per a l'exercici docent si s'utilitza per a acreditar el requisit de formació pedagògica, llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant. En cas que la formació pedagògica i didàctica siga requisit per a accedir al cos i l'especialitat a què s'opta i no es dispose del títol de màster que habilita per a l'exercici docent, s'ha d'acreditar aquesta formació, d'acord amb el que estableix la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa. d) Còpia digital dels certificats que acrediten el coneixement de valencià, segons s'haja al·legat en la sol·licitud de participació. Si aquesta formació està registrada en la Conselleria, es consultarà internament. e) La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional ha de presentar un certificat original dels òrgans competents acreditatius de la compatibilitat amb l'exercici de les funcions corresponents al cos docent i a l'especialitat per a la qual ha sigut seleccionada. f) Còpia digital del certificat mèdic emés per un professional col·legiat que indique amb claredat que la persona aspirant no pateix cap malaltia, ni està afectada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per a la qual ha sigut seleccionada, excepte les que presenten la certificació requerida en l'apartat anterior (e). Aquest document en cap cas podrà ser substituït per la còpia de l'historial mèdic del pacient. g) Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, excepte si expressen la seua autorització perquè es consulten o es recapten les dades corresponents. Les persones d'origen estranger o que tinguen doble nacionalitat, a més, han d'aportar una certificació que acredite l'absència de condemnes penals al seu país d'origen o del qual és nacional, respecte dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. A més, han d'assenyalar en la casella corresponent: - Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. - En cas de ser nacional d'un altre estat, la declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. Nul·litat d'actuacions: Les persones que, dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l'examen d'aquesta es dedueix que manquen d'algun dels requisits exigits en la convocatòria del procediment per al qual es presenta la documentació, no podran ser nomenades funcionàries de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagen incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

Presentació

Presencial
En el cas de documents annexats en el tràmit telemàtic, o bé documents LA CONSULTA TELEMÀTICA DELS QUALS NO S'AUTORITZE a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, si es tracta de personal en pràctiques els documents seràn requerits pers a presentar-los en el Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent quan es revise l'expedient. Si es tracta de personal funcionari interí o de carrera, aquests documents hauran de dirigir-se al servei de Personal de les Direccions Territorials i presentar-se: a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa