Detall de Procediments

Ajudes pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA), en el marc de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell d'inici d'actuacions.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019 (DANA), en el marc de l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell d'inici d'actuacions.

  Objecte del tràmit

  L'aportació de les estimacions de danys ocasionats pel temporal de l'11 a 14 de setembre de 2019 (DANA) a presentar davant l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments afectats pel temporal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'estableix un termini de 45 dies, comptats des de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8639 de 20/09/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els municipis afectats hauran d'incloure la sol·licitud d'ajuda i la següent documentació:

  a) Memòria valorada de l'estimació de danys, així com, si escau, de les despeses extraordinàries ja realitzades, una memòria per cada programa subvencionable contingut en l'apartat cinqué de l'acord "Programes subvencionables continguts en l'acord per a la recuperació de la Vega Baixa i altres comarques afectades pel temporal que contempla":
  1.- AJUDES A PARTICULARS.
  2.- MESURES DE SUPORT A PERSONES QUE DESENVOLUPEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA.
  3.- MESURES DE REPARACIÓ DE BÉNS I INFRAESTRUCTURES DE TITULARITAT MUNICIPAL

  b) Declaració, en la qual es faça constar que tots els danys s'han produït com a conseqüència del temporal descrit en aquest acord.

  c) Declaració, en la qual es faça constar qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda o sol·licitada per a la mateixa finalitat davant altres organismes públics o privats o, si escau, declaració indicant que no s'ha sol·licitat ni rebut cap altra ajuda.

  d) Informe de l'amplitud del fenomen meteorològic en el terme municipal, amb indicació de la intensitat i el valor
  total de pluja acumulada.Per a dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis afectats podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat i, si escau, de les diputacions provincials.

  e) Domiciliació bancària segons model normalitzat Excepte si ja s'ha presentat anteriorment i NO ha experimentat variació el codi IBAN. Imprés associat "Model de domiciliació bancària".

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EPISODI D'EMERGÈNCIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ DANYS CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.Les sol·licituds es presentaran telemàticament pels Ajuntaments mitjançant el model de sol·licitud normalitzat, dirigides a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, a través de la seu electrònica.
  2. Juntament amb la sol·licitud, es presentarà la documentació relacionada en l'apartat, "Quina documentació s'ha de presentar" d'aquest procediment.
  3. Les sol·licituds presentades seran avaluades per l'Oficina Única Post-emergència a la qual correspondrà efectuar una valoració i estimació econòmica, que elevaran a la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Post-emergència.
  L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà totes les actuacions dels diferents departaments del Consell, en relació amb les accions que hagen de desenvolupar-se per a aconseguir la volta a la normalitat, al més prompte possible, de totes les zones afectades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20470

  Inici
 • Informació complementària

  PROGRAMES SUBVENCIONABLES CONTINGUTS EN L'ACORD PER A la RECUPERACIÓ DE LA VEGA BAIXA I ALTRES COMARQUES AFECTADES PEL TEMPORAL. Contempla les següents mesures:

  1. AJUDES A PARTICULARS.

  1.1. Es concediran ajudes a particulars els habitatges de les quals o vehicles s'hagen vist danyats pel temporal a què es refereix el present acord.
  1.2. A l'efecte de les ajudes previstes en aquest apartat, s'entén per habitatge habitual la que constitueix el domicili efectiu, continuat i permanent de la unitat familiar o de convivència.
  1.3. Podran ser beneficiaris de les ajudes econòmiques definides en l'apartat 1.1. anterior, els propietaris dels béns afectats pels danys, que acrediten la titularitat sobre aquests. En el cas dels habitatges, haurà d'acreditar-se la legalitat de la seua situació.
  1.4. En el decret de concessió s'establiran les quanties màximes:
  a) Per destrucció total de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.
  b) Per danys que afecten l'estructura de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.
  c) Per danys que no afecten l'estructura de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.
  d) Per danys en l'equipament personal i domèstic bàsic de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.
  e) Per danys en vehicles.

  2. MESURES DE SUPORT A PERSONES QUE DESENVOLUPEN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA.

  2.1. Ajudes a titulars de petites i mitjanes empreses i a autònoms.
  2.1.1. S'estableixen ajudes per a reparar els danys que s'hagen produït pel temporal a què es refereix el present acord, en les edificacions, infraestructures, instal·lacions i qualsevol tipus de béns afectes a l'activitat empresarial.
  2.1.2. Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques que cotitzen com a autònomes i les persones físiques o jurídiques titulars de petites i mitjanes empreses, ja siguen comercials, industrials, artesanes, de serveis o agràries, que es troben donades d'alta a efectes fiscals, en funcionament, que ocupen a menys de cinquanta persones i el volum de les quals de negocis anual o el balanç general dels quals anual no supere els deu milions d'euros.
  2.1.3. Per a ser beneficiaris d'aquestes ajudes hauran d'acreditar que l'edificació, infraestructura, instal·lació o bé danyats es troben situats en els termes municipals afectats pel temporal.
  2.1.4. Sense perjudici de l'ajuda que els puga correspondre als establiments de turisme interior d'acord amb els apartats anteriors, també tindran dret a una ajuda singular per establiment per plaça d'allotjament.

  2.2. Ajudes a comunitats de regants i altres entitats de reg i a explotacions agrícoles, ramaderes i apícoles.
  2.2.1. S'estableixen ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg i a les explotacions agrícoles, ramaderes i avícoles per a reparar els danys que s'hagen produït pel temporal a què es refereix el present acord, tendents a la recuperació de la capacitat productiva dels cultius que permeta la continuïtat de les explotacions
  en condicions de competitivitat.
  2.2.2. Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, titulars de les explotacions agrícoles, ramaderes i avícoles afectades, i les comunitats de regants i altres entitats de reg amb infraestructures de reg afectades la titularitat del qual els corresponga.
  2.2.3. Per a ser beneficiaris d'aquestes ajudes els titulars de les explotacions hauran de reunir els següents requisits:
  a) Que l'explotació es troba situada en algun dels municipis afectats pel temporal.
  b) Que els danys patits superen el 30% de la seua producció, conformement als criteris establits per la Unió Europea.
  2.2.4. Serà objecte d'ajuda:
  a) El cost de les actuacions tendents a la recuperació de la capacitat productiva dels cultius, inclosa la reposició d'arbres i ceps.
  b) La reposició d'instal·lacions de reg, així com d'altres equips que siguen necessaris per a l'activitat productiva
  c) L'adquisició d'aliment per al bestiar extensiu afectat per la pèrdua de pastures i altres fonts naturals d'alimentació.
  d) L'adquisició de ruscos i reposició d'animals.
  2.2.5. Per al càlcul de les ajudes es tindran en compte els següents aspectes:
  a) Danys en instal·lacions, béns i infraestructures agràries: són imputables a aquestes ajudes les despeses de reparació de les instal·lacions de regadiu, i s'estableixen mòduls específics per als cultius següents: garrofera, ametler, cítrics, fruiters, olivera, vinya, palmera datilera en funció de la seua altura.
  b) Danys en instal·lacions, béns i infraestructures cinegètiques.
  c) Danys en instal·lacions, béns i infraestructures apícoles.

  2.3. Línia de finançament a autònoms i microempreses
  2.3.1. A través de l'Institut Valencià de Finances s'establiran préstecs destinats a autònoms i microempreses amb la finalitat de finançar les despeses d'inversió i el circulant.

  3. MESURES DE REPARACIÓ DE BÉNS I INFRAESTRUCTURES DE TITULARITAT MUNICIPAL

  3. Mesures de reparació de béns i infraestructures de titularitat municipal.
  3.1. S'estableixen ajudes per a reparar els danys que s'hagen produït pel temporal a què es refereix el present acord, en les infraestructures i béns públics, i, si escau, de les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, s'hagen hagut d'efectuar com a conseqüència d'aquest.
  3.2. Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els ajuntaments dels municipis afectats pel temporal.
  3.3. Les despeses imputables a aquestes ajudes poden comprendre, a més dels imports d'execució de l'actuació, els honoraris de redacció del projecte i direcció de l'actuació, en la part proporcional a l'actuació realitzada amb aquesta ajuda, així com les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, hagueren hagut d'efectuar els ajuntaments com a conseqüència del temporal, duts a terme en el mateix moment de produir-se aquesta o en els immediatament posteriors a la finalització dels fets causants, sempre que el seu objectiu haja sigut el funcionament dels serveis públics essencials o imprescindibles per a garantir la vida i seguretat de les persones. En el seu conjunt no podrà superar l'ajuda concedida. Quedaran excloses d'aquest concepte les infraestructures de generació, transport i distribució d'energia elèctrica i instal·lacions de telecomunicació.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, d'inici d'actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana, entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.(DOGV nº 8639, de 20/09/2019)

  Llista de normativa

  Veuge el decret.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.