Detall de Procediments

Subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana. Mediació intrajudicial gratuïta.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana. Mediació intrajudicial gratuïta.

  Objecte del tràmit

  Indemnitzar les actuacions de mediació intrajudicial dutes a terme per persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i respecte de procediments de mediació intrajudicial iniciats i finalitzats en el període que mitjana entre 1 de juny i 15 d'octubre de 2019.

  Se subvencionaran:

  La sessió informativa (individual/conjunta), independentment que les parts en conflicte tinguen o no reconegut el benefici de justícia gratuïta.

  La sessió inicial de constitució del procediment, i resta de sessions fins a un màxim de 3, només respecte de la part o parts en conflicte que tinguen reconegut el benefici de justícia gratuïta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana que duguen a terme les actuacions subvencionables.

  Requeriments

  a) Realitzar mediacions en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de derivació judicial.

  b) Estar al corrent en les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

  c) No trobar-se incurses en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La subvenció es podrà sol·licitar des de l'endemà al de la publicació de l'orde regulador en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 31 d'octubre del 2019.(DOGV nº 8654, de 11/10/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. S'ha de presentar la següent documentació:

  1.1. Sol·licitud telemàtica.
  1.2. Documentació complementària.

  Haurà de presentar-se un formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, per cada procediment de mediació objecte de subvenció que se sol·licite.

  Juntament amb la sol·licitud continguda en l'annex II de l'Ordre, degudament emplenada i signada, i que figura com a imprés associat, s'acompanyarà la següent documentació:

  a) Documentació acreditativa de la derivació judicial per a dur a terme la mediació així com de la designació de la persona mediadora.

  b) Documentació acreditativa del resultat de la sessió informativa celebrada i remesa a l'òrgan judicial.

  c) Còpia de les actes de cadascuna de les sessions realitzades. S'anonimizarán les dades relatives a les parts que no tinguen reconegut el benefici de justícia gratuïta.
  La iniciació del procediment quedarà acreditada mitjançant l'aportació de l'acta de la sessió constitutiva, i el final del procediment mitjançant acta de la sessió final. La resta de sessions realitzades s'acreditarà mitjançant la presentació de totes les actes alçades.

  d) Model de domiciliació bancària signat per la persona mediadora que sol·licite la subvenció.

  Per a dubtes i consultes la persona sol·licitant podrà dirigir-se a les Unitats de Mediació (SOM), amb caràcter previ a la presentació telemàtica de la sol·licitud.

  2. La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè el centre directiu amb competències en matèria de mediació de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions, en aquest cas les persones sol·licitants no hauran d'aportar les corresponents certificacions, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

  No obstant això la persona sol·licitant podrà denegar aquest consentiment, si així s'assenyala expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents acreditatius corresponents.

  3. La sol·licitud i impresos associats d'aquest procediment se signaran electrònicament.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT PER A ACTUACIONS INTRAJUDICIALS DE MEDIACIÓ DESENVOLUPADES PER PERSONES FISIQUES MEDIADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A 2019

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.