• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Aportació de documentació a un expedient en tràmit de sol·licitud de finançament de l'Institut Valencià de Finances.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient en tràmit de sol·licitud de finançament de l'Institut Valencià de Finances.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud de finançament obert en virtut de les diferents convocatòries de les Línies de préstecs atorgades per l'Institut Valencià de Finances.

  L'aportació es pot realitzar:
  - Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus)
  - Per iniciativa de l'interessat

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o representants legals, de les sol·licituds de finançament presentades amb expedients oberts.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit s'han de complir els següents requisits:

  a) Existència d'un expedient obert.
  b) Disposar de signatura electrònica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que establisca el propi requeriment.

  - En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No caben recursos contra l'acord de tràmit d'esmena

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20506

  Tramitació

  Art. 8.7 i 8.8 de les normes generals reguladores per a l'atorgament de finançament bonificat a determinats projectes empresarials aprovades pel Consell General de 23 de gener de 2019, DOGV 15.02.2019

  Inici
 • Informació complementària

  Art. 8.7 i 8.8 de les normes generals reguladores per a l'atorgament de finançament bonificat a determinats projectes empresarials aprovades pel Consell General de 23 de gener de 2019, DOGV 15.02.2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.