Detall de Procediments

Tràmit per a l'aportació documental relacionada amb les subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana. Mediació intrajudicial gratuïta. Ordre 9/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana per a la mediació intrajudicial gratuïta.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'aportació documental relacionada amb les subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana. Mediació intrajudicial gratuïta. Ordre 9/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana per a la mediació intrajudicial gratuïta.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud de subvenció obert en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia.

  L'aportació es pot realitzar:

  - Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus)
  - Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o per determinar-lo així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana que han presentat sol·licitud de subvenció per a actuacions de mediació intrajudicial dutes a terme en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i respecte de procediments de mediació intrajudicial iniciats i finalitzats en el període que mitjana entre 1 de juny i 15 d'octubre de 2019.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

  1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

  a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de la Direcció General de Reformes Democràtiques, Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) d'ajudes o subvencions.

  b) Existir un expedient obert d'aqueixes característiques en aquesta Conselleria, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

  2.- La persona interessada haurà de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja subscrit l'oportú conveni.

  Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados

  - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

  Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en aquest requeriment.

  En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'aportaran els documents que se sol·liciten en aquest.

  2. En un altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA.

  -Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal).

  - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.

  - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20519

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
  - Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.
  - Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
  - Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica.
  - Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica.
  - Ordre 9/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana per a la mediació intrajudicial gratuïta. (DOGV núm. 8654, de 11/10/2019).

  Llista de normativa

  Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la Comunitat Valenciana.

  Ver Ordre 9/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat Valenciana per a la mediació intrajudicial gratuïta.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.