• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Justificació de les ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de les ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació via telemàtica de documents per a la justificació de les ajudes FEDER en la Direcció General d'Administració Local.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars o els seus representants legals de l'entitat beneficiària de les ajudes o subvencions presentades davant la Direcció General d'Administració Local.

  Requeriments

  Haver sigut beneficiari d'ajudes o subvencions convocades per Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La documentació justificativa es presentarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la data límit establida en la convocatòria per a l'execució i pagament de l'activitat (art. 30.2 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).

  Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient, haurà de realitzar-se en el termini concedit en aquest.

  El termini finalitzarà el pròxim dia 21 d'abril.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Respecte a la documentació requerida:

  La justificació es realitzarà documentalment en els termes exposats en la base dihuitena de les bases reguladores.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.

  Acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema.

  - En l'apartat denominat Impresos associats apareix la Guia per a la justificació de les ajudes, en la qual s'especifiquen tots els documents a presentar.

  Impresos associats:

  -GUIA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES
  - MODEL 1. TAULES DE RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES I CONTRACTES
  - MODEL 2. CERTIFICACIÓ DE LA DESPESA
  - MODEL 3. DESPESES DE PERSONAL
  - MODEL 4. DECLARACIÓ ALTRES AJUDES
  -TAULA EXECUCIÓ D'INDICADORS DE COMUNICACIÓ EIX 4

  Impresos associats

  GUIA INFORMATIVA - JUSTIFICACIÓ D'AJUDES CONCEDIDES

  RELACIÓ CLASSIFICADA DE DESPESES I CONTRACTES

  CERTIFICACIÓ DE LA DESPESA

  DESPESES DE PERSONAL

  DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA D'ALTRES AJUDES/SUBVENCIONS

  EXECUCIÓ INDICADORS DE COMUNICACIÓ 2014-2020

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la justificació de la subvenció i de la documentació requerida

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20522

  Tramitació

  Únicament es presentaran les justificacions de la subvenció de forma telemàtica.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  SUBSANACIÓ DEL REQUERIMENT DE LA JUSTIFICACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.