Detall de Procediments

TECG - Declaració responsable (notificació) per a l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants (Decret 7/2004)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració responsable (notificació) per a l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants (Decret 7/2004)

  Objecte del tràmit

  En l'execució d'obres o treballs d'enginyeria civil o qualsevol altre tipus que puga implicar un risc de produir incendis forestals, que es realitzen en terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat inferior a 500 metres d'aquells, els seus promotors i executors han d'observar un estricte compliment de les normes recollides en el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal tindre compte en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants, el contingut de les quals s'estableix en l'annex I del Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat.
  El Decret 7/2004 estableix l'obligació de notificar prèviament, durant els 30 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball, al director territorial competent en prevenció d'incendis forestals de la Generalitat la realització dels treballs següents:
  · Els treballs que requerisquen un projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal, en una zona de contigüitat de 100 metres o menys, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.
  · Obres o treballs menors que, pel volum o les característiques que tenen, no requerisquen el preceptiu projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o en una franja confrontant a aquest de 0 a 100 metres, o, en el cas de realitzar-se entre la franja dels 100 a 500 metres, hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

  S'eximeixen els promotors d'obres i treballs de les autoritzacions prèvies regulades en els articles 146.a, 146.c, 146.d i 147 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.
  Això suposa que s'eximeixen els promotors d'obres i treballs de la prèvia autorització (art. 147) per a:
  146 a) Emmagatzematge, transport o utilització de material inflamable o explosiu.
  146 c) Utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d'explosió, aparells de soldadura, etc., inclosos els pertanyents a maquetes dirigides per radiocontrol.
  146 d) Acumulació i emmagatzematge de fusta, llenya i qualsevol tipus de residu agrícola o forestal.
  Aquesta excepció és exclusiva per als aspectes referits i independent de la necessitat del compliment de totes les normes de protecció ambiental que es deriven de l'actuació que es realitzarà.
  No serà aplicable el que disposa el Decret 7/2004 en el cas de treballs que es realitzen a conseqüència de situacions d'emergència, com ara el manteniment de serveis bàsics, treballs o manteniments urgents que es realitzaran en instal·lacions a conseqüència de la producció d'avaries o interrupcions en el subministrament elèctric, extinció d'incendis, accidents o altres. En aquests casos, els serveis que actuen en aquestes emergències seran responsables d'establir les mesures necessàries per a evitar els incendis forestals, d'acord amb el que estableix el plec general.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  A) Persones físiques o jurídiques que hagen de fer treballs que requerisquen un projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal, en una zona de contigüitat de 100 metres o menys, o quan hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

  B) Persones físiques o jurídiques que realitzen obres o treballs menors que, pel volum o les característiques que tenen, no requerisquen el preceptiu projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o en una franja confrontant a aquest de 0 a 100 metres, o, en el cas de realitzar-se entre la franja dels 100 a 500 metres, hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

  C) Els dispositius d'extinció d'incendis forestals, dependents de la Generalitat o de les tres diputacions provincials, i, en el cas dels treballs programats que en formen part del pla de formació i entrenament, la notificació es podrà substituir per la comunicació anual del programa d'activitats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.
  La notificació s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o el treball.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20656

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a treballs que requerisquen un projecte d'obres:
  a) Descripció i localització cartogràfica de les obres o els treballs, en què es destaquen les activitats que poden comportar un risc d'incendis i el calendari previst.
  b) Còpia compulsada del plec de condicions tècniques del projecte.

  Per a obres o treballs menors que no requerisquen projecte d'obres:
  a) Descripció i localització cartogràfica de les obres o els treballs, en què es destaquen les activitats que poden comportar un risc d'incendis i el calendari previst.
  b) Còpia compulsada del plec de condicions tècniques del projecte, que es podrà substituir per un compromís exprés d'estricta observança de les obligacions que recull el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EXECUCIÓ D'OBRES I TREBALLS QUE ES REALITZEN EN TERRENY FORESTAL O EN ELS SEUS VOLTANTS (DECRET 7/2004)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:
  - Presentació de la declaració responsable / notificació en imprés normalitzat (persona interessada), amb anterioritat als 30 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o el treball, amb la documentació preceptiva.
  - Revisió i avaluació de la sol·licitud (servei territorial competent en la matèria).
  - Esmena i millora de la sol·licitud, si correspon (persona interessada).
  - Autorització tàcita.

  No obstant l'anterior, i a la vista de possibles riscos extraordinaris no regulats en el plec de normes de prevenció, la direcció territorial de la conselleria competent podrà dictar normes de seguretat suplementàries que, una vegada notificades als promotors, seran de compliment obligat.

  Aquesta declaració responsable/notificació no eximeix de la necessitat de dur a terme qualsevol altra tramitació o sol·licitar tots els permisos que estableix la legislació vigent en la matèria, davant d'aquesta o d'una altra administració.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20656

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20656.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - En el cas d'obres degudament autoritzades per altres administracions, cal adjuntar una còpia de la llicència o la resolució corresponent.
  - Si el sol·licitant pretén comercialitzar els productes forestals generats, ho ha d'indicar específicament en la declaració responsable / notificació.
  - Les actuacions de prevenció d'incendis forestals que es deriven de l'aplicació del Decret 7/2004, de l'execució d'obres i treballs en terreny forestal o els seus voltants, s'entenen sense perjudici del que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i poden quedar integrades dins del pla d'acció preventiva de l'empresa que es derive de l'aplicació d'aquesta llei, especialment, en l'article 20 d'aquesta.
  - No serà aplicable el que disposa el Decret 7/2004 en el cas de treballs que es realitzen a conseqüència de situacions d'emergència, com ara el manteniment de serveis bàsics, treballs o manteniments urgents que es realitzaran en instal·lacions a conseqüència de la producció d'avaries o interrupcions en el subministrament elèctric, extinció d'incendis, accidents o altres. En aquests casos, els serveis que actuen en aquestes emergències seran responsables d'establir les mesures necessàries per a evitar els incendis forestals, d'acord amb el que estableix el plec general.

  Sancions

  La vulneració de les prescripcions que recull el Decret 7/2004 i, de manera especial, l'incompliment de les condicions de seguretat establides en el plec general aprovat, tindran la consideració d'incompliment de la normativa de prevenció d'incendis forestals i, en conseqüència, podran ser causa d'infracció administrativa, i comportarà la imposició de sancions als responsables, l'obligació del rescabalament dels danys i indemnitzacions dels perjudicats i la restauració física dels béns danyats; tot això, d'acord amb el que disposa la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de muntanyes, la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i el reglament d'aquesta, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'un altre ordre en què puguen incórrer els infractors.

  Enllaços

  Manual de normes de seguretat

  Material divulgatiu

  Recomanacions obres terreny forestal

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).
  - Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals observables en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (DOCV núm. 4678, de 27/01/04).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 3/1993, de 9 de desembre.

  Vegeu el Decret 98/1995, de 16 de maig.

  Vegeu el Decret 7/2004, de 23 de gener.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.