• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Beques per a la realització de pràctiques professionals de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, en matèria de TREBALL i RELACIONS LABORALS. Treball
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització de pràctiques professionals de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, en matèria de TREBALL i RELACIONS LABORALS. Treball

  Objecte del tràmit

  Convocatòria de set beques, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de treball i relacions labores, que tenen per objecte donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones seleccionades, i en particular, formar en els aspectes essencials de l'acció administrativa en matèria de treball, durant els exercicis 2020 i 2021, amb la següent distribució:
  - Dues beques a Alacant (servei territorial)
  - Una beca a Castelló de la Plana (servei territorial)
  - Quatre beques a València (direcció general i servei territorial)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits següents, al final del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.

  b) No tindre més de 35 anys.

  c) Estar en possessió de la titulació oficial universitària de DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS, LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DEL TREBALL O GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents. El termini màxim transcorregut des de la seua finalització serà de cinc anys.

  c) No haver sigut beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant, LGS).

  f) No estar afectada per cap malaltia o incapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Sense perjudici d'això, les persones amb incapacitat en les quals no concórrega aquest impediment, podran al·legar aquesta condició a l'efecte de dirimir possibles empats.

  EXCLUSIONS:
  - No poden optar a una beca les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  INCOMPATIBILITATS:
  - L'obtenció d'aquestes beques és incompatible amb l'acompliment de qualsevol altra beca o pràctica professional, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació o impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.
  - La persona beneficiària ha de comunicar a l'òrgan concedent, només es conega, l'obtenció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. IMPORT

  - Les beques estan dotades cada una amb 1.067,09 euros bruts mensuals, que es revisaran d'acord amb el que es disposa en la resolució a la qual fa referència l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. Sobre l'import esmentat, s'haurà de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i les altres que, si escau, pogueren correspondre, així com la cotització corresponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre.

  - En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica inferior al que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.


  2. PAGAMENT

  - L'import de les beques s'abonarà per mensualitats vençudes, amb la prèvia expedició per part del responsable de la unitat administrativa on les persones beneficiàries realitzen les pràctiques professionals de la certificació que acredite un nivell satisfactori de dedicació i aprofitament, d'acord amb la finalitat que justifica la concessió d'aquesta.

  - Les quantitats abonades no tindran en cap cas el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta, i no hi haurà cap relació laboral o administrativa entre la persona beneficiària i la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol.licituds serà de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de convocatòria (DOGV núm. 8755, de 05/03/2020): Del 6 al 20 de març, tots dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar, EXCLUSIVAMENT PER VIA ELECTRÒNICA, UNA SOL·LICITUD I EL SEU CURRÍCULUM, segons els models normalitzats que estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), en concret, en el tràmit telemàtic corresponent a aquestes beques.

  En la sol·licitud de la beca, s'han d'especificar les dependències dels òrgans administratius de la ciutat de València, Castelló de la Plana o Alacant a la qual es concorre, DE MANERA QUE S'HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER CADA CIUTAT en cas d'optar-ne a més d'una.

  Excepte en aquest cas, si una mateixa persona presenta més d'una sol·licitud per a una determinada convocatòria, únicament es tindrà en compte l'última presentada i s'arxivaran les anteriors.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud dins del termini. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  2. Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, amb la sol·licitud i el currículum NO S'HA DE PRESENTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ (seran únicament les persones seleccionades posteriorment per a la fase d'entrevista les que han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum).

  No obstant això:

  - Si no s'autoritza l'Administració per a l'obtenció directa de l'ACREDITACIÓ del COMPLIMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL, les persones sol·licitants hauran d'aportar, juntament amb la sol·licitud i el currículum, les CERTIFICACIONS següents:
  a) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  c) De l'Institut Valencià d'Administració Tributària, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  - Així mateix, si no s'autoritza l'Administració per a l'obtenció directa de l'ACREDITACIÓ dels TÍTOLS OFICIALS i del GRAU DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, les persones sol·licitants hauran d'aportar la documentació acreditativa esmentada només en el cas que durant el procés de selecció siguen convocats a entrevista personal.

  3. Quan s'omplin aquests formularis, s'obté l'AUTOBAREMACIÓ inicial dels mèrits adduïts, calculada de manera automàtica a partir de la informació inclosa en el currículum.
  El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds.

  4. El formulari de la sol·licitud incorpora una DECLARACIÓ RESPONSABLE mitjançant la qual la persona sol·licitant declara sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum són certes, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes beques:
  - S'inicia d'ofici, mitjançant la publicació en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la Resolució de convocatòria, dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria de treball.
  - L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la direcció general competent en matèria de treball .
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.

  2. PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT I OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i el currículum segons els models normalitzats disponibles en el tràmit telemàtic, en el termini establit en la resolució de convocatòria.

  3. ESMENA

  - Si la sol·licitud presentada dins del termini no reunira els requisits indicats en la convocatòria o no s'aportara alguna de la documentació exigida, la Direcció General competent en matèria de treball requerirà la persona interessada per a l'esmena en el termini màxim de deu dies hàbils, i se li indicarà que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.
  - Aquesta esmena també S'HA DE REALITZAR DE MANERA ELECTRÒNICA, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit de la Guia PROP denominat "Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat", que pot consultar-se en l'adreça electrònica següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16204 (vegeu també l'enllaç directe en l'apartat "Llista de seguiment").

  4. COMISSIÓ AVALUADORA: LLISTA PROVISIONAL, ENTREVISTA, LLISTA DEFINITIVA I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

  - L'avaluació de les sol·licituds, a la vista de l'expedient i aplicant els criteris de valoració, la realitzarà la comissió avaluadora prevista en l'article 7 de l'Ordre 22/2017, que estarà integrada en aquest cas pels membres assenyalats en el resolc nové de la resolució de convocatòria.
  - LLISTA PROVISIONAL: a la vista dels mèrits al·legats, la Comissió Avaluadora els valorarà i elaborarà una relació o llista provisional de puntuacions de persones aspirants, ordenada en ordre decreixent d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació i de conformitat amb el que estableix l'Ordre 22/2017.
  A continuació, la publicarà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en Internet (https://sede.gva.es) i concedirà un termini de 10 dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que han de dirigir a la Comissió Avaluadora.
  Les al·legacions s'han de presentar telemàticament, per a la qual cosa han d' utilitzar el tràmit esmentat de la Guia PROP denominat "Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.", que es pot consultar en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16204 (vegeu també l'enllaç directe en l'apartat "Llista de seguiment").
  - ENTREVISTA: la Comissió Avaluadora, després de l'anàlisi de les al·legacions presentades, elaborarà una llista definitiva, que contindrà la relació ordenada de persones admeses i excloses i procedirà a convocar a l'ENTREVISTA en els termes recollits en l'article 8 de l'Ordre 22/2017.
  - LLISTA DEFINITIVA: realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat la llista ordenada de les persones aspirants i s'atorgarà un nou període d'al·legacions de deu dies hàbils. Les al·legacions s'han de presentar de manera telemàtica utilitzant el tràmit indicat de la Guia PROP.
  - Transcorregut aquest període, la Comissió Avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà i remetrà a l'òrgan concedent una PROPOSTA MOTIVADA DE RESOLUCIÓ, que ha de contindre:
  a) La llista de persones beneficiàries i una o diverses borses de reserva, constituïdes per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquestes.
  b) I, així mateix, una relació de les persones aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, amb la indicació de les causes que han motivat la denegació, així com de les que hagen desistit.

  5. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  L'òrgan instructor requerirà les persones que figuren com a beneficiàries en la proposta de resolució perquè, en el termini màxim de deu dies, presenten, degudament omplit i signat digitalment, l'imprés de domiciliació bancària aprovat per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que està disponible com a imprés associat a aquest tràmit.
  La presentació d'aquest imprés ha de fer-se telemàticament utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat." (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Llista de seguiment").

  6. RESOLUCIÓ

  - La facultat per a resoldre la concessió d'aquestes beques correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de treball, si bé per l'Ordre 22/2017 s'ha delegat en la persona titular de la direcció general amb competències en aquesta matèria, que la dictarà a la vista de la proposta motivada de resolució formulada per la Comissió Avaluadora.
  - Aquesta resolució de concessió ES PUBLICARÀ:
  a) En el DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV), amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes.
  Aquesta publicació produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú.
  b) També s'inserirà la informació corresponent en la SEU ELECTRÒNICA o el portal institucional DE LA GENERALITAT (https://sede.gva.es).
  c) I, en aplicació dels principis de publicitat, transparència, accés a la informació pública i bon govern, també es publicarà en la BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS i en la PÀGINA WEB DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA DE TREBALL .
  - EL TERMINI MÀXIM PER A DICTAR I PUBLICAR LA RESOLUCIÓ de concessió d'aquestes beques serà de TRES MESOS, a comptar de l'endemà de la publicació en extracte de la Resolució de convocatòria en el DOGV, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.
  - Finalitzat aquest termini màxim sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.
  - En el cas que quedara deserta alguna de les beques, l'òrgan competent per a resoldre podrà assignar-la a les altres dependències.


  IMPORTANT:

  - ESTAT DE TRAMITACIÓ DE LA BECA
  Per a consultar l'estat de tramitació del procediment: vegeu l'enllaç directe al tràmit de consulta disponible en l'apartat "Llista de seguiment" d'aquest tràmit.

  - PUBLICACIÓ DE RELACIONS I LLISTES:
  La publicació de les relacions i llistes esmentades s'ha s'efectuarà en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), així com en la pàgina web de la Conselleria competent en matèria de treball.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La Resolució de concessió d'aquestes beques posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en extracte en el DOGV, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació. Tot això, sense perjudici que les persones interessades hi puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20696

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i del currículum NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.

  2. Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona, esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.

  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/s formulari/s web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, si és el cas, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  La presentació de la sol·licitud en el Registre Electrònic de la Generalitat es podrà acreditar mitjançant el justificant expedit per aquest de manera automàtica i també disponible en la "Carpeta Ciutadana" de la persona sol·licitant (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va), apartat "Sol·licituds entregades".

  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  DURADA DE LA BECA

  El període inicial de durada de cada beca serà de 12 MESOS comptats des de la data que s'indique en la resolució de concessió. Aquesta resolució és objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

  El període de durada podrà prorrogar-se, sense que calga una nova convocatòria, durant un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient, i l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

  Criteris de valoració

  Els mèrits de les persones sol·licitants de la beca es baremaran segons els següents criteris establits en l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017 i les especificacions contingudes en la Resolució de convocatòria:

  a) FORMACIÓ ACADÈMICA: fins a un màxim de 13 punts.

  1. Expedient acadèmic: fins a un màxim de 10 punts.
  La puntuació assignada a l'expedient acadèmic de la titulació coincidirà amb la nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic, segons el certificat emés pel centre on s'hagen cursat els estudis, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.

  Per al cas de titulacions universitàries, quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0-4, s'aplicarà el que disposen els articles 4 i 5 de l'article 13 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca.

  2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió, fins a un màxim de 3 punts, conformement al detall següent:
  - Doctorat: 2 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt.
  - Altres diplomatures: 0,50 punts.

  b) CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ: fins a un màxim de 2,50 punts.

  1. Coneixement general, fins a un màxim d'1 punt: es valoraran únicament els títols i certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats o equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, conforme a la següent escala, i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - nivell A2 de coneixement de valencià (oral): 0,2 punts.
  - nivell B1 de coneixement de valencià (elemental): 0,4 punts.
  - nivell B2 de coneixement de valencià : 0,6 punts.
  - nivell C1 de coneixement de valencià (mitjà): 0,8 punts.
  - nivell C2 de coneixements de valencià (superior): 1 punt.

  2. Coneixements especialitzats, fins a un màxim d'1,50 punt: es valoraran les següents especialitats, a raó de 0,5 punts cada una:

  - Correcció de textos
  - Llenguatge en els Mitjans de comunicació
  - Llenguatge administratiu

  c) CONEIXEMENT D'IDIOMES DE LA UNIÓ EUROPEA: fins a un màxim d'1 punt, per a la qual cosa es valorarà cada nivell superat de l'A2, B1, B2, C1 i C2, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües amb 0,20 punts.

  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a, no es podrà computar també en aquest apartat.

  d) CURSOS DE FORMACIÓ RELACIONATS AMB L'OBJECTE DE LA BECA: fins a un màxim de 4 punts.

  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent:
  - De 200 o més hores: 3,00 punts
  - De 100 o més hores: 2,00 punts
  - De 75 o més hores: 1,50 punts
  - De 50 o més hores: 1,00 punt
  - De 25 o més hores: 0,50 punts
  - De 15 o més hores: 0,20 punts

  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit s'han d'acreditar mitjançant la documentació que certifique que eren part de l'oferta formativa d'organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es puntuaran en el present subapartat els cursos als quals es refereixen els anteriors apartats b) i c) d'aquest barem.

  e) ALTRES MÈRITS: fins a un màxim de 2 punts.

  Es valoraran els següents mèrits sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats:

  1. Màster universitari en l'àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social, que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb 1,5 punts.

  2. Altres mèrits relacionats amb l'objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 0,50 punts.
  Es valoraran les publicacions d'articles relacionats amb l'objecte de la convocatòria.

  f) ENTREVISTA: fins a un màxim de 7,5 punts.

  Una vegada efectuada la valoració dels mèrits dels apartats anteriors, la Comissió Avaluadora convocarà les persones aspirants a una entrevista que versarà sobre els coneixements de la matèria objecte de les beques, les habilitats i les aptituds de les persones candidates.

  Per acord de la comissió avaluadora, es podrà convocar a l'entrevista un nombre màxim d'aspirants o els que superen una nota mínima en els apartats anteriors d'aquest barem. Igualment, establirà els criteris de ponderació que s'utilitzaran per a determinar la puntuació de cada persona aspirant entrevistada. Aquests criteris es faran públics a través de l'anunci pel qual se'ls cite a l'entrevista.


  PUNTUACIÓ TOTAL:

  EL MÀXIM de puntuació total que poden obtindre les persones aspirants, d'acord amb la resolució de convocatòria, serà de 30 PUNTS, dels quals 22,5 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats a) al e) de l'article 8.1 de l'Ordre 22/2017 i 7,50 punts a l'apartat f), entrevista, del mateix article.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu sobre aquest tema l'article 17 de l'Ordre 22/2017.

  Enllaços

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (BOP núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de la conselleria esmentada. (DOGV núm. 8191, 15/12/17)
  - Resolució de 27 de febrer de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de treball i relacions laborals, en les dependències de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i els Serveis Territorials de Treball (DOGV nº 8755, de 05/03/2020).
  - Extracte de la Resolució de xx de xxxxxxx de 2020, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de treball i relacions laborals en les dependències de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i els serveis territorials de Treball (DOGV 8755, de 05/03/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig.

  Vegeu l'Ordre 22/2017, de 13 de desembre (bases reguladores).

  Vegeu Resolució de 27 de febrero de 2020 (convocatòria)

  Veure extracte de la Resolució de 27 de febrer de 2020 (extracte convocatòria).

  Llistat de seguiment

  Consulteu l'estat de tramitació de la beca

  Presentació d'al·legacions/esmenes a les beques

  Renúncia a la beca

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.