Detall de Procediment

Inscripció en el Cens de la Xarxa d'Informació Juvenil de la Comunitat Valenciana (IVAJ)

Codi SIA:: 210560
Codi GVA:: 207
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT des de 28-06-2018
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Reconeixement oficial com a servei d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* SERVEIS QUE INTEGREN LA XARXA D'INFORMACIÓ JUVENIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA: a) La unitat administrativa de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) competent en informació juvenil. b) Els centres d'informació juvenil (CIJ). c) Els punts d'informació jove (PIJ). d) Assessories o centres especialitzats. * TIPOLOGIA DELS SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL: Els serveis d'informació juvenil podran ser: - Centres d'informació juvenil: són serveis que recopilen, elaboren i difonen informació d'interés per a la joventut. Oferiran una informació plural, àmplia i diversificada i, en la mesura de les seues possibilitats, un assessorament personalitzat. A més, col·laboraran amb les unitats, els punts i les assessories de la zona on se situen. - Punts d'informació juvenil: són els serveis que difonen informació d'interés entre les i els joves que els siguen pròxims. Per a això, utilitzaran qualsevol mitjà que es considere adequat per a la consecució d'aquesta finalitat, com ara panells informatius, atenció directa, webs, xarxes socials, llistes de distribució o qualsevol altre. La informació els serà facilitada a través de l'IVAJ o del centre d'informació juvenil més pròxim, o bé l'obtindran pels seus propis mitjans. - Assessories o centres especialitzats: són serveis especialitzats d'orientació a les i els joves sobre matèries o assumptes concrets que siguen del seu interés. * FUNCIONS - Centres d'informació juvenil a) Recopilar la informació que es genere, en el seu àmbit d'actuació territorial, en matèria de joventut o d'interés per a les i els joves. b) Atendre de manera personalitzada les persones joves en les seues consultes i demandes informatives i d'assessorament. c) Detectar les necessitats i demandes informatives del col·lectiu juvenil en què actuen. d) Difondre la informació de què disposen i crear punts d'informació juvenil en el seu àmbit territorial e) Promoure la participació i fomentar les activitats juvenils f) Les altres que es determinen per ordre de la conselleria competent en matèria de joventut. - Punts d'informació juvenil a) Garantir la igualtat de les i els joves en l'accés a la informació. b) Recopilar i difondre informació a la joventut. - Assessories o centres especialitzats a) Correspon a les assessories per a joves atendre les consultes de la població juvenil i les de la resta de serveis d'informació juvenil de la zona on se situen. b) Les assessories per a joves estaran obertes a totes les persones joves sense excepció. NOTA: Qualsevol modificació que tinga previst realitzar-se en els serveis d'informació juvenil, s'ha de comunicar a l'IVAJ, amb els requisits i efectes que es determinen. * PRESTACIONS QUE OFEREIX L'IVAJ ALS SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL: a) Assessorament i assistència tècnica, tant en el procés de creació com durant el funcionament del servei. b) Informació d'interés per a les persones joves i suports específics per al desenvolupament de campanyes. c) Formació dirigida al perfeccionament i el reciclatge professional de les persones encarregades dels serveis d'informació juvenil. d) Publicitat dels serveis que presten i difonen les activitats i campanyes informatives que realitzen els serveis d'informació juvenil.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Serveis d'informació juvenil promoguts per organismes o entitats de caràcter públic o privat, sense ànim de lucre, situats al territori de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7542, de 8/06/2015).
  • Ordre de 25 d'abril de 1995, de la Conselleria de Cultura, per la qual es fixen les condicions d'obertura i funcionament dels serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 2504, de 10/05/1995).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud. 1. Acreditació de la capacitat del sol·licitant: a) Persona jurídica privada: - Poder suficient de la persona que el represente i, en el cas que no s'haja autoritzat en la sol·licitud la comprovació telemàtica d'identitat, fotocòpia del DNI. - Certificació de l'acord de l'òrgan competent. - Escriptura de constitució. b) Ens o corporació pública: - Fotocòpia dels estatuts. - Certificació de l'acord plenari de l'òrgan competent. 2. Projecte que continga els punts següents: a) Per a centres d'informació juvenil, i assessories o serveis especialitzats: - Justificació de la necessitat i/o conveniència de la seua existència. - Descripció i plànol del local. - Descripció dels mitjans tècnics i recursos informatius. - Plantilla prevista i perfil professional exigit. - Pressupost anual i previsió de finançament. - Horari d'atenció al públic. b) Per als punts d'informació jove: - Justificació de la seua creació. - Ubicació. - Persona o persones responsables de la seua atenció i telèfon. - Horari d'atenció al públic. NOTA: L'IVAJ podrà demanar del sol·licitant qualsevol altra informació complementària.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les entitats o persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o DNI electrònic i accedir als apartats "Per internet" o "Com es tramita telemàticament?", seguint aquestes instruccions: 1. Pestanya "Cal saber": breu explicació de cada un dels passos que cal fer per a completar el procés de sol·licitud. Començar. 2. Pestanya "Omplir": - cliqueu sobre "Formulari dades generals". Ompliu-lo i "Envia". - cliqueu sobre "Secció de Formularis" - "Envia" - "Continuar" 3. Pestanya "Documentar": - Cliqueu sobre "SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT OFICIAL COM A SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL DE LA XARXA VALENCIANA D'INFORMACIÓ JUVENIL I INCLUSIÓ EN EL CENS" - "Descarregar plantilla". Heu de descarregar-vos-la al vostre ordinador, emplenar-la i posteriorment, SIGNAR-LA i annexar-la ("Annexa"). - Feu el mateix amb el document " CONSULTA DE SERVEIS D'INFORMACIÓ JUVENIL". - "Altres documents", per a adjuntar més documentació. Títol del document (no oblideu omplir-lo) - Seleccionar - Annexa - Continuar 4. Pestanya "Pagar" (no s'ha de fer cap pagament) - Continuar 5. Pestanya "Registrar" - Registra

Enllaços

Enllaços

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos a partir de l'inici d'activitats per part del servei corresponent. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran desestimats.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa