Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions de l'AVI

Codi SIA:: 2261810
Codi GVA:: 20704
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions de l'AVI

Observacions

Observacions

Sistemes de signatura electrònica admesos i usats en la seu electrònica de GVA https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados Inscripció en el Registre de Representants https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/2015).
 • Esmena: vegeu l'article 68 de la Llei 39/2015.
 • Aportació documental:
 • Article 28 de la Llei 39/2015.
 • Article 53.1.e de la Llei 39/2015.
 • Article 76 de la Llei 39/2015.
 • RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2020, del vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per la qual, en virtut de la facultat prevista en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, s'acorda la continuació dels procediments administratius derivats de la convocatòria d'ajudes realitzada mitjançant la Resolució de 18 de desembre de 2019, del vicepresident executiu de l'AVI, en matèria d'enfortiment i desenvolupament del sistema valencià d'innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2020/2021

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'AVII haja establit en el requeriment esmentat. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació ha d'aportar-se dins d'aquest termini. - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Formularis documentació

1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest. En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent. 2. Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'enviar-se en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema. - En el requeriment rebut, o bé, si escau, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, es troba la llista de documents que s'han de presentar. - Si hi ha un model normalitzat del document que s'ha d'aportar, ha d'utilitzar-se aquest model (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què correspon l'expedient obert). Si no n'hi ha un model, els documents els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció que en fa de l'articulat la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa