Detall de Procediment

DIGITALITZA-CV TELETREBALL. Subvencions a projectes de digitalització de pime

Codi SIA: 2300186
Codi GUC: 20886
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-05-2020
26-05-2020)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les ajudes tenen com a objectiu incentivar la inversió innovadora en tecnologies de la informació, les comunicacions i l'electrònica, a fi de pal·liar la incidència de la crisi derivada de la pandèmia de COVID-19 en el sector productiu i de serveis. Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'I+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016, modificada per l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 8410, de 25 d'octubre de 2018); en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES 1. Seran subvencionables els projectes de Digitalització de Pime concretats en la Memòria presentada per les empreses sol·licitants, sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 56 de les bases reguladores. 2. Els projectes consistiran en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores per a facilitar el teletreball de l'empresa sol·licitant, en l'àmbit dels CNAES recollits en l'article 2.2. Podran consistir en una o diverses de les següents: a) Soluciones d'accés a xarxes corporatives, entre altres, escriptoris remots, virtuals, i operació remota d'equips i dispositius. S'inclou la posada en funcionament dels sistemes de telecomunicació, sistemes de seguretat avançats i de monitoratge remot, necessaris per al correcte funcionament de les solucions. b) Solucions per a facilitar el teletreballe en grup, la seua organització i seguiment, incloent-hi, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, etc. c) Solucions per a facilitar el control i l'operació remota de processos productius, monitoratge i suport remot de productes, així com la prestació de serveis no presencials. Podran incloure també, entre altres, sistemes de control numèric, sistemes MES, sistemes SCADA, aplicacions per a facilitar el manteniment preventiu, aplicacions de gestió logística interna i externa, comerç electrònic, robots industrials (norma ISO 8373), ?sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna, sistemes de fabricació additiva i impressió 3D i instal·lació de PLC, sempre que es justifique adequadament que la seua incorporació elimina o minimitza significativament l'operació presencial. 3. El pressupost subvencionable del projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior a 6.000 euros, per la qual cosa no seran presos en consideració els projectes amb un pressupost menor. 4. Les inversions subvencionades hauran de mantindre's inalterables durant els cinc anys següents al pagament de la subvenció. Aquest requisit s'incomplirà si s'incorre en qualsevol de les circumstàncies següents: a) El cessament -excepte en els casos de fallida no fraudulenta- o la relocalització de l'activitat productiva fora de la Comunitat Valenciana. b) El canvi en la titularitat de la inversió que proporcione a una empresa o un organisme públic un avantatge indegut. c) Un canvi substancial que afecte la naturalesa, els objectius o les condicions d'execució del projecte, de manera que es menyscaben els seus objectius originals. 5. Només podrà presentar-se un únic projecte per empresa sol·licitant en la present convocatòria. 6. El projecte haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i, en cas de tindre finançament del FEDER, comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada 'Xarxa Natura', espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE, basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant. 7. El projecte objecte d'ajuda no haurà d'haver conclòs materialment, ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007): a) Seccions C, D, E i F - divisions 10 a 43. b) Secció H - divisions 49 a 53. c) Secció J - divisions 58 a 63. d) Secció M - divisions 69 a 74. Quan l'activitat principal de l'empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior, haurà d'aportar informació que permeta acreditar el desenvolupament de l'activitat inclosa, així com detall suficient sobre la seua quantificació i abast; en cas contrari, no podrà ser beneficiària de l'ajuda. En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

Normativa del procediment

  • Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  • ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial. (DOGV núm. 8410, de 25/10/2018)
  • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 8443, de 13/12/2018).
  • Resolució de 17 d'abril de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV TELETREBALL) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020.(DOGV núm. 8796, de 22/04/2020).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de maig de 2020 i finalitzarà el 26 de maig de 2020 a les 23.59:59 hores.(DOGV 8796 de 23/04/20)

Documentació

1. Imprés de sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es 2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació també s'ha de presentar utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5 de les bases reguladores. 3. A més de la documentació que el sol·licitant haja d'aportar d'acord amb el que s'estableix en l'article 5.5 de les bases reguladores, haurà de presentar la documentació següent: a) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals: L'entitat sol·licitant ha de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals s'executarà el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada a la Comunitat Valenciana. Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals s'han de seguir les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de documentació annexa de la sol·licitud del programa. b) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre-la per mitjans telemàtics. No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE, sempre que es mantinga vigent i s'aporte una declaració de vigència a aquest efecte segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: .

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose, durant totes les fases del procediment, de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/). La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es-, en suposa la signatura i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Enllaços

Procés de tramitació

Presentació de la sol.licirud i de la resta de documentació descrita en l'article 6 de la resolució de convocatòria Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà a l'empresa sol·licitant que -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, després de la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran efectuats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i considerarà realitzat el tràmit de la notificació. Es delega en la persona que ostente la direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi d'empresa sol·licitant i canvi de projecte. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria, després de la proposta prèvia de la Comissió d'Avaluació definida en les bases reguladores. La resolució motivada del procediment es notificarà als interessats via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), per complir el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb indicació de la convocatòria, programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, empresa beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció. Així mateix es considerarà que amb la recepció de la notificació de l'ajuda l'empresa beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions contemplada en l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.

Criteris de valoració

1. Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 40 punts. 2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica, sobre un total de 100 punts: a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. - Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0-25punts. - Grau de definició i claredat del projecte, considerant tant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació com el grau de concreció del projecte: 0-25 punts. b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts - Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte, considerant el nivell de seguretat de les solucions proposades: 0-20 punts. c) Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts. - Impacte econòmic dels resultats del projecte, valorant l'extensió del teletreball en funció de l'activitat de l'empresa: 0-20 punts. d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts. - L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats, encara que no li siga exigible d'acord amb el que es preveu en el Reial decret-llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació. 0-4 punts. - L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate, disponible en ), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: 0-3 punts. - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0-3 punts.

Obligacions

Constitueixen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar-ne la realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i la resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la convocatòria, sense perjudici de les que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

La resolució de concessió i o denegació esgota la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Quantia i cobrament

1. L'ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable segons la grandària d'empresa: ? Xicoteta empresa: fins al 40 %. ? Mitjana empresa: fins al 30 %. 2. La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros. 3. L'ajuda està subjecta al règim de minimis, la qual cosa suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera s'han d'ajustar als límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 d'aquesta disposició.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat la resolució expressa, les empreses sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració.

Esgota via administrativa