DIGITALITZA-CV TELETREBALL. Subvencions a projectes de digitalització de pime

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 2300186
|
Codi GVA: 20886
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les ajudes tenen com a objectiu incentivar la inversió innovadora en tecnologies de la informació, les comunicacions i l'electrònica, a fi de pal·liar la incidència de la crisi derivada de la pandèmia de COVID-19 en el sector productiu i de serveis. Les bases reguladores d'aquesta convocatòria...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES 1. Seran subvencionables els projectes de Digitalització de Pime concretats en la Memòria presentada per les empreses sol·licitants, sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 56 de les bases reguladores. 2. Els...

Saber més
Normativa
 • Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les...
 • ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre...
 • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual...
 • Resolució de 17 d'abril de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions a...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació de la sol.licirud i de la resta de documentació descrita en l'article 6 de la resolució de convocatòria Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la...
Saber més
Criteris de valoració
1. Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 40 punts. 2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica, sobre un total de 100 punts: a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. - Grau de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de maig de 2020 i finalitzarà el 26 de maig de 2020 a les 23.59:59 hores.(DOGV 8796 de 23/04/20)

Documentació
1. Imprés de sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es 2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar la sol·licitud i la memòria...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose, durant totes les fases del procediment, de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat...
Saber més
  Enllaços

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat la resolució expressa, les empreses sol·licitants entendran desestimades...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. L'ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia variable segons la grandària d'empresa: ? Xicoteta empresa: fins al 40 %. ? Mitjana empresa: fins al 30 %. 2. La quantia de subvenció no podrà superar l'import de...
  Saber més
  Obligacions
  Constitueixen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar-ne la realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i la resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la convocatòria, sense perjudici de...
  Saber més
  Observacions

  La resolució de concessió i o denegació esgota la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.