Detall de Procediments

Ajudes destinades a entitats i empreses adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: - CreaTurisme - SICTED - L'Exquisit Mediterrani - Mediterranew Musix
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a entitats i empreses adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana:
  - CreaTurisme
  - SICTED
  - L'Exquisit Mediterrani
  - Mediterranew Musix

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és alleujar la situació de les persones professionals del sector turístic i de les empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats a la Comunitat Valenciana, i amb això contribueixen a mantindre la seua viabilitat i al fet que no es vegen irremeiablement abocades al tancament a conseqüència de la pandèmia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats a la Comunitat Valenciana, siga quina siga la seua naturalesa jurídica (incloses les comunitats de béns i qualsevol altre tipus d'associació entre persones físiques sense personalitat jurídica) que, a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds establit, reunisquen alguna de les condicions o requisits següents:

  Requeriments

  1. Formar part d'algun dels col·lectius següents:

  a) Ser titular d'un establiment d'allotjament turístic inscrit en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.
  Es consideraran beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d'establiments hotelers, càmpings, blocs i conjunts d'apartaments turístics, empreses gestores d'habitatges d'ús turístic i d'allotjaments rurals de la Comunitat Valenciana.

  b) Ser titular d'una agència de viatges inscrita en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

  c) Estar adherida a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana:
  - CreaTurisme
  - SICTED
  - L'Exquisit Mediterrani
  - Mediterranew Musix

  2. En el cas que formule la sol·licitud una persona física, aquesta deurà, a més, figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, així com en l'Impost d'activitats Econòmiques.

  3. En el cas que formule la sol·licitud una persona jurídica, aquesta, a més, ha d'estar donada d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

  4. No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, prohibicions entre les quals es troba el fet de no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  FORMA DE PAGAMENT
  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  INTENSITAT DE LES AJUDES
  1. La quantia de l'ajuda serà la següent:
  a) PER A TITULARS D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC INSCRITS EN EL REGISTRE DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA:
  ALLOTJAMENTS HOTELERS DEL GRUP PRIMER (HOTELS)
  De fins a 50 places: 2.500 euros
  De 51 a 100 places: 6.000 euros
  De 101 a 200 places: 10.000 euros
  De 201 a 400 places: 17.000 euros
  De 401 a 600 places: 25.000 euros
  De 601 a 800 places: 35.000 euros
  De més de 800 places: 45.000 euros

  ALLOTJAMENTS HOTELERS DEL GRUP SEGON (HOSTALS), TERCER (PENSIONS) I ALBERGS URBANS: 1.000 euros
  EMPRESES GESTORES D'HABITATGES TURÍSTICS LA CAPACITAT D'ALLOTJAMENT DELS QUALS SIGA:

  De fins a 500 places: 1.000 euros
  De més de 500 places: 1.800 euros

  TITULARS DE BLOCS I CONJUNTS D'APARTAMENTS TURÍSTICS:
  De fins a 50 unitats d'allotjament. 2.000 euros
  De 51 a 100 unitats d'allotjament: 5.000 euros
  De més de 100 unitats d'allotjament: 8.000 euros

  TITULARS DE CÀMPINGS:
  De fins a 500 places: 3.000 euros
  De 501 a 1.000 places: 7.000 euros
  De més de 1.000 places: 11.000 euros

  TITULARS D'ALLOTJAMENTS RURALS:
  CASES RURALS: 500 euros
  ALBERGS RURALS:1.000 euros

  b) PER A TITULARS D'AGÈNCIES DE VIATGES INSCRITES EN EL REGISTRE DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA: 3.500 euros
  L'ajuda ascendirà a 4.000 euros si la persona o entitat que la sol·licita està, a més, adherida als programes CreaTurisme o SICTED.

  c) Per a persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística:
  - CreaTurisme: 2.500 euros
  - SICTED: 2.500 euros
  - L'Exquisit Mediterrani: 9.000 euros

  En el cas de les persones o entitats sol·licitants adherides a L'Exquisit Mediterrani que disposen, a més, d'un, dos o tres guardons estreles Michelín, l'ajuda serà de 18.000 euros per guardó obtingut i en vigor.
  Mediterranew Musix:
  L'ajuda serà de 6.500 euros, si la persona o entitat que formula la sol·licitud està adherida a la categoria FEST LITE; de 16.000 euros, si ho està a la categoria FEST, o de 75.000 euros, si ho està a la categoria GRAN FEST.

  DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES
  1. L'import global màxim de les ajudes que es concediran mitjançant el Decret 21/2021 tindrà el següent desglossament per tipus de persona o entitat beneficiària:
  1.1 Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats titulars d'establiments d'allotjament turístic inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana es destinarà un import global màxim de 9.100.000 euros.
  1.2 Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana es destinarà un import global màxim de 2.500.000 euros.
  1.3 Per a les ajudes dirigides a les persones físiques o jurídiques adherides als programes de política turística CreaTurisme, SICTED, L'Exquisit Mediterrani i/o Mediterranew Musix es destinarà un import global màxim de 6.400.000 euros.
  2. En el cas que no s'esgote el crèdit pressupostari destinat a atendre les sol·licituds presentades per algun o alguns dels col·lectius a), b) o c) que s'han indicat abans, el sobrant es podrà destinar a augmentar l'import global màxim assignat al col·lectiu o col·lectius l'estimació inicial dels quals resulte insuficient per a atendre les sol·licituds que tinguen un informe favorable, però estiguen condicionades a disposar de més consignació pressupostària.
  Sobre aquesta base, el sobrant es destinarà en primer lloc a atendre les sol·licituds favorables però condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient presentades pel col·lectiu a), en segon lloc, a les del col·lectiu b) i en tercer lloc a les del col·lectiu c).

  CONTROL I REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

  1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades.

  2. De conformitat amb l'apartat d) de l'article 35 de la Llei 2/2015, 2 d'abril, de la Generalitat, l'incompliment del que es disposa en la lletra c) de l'article 13, apartat e) del Decret 21/2021 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  3. El que es disposa en els apartats anteriors serà d'aplicació sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del 22 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 22 de març de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Amb caràcter general és obligatòria la presentació de la documentació següent per via electrònica:

  --Formularis que es generen en la plataforma https://formulariosturisme.gva.es:

  - Formulari de sol·licitud d'ajuda directa (omplir i signar electrònicament)
  - Formulari de declaracions responsables (omplir i signar electrònicament).

  --Formularis accessibles en aquest mateix tràmit en l'apartat de formularis associats:

  - Formulari de model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana (plantilla normalitzada) que cal omplir i signar electrònicament, NOMÉS EN EL CAS QUE NO S'HAJA SOL·LICITAT UNA AJUDA A TURISME COMUNITAT VALENCIANA DURANT 2020.

  - Formulari de REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS D'AJUDES DIRECTES SECTOR TURÍSTIC COVID-19 (plantilla normalitzada), degudament omplit i signat.

  Amb l'ompliment del formulari de sol·licitud i d'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat (a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte) per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, de qui la represente legalment, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

  Només en el cas que s'opose la persona interessada al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho en l'APARTAT F del formulari de sol·licitud, i s'obligarà a aportar la documentació següent:

  a) La identitat de la persona sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant.
  b) La vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  c) La certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària Valenciana i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  d) La certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa al domicili fiscal i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries.

  Impresos associats

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS D'AJUDES DIRECTES SECTOR TURÍSTIC COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació que s'ha d'aportar per a l'obtenció de l'ajuda es realitzarà únicament a través del tràmit telemàtic de la plataforma de tramitació electrònica de GVA, accessible des de la plataforma de formularis de TCV o des de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest mateix tràmit. Qualsevol sol·licitud presentada seguint una altra via diferent de presentació, serà inadmesa.

  INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

  1. La instrucció del procediment correspondrà a l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana.

  2. Una vegada siguen examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà, a través de la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana, la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

  3. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'haja de subjectar el treballador o treballadora autònom, pime o una altra entitat beneficiària.

  4. Es podran dictar resolucions que afecten part de les persones o entitats sol·licitants, a mesura que aquestes completen la totalitat de la documentació exigida.

  MITJANS DE NOTIFICACIÓ
  La resolució de concessió o denegació es notificarà a la persona o entitat sol·licitant en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es publicarà en la web institucional de Turisme Comunitat Valenciana, en l'apartat corresponent a les ajudes 2021, tal com estableix la legislació bàsica de procediment administratiu comú, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 44 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVTSUB_AYUDAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20892

  Tramitació

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a tramitar-lo.

  Una vegada ja estiguen generats els formularis en la plataforma de formularis de TCV, la persona interessada ha de guardar els formularis generats en el seu ordinador per a poder aportar-los al tràmit quan inicie la tramitació electrònica de la sol·licitud.


  VIES D'ACCÉS A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LES SOL·LICITUDS:

  1. Des de la plataforma de formularis de TCV es pot accedir directament a la tramitació electrònica de la sol·licitud en la plataforma de tramitació electrònica de GVA.
  2. L'accés a la tramitació electrònica de GVA és a través del botó tramitar amb certificat d'aquest mateix tràmit.

  TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD EN LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE GVA

  Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que l'ordinador disposa del sistema operatiu i el navegador que s'indiquen en l'apartat de "Requisits" de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació de GVA:

  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

  Si es fa la tramitació amb un certificat digital, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat:

  https://sede.gva.es/va/sede_certificados

  Si, durant la tramitació, teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si podeu solucionar el problema.

  En el cas que continueu necessitant ajuda, envieu un correu electrònic a
  generalitat_en_red@gva.es

  si es tracta d'un problema informàtic,
  o a prop@gva.es si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament.

  En qualsevol cas, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda" de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació de GVA per a facilitar-ne l'atenció.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, perquè concorren raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

  2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap justificació més que la relativa als requisits que s'indiquen l'article 5 del Decret 48/2020, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de persones o entitats beneficiàries.

  3. La tramitació i gestió d'aquestes ajudes s'encarrega a Turisme Comunitat Valenciana.

  QUAN ES CONSIDERA QUE UNA SOL·LICITUD ESTÀ COMPLETA

  1. No es considerarà correctament presentada una sol·licitud ni se'n podrà iniciar la tramitació si aquesta no va acompanyada de la documentació requerida en l'apartat 1 de l'article 8 del Decret 21/2021

  2. A aquest efecte, la persona o entitat sol·licitant, una vegada haja presentat la sol·licitud, mentre estiga obert el termini per a presentar sol·licituds podrà tornar a accedir al tràmit de sol·licitud d'ajudes 2021 introduint el codi d'expedient que va rebre en el justificant de registre d'entrada la primera vegada que va fer el tràmit de sol·licitud d'ajudes 2021.

  3. Quan haja acabat el termini de presentació de sol·licituds podreu esmenar d'ofici qualsevol omissió o bé fer-ho durant el tràmit d'esmena que us òbriga l'òrgan instructor, en els dos casos, ÚNICAMENT a través del tràmit electrònic d'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana, en l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit disponible en l'enllaç web:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20174

  PROTECCIÓ DE DADES
  Caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 de Decret 21/2021

  POTESTAT DE VERIFICACIÓ

  1. L'òrgan gestor podrà verificar les dades manifestades per les persones interessades amb la finalitat de comprovar-ne l'exactitud.
  2. La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del representant legal i consultar les següents dades, que consten en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides, incloses aquelles a les quals se'ls aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no està inhabilitada per a percebre subvencions.

  COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
  1. La percepció d'aquestes ajudes és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el decret 21/2021. Aquesta compatibilitat està condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

  2. Només s'admet una sol·licitud per persona o entitat sol·licitant llevat que aquesta tinga més d'un establiment inscrit en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana, i en aquest supòsit podrà presentar una sol·licitud per establiment.

  En aquest cas, el màxim d'ajuda per persona o entitat beneficiària no podrà superar els 150.000 euros, sense perjudici de la limitació de la quantia corresponent a les ajudes de minimis.


  DRET DE LA COMPETÈNCIA

  Caldrà ajustar-se al que estableix la disposició addicional tercera del Decret 21/2021

  Criteris de valoració

  El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada una sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida.

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

  a) Destinar les ajudes rebudes a cobrir les despeses corrents de l'activitat realitzada per la persona o entitat sol·licitant. Aquestes despeses hauran d'haver-se realitzat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021 i han de ser justificades per la persona o entitat perceptora de l'ajuda amb el requeriment previ de Turisme Comunitat Valenciana.

  b) Mantindre l'activitat econòmica durant sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, aspecte que s'ha d'acreditar davant de Turisme Comunitat Valenciana de la manera següent:

  En el cas que la persona o entitat perceptora de l'ajuda siga una persona treballadora autònoma, aquesta ha de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a la data indicada anteriorment.

  En el cas que la persona o entitat perceptora de l'ajuda siga una persona jurídica, aquesta ha d'estar donada d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a la data indicada anteriorment.

  b) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca Turisme Comunitat Valenciana.

  d) Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  e) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, han de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.

  f) Sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500 de 08.04.2015)
  - Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. (BOE núm. 282, de 25/10/2020)
  - Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (BOE núm. 341, de 31/12/2020)
  - Decret 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es modifica l'horari nocturn de limitació de la llibertat de circulació de les persones, es prorroga la mesura de restricció de l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es declara el confinament perimetral de diversos municipis. (DOGV núm. 8989 de 05.01.2021)
  - Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques per la COVID-19. (DOGV núm. 9018 d'11.02.2021)
  - Instrucció de 26 de febrer de 2021, del president de Turisme Comunitat Valenciana, sobre les persones beneficiàries de les ajudes regulades pel Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques per la Covid-19. (DOGV núm.9032 de 02.03.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el text consolidat del Reial decret 887/2006.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat,

  Vegeu el text consolidat del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre.

  Vegeu el text consolidad del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre.

  Vegeu el Decret 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell.

  Vegeu la Instrucció de 26 de febrer de 2021, del president de Turisme Comunitat Valenciana,

  Llistat de seguiment

  Enllaç a la plataforma FormularisTurisme de TCV.

  FAQ's ajudes directes 2021. Preguntes freqüents convocatòria ajudes directes 2021

  Instruccions per emplenar electrònicament les sol·licituds d'ajudes 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.