Detall de Procediments

Obtenció de certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció de certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'obtenció del certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO), per causa de força major relacionats amb el COVID-19 en la Comunitat Valenciana, per a fer-ho valdre tant davant l'Administració Pública, com davant qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pot sol·licitar el certificat acreditatiu del silenci administratiu l'EMPRESA que haja sol·licitat la constatació de força major com a causa motivadora de la suspensió de contractes de treball i/o reducció de la jornada laboral de les persones treballadores de la seua plantilla, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en aplicació del que es preveu en els articles 47.3 i 51.7 de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), de conformitat amb el que es disposa en el Títol II del reglament aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, i amb les especialitats assenyalades en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

  Requeriments

  - Que haja finalitzat el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa de l'ERTE per l'autoritat laboral competent i això no s'haja produït.

  - Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment des del venciment del termini màxim en el qual ha de dictar-se i notificar-se la resolució expressa dels ERTOs per causa de força major relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana, sense que la mateixa s'haja produït,


  En aquest sentit, l'article 22.2 c) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, estableix que la resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de 5 DIES des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  Així mateix, ha de tindre's en compte que, mitjançant Resolució de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, s'ha acordat l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana, A 10 DIES des de la sol·licitud, però només per a les sol·licituds que van tindre entrada des de l'1 d'abril de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'empresa únicament ha de presentar SOL·LICITUD TELEMÀTICA (formulario web) de certificado, dirigida a l'autoritat laboral competent davant la qual va presentar l'ERTO.

  NO ha de presentar cap altre document.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC de sol·licitud d'expedició de certificat.

  Per a accedir al tràmit telemàtic deu fer click en l'enllaç directe de l'apartat "Com es tramita telemàticament?" d'aquest mateix tràmit, o bé en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), i després d'això, seleccionar el seu certificat digital d'identificació i prémer acceptar.

  A continuació, ha d'introduir la contrasenya del seu certificat digital (si li ho demana) i acceptar de nou.


  2.- EMPLENAMENT DEL FORMULARI WEB del TRÀMIT TELEMÀTIC, que conté la sol·licitud d'expedició de certificat, I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT:

  1r) Després d'accedir al tràmit telemàtic, s'obri una pantalla en la qual la persona sol·licitant ha d'introduir les següents dades de l'empresa a certificar:

  · Tipus identificador: NIF/CIF/NIE i Núm. d'expedient o Núm. de Registre de la sol·licitud inicial

  · Núm. identificador : NIF/CIF/NIE i Núm. d'expedient o Núm. de Registre de la sol·licitud inicial


  2n) Una vegada introduïdes les dades, prema "sol·licitar".

  - Si l'empresa no està inscrita o l'identificador no és correcte, li ho indicarà un missatge.

  - Si l'empresa està inscrita, apareixeran les seues dades en pantalla.


  3r) Si han aparegut les dades de l'empresa en pantalla, prema "obtindre certificat".


  4t) A continuació, accepte el certificat de signatura digital.


  5é) Fet això, es generarà el certificat sol·licitat en la forma següent:

  - En pantalla veurà les dades de la seua sol·licitud.

  - Llavors, prema a "Descarregar certificat" i apareixerà en pantalla el certificat en format pdf, que podrà guardar en el seu ordinador o dispositiu electrònic i també imprimir.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No procedeixen

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCCASA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20928

  Tramitació

  1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.

  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal que aquesta inscriga prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, no quedarà acreditada la seua representació i, per tant, no obtindrà el certificat.

  3.- Fent clic en l'enllaç directe indicat en l'apartat "Com es tramita telemàticament?", o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud de certificat, firmar-lo digitalment i realitzar la seua presentació telemàtica, amb el que es generarà el certificat sol·licitat i podrà descarregar-ho i imprimir-lo

  4.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

  Revise eixa informació i si, a pesar d'això, continua necessitant ajuda, per favor, comunique-ho a través d'un d'estos correus, segons corresponga:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: TELÈFON 900 35 31 35 i ASSISTENT VIRTUAL 'Carina GVA'
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1) DUBTES i CONSULTES: TELÈFON 900 35 31 35 i ASSISTENTA VIRTUAL Carina GVA.

  Per a dubtes i consultes sobre aquests ERTO i, en general, sobre qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que, a conseqüència de la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, puguen sorgir per part d'empreses, comerços, autònoms i autònomes i persones desocupades, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha habilitat:

  - El TELÈFON 900 35 31 35, operatiu les 24 hores del dia.
  En cas que la resposta no poguera ser immediata, per les particularitats o especificitats de la pregunta, la persona interessada pot deixar el seu correu electrònic a l'operador i se li enviarà la resposta al més prompte possible via correu electrònic.

  - Una ASSISTENTA VIRTUAL amb el nom de 'Carina GVA', amb la finalitat de fer més accessible la informació sobre la situació econòmica i laboral generada per la declaració de l'estat d'alarma al nostre país.
  S'accedeix a 'Carina GVA' des de: http://www.indi.gva.es/es/covid-19 (vegeu la part inferior dreta de la pàgina).


  2) Disposeu de més informació sobre ERTO per causa de força major relacionats amb la COVID-19:

  - En el tràmit de la Guia Prop de "Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.". Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

  - En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  - En la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:
  http://www.indi.gva.es/es/inicio

  - En l'àrea d'aquesta Conselleria que hi ha en la pàgina web general habilitada sobre la COVID-19 per la Generalitat Valenciana: http://www.indi.gva.es/es/covid-19

  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/

  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe

  Enllaços

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major relacionats amb la COVID-19. Treball.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Preguntes freqüents ERTOs (DGTBSL-Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

  Preguntes freqüents ERTO (Ministeri Treball)

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020).
  - Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 86, de 28/03/2020).
  - Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 101, de 11/04/2020).
  - Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 115, de 25/04/2020).
  - Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 129, de 09/05/2020).
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020).
  - Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE núm. 112, de 22/04/2020).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Resolució de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'acorda l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la COVID-19 a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8778, de 01/04/2020).
  - Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es reclamen competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la COVID-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies (DOGV núm. 8781, de 06/04/2020).
  - Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es reclamen competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la COVID-19 a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies (DOGV núm. 8783, de 07/04/2020).
  - Resolució de 15 d'abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat laboral, per la qual s'amplia l'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8793, de 20/04/2020).
  - Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (DOGV núm. 8796, de 23/04/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre

  Vegeu Reial decret 463/2020, de 14 de març

  Vegeu el Reial decret 476/2020, de 27 de març.

  Vegeu Reial decret 487/2020, de 10 d'abril

  Vegeu Reial decret 492/2020, de 24 d'abril

  Vegeu Reial decret 514/2020, de 8 de maig

  Vegeu Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

  Vegeu Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu Decret 77/2015, de 22 de maig

  Vegeu Resolució de 30 de març de 2020 (ampliació termini resolució)

  Vegeu Resolució de 2 d'abril de 2020 (avocació competències)

  Vegeu Correcció d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2020

  Vegeu Resolució de 15 d'abril de 2020 (amplia avocació competències)

  Vegeu Instrucció de 21 d'abril de 2020 (persones treballadores fixes discontínues)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.