Sol·licitud d'ajudes a l'emmagatzematge privat de carn d'oví i caprí pel sistema d'ajuda fixada a compte.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2300717
|
Codi GVA: 20938
Descarregar informació
Termini obert

Des de 07-05-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn d'oví i caprí.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
07-05-2020
Normativa
 • Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats...
 • Reglament delegat (UE) 2016/1238, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del...
 • Reglament d'execució (UE) 2016/1240, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm....
 • Reglament delegat (UE) núm. 907/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i...
 • Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, de la Comissió, de 6 d'agost de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE)...
 • Reglament (UE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels...
 • Reglament delegat (UE) 2017/1182, de la Comissió, de 20 d'abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament...
 • Reglament d'execució (UE) 2020/595, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual es concedeix una ajuda per a l'emmagatzematge privat de carn...
 • Circular de Coordinación 7/2020. Procedimiento de Concesión de Ayudas al Almacenamiento Privado de carne de ovino y caprino.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els agents econòmics que presenten sol·licituds davant de les autoritats competents de les comunitats autònomes on radique el magatzem frigorífic en el qual s'emmagatzemaran els productes.

 

Els agents econòmics han d'estar registrats a l'efecte de l'IVA en la Unió Europea, segons el que disposa l'apartat 1 de l'article 2 del Reglament delegat (UE) 2016/1238.

 

Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions.

 

No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Requisits

L'ajuda només es concedirà per a les quantitats de carn fresca o refrigerada d'oví i caprí de menys de dotze mesos d'edat en el moment del sacrifici que encara no hagen sigut emmagatzemades i que pertanga a una de les categories següents:

· ex 0204 10 00 canals fresques o refrigerades i les mitges canals de corder de menys de dotze mesos.

· ex 0204 50 11 Canals fresques o refrigerades i mitges canals de cabres de menys de dotze mesos.

Carn d'animals criats en la Unió durant un període mínim corresponent als últims dos mesos i sacrificats com a màxim deu dies abans del seu emmagatzematge.

 

Els productes pels quals se sol·licita ajuda han de ser de qualitat sana, estàndard i comercial, i complir els requisits que estableix el Reglament (UE) núm. 1308/2013.

 

La quantitat mínima admissible per a cada sol·licitud serà de 5 tones de carn d'oví i caprí.

 

Els períodes d'emmagatzematge contractual es fixen en 90, 120, 150 dies.

 

Els imports d'ajuda per a l'emmagatzematge s'han fixat per endavant per a cada un dels períodes d'emmagatzematge i és de:

· 866 €/t per al període d'emmagatzematge de 90 dies.

· 890 €/t per al període d'emmagatzematge de 120 dies.

· 915 €/t per al període d'emmagatzematge de 150 dies.

 

Import de la garantia 100 euros per tona.

Com es tramita

Procés de tramitació
Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat, han de presentar una sol·licitud d'ajuda i que es podrà referir a una o més de les categories de productes que estableix l'annex 1 del Reglament d'execució (UE) 2020/595, i que figuren en l'annex 3 de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 07-05-2020

A partir del 7 de maig de 2020.

 

Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre agents econòmics dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

Documentació
Juntament amb la sol·licitud de l'ajuda, s'ha d'aportar la documentació següent: - En el cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa del representant i els poders de representació. - Justificant del depòsit de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
- Si una sol·licitud és inadmissible, s'informarà el titular (agent econòmic) de què es tracte en un termini de tres dies hàbils a partir de la recepció de la sol·licitud. - Si la sol·licitud és admissible, l'acceptació es notificarà al titular (agent econòmic) el huité dia hàbil següent a la...
Saber més
Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,...

Saber més