Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de candidatures per a formar part de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Nomenament de les vocalies que ocupen les associacions i els col·legis professionals de l'àmbit tributari, les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari que estatutàriament tinguen reconegut un paper actiu en aquest àmbit i que manifesten interés a col·laborar en les tasques que s'establisquen.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari que estatutàriament tinguen reconegut un paper actiu en aquest àmbit i que manifesten interés a col·laborar en les tasques que s'establisquen.

  Requeriments

  Les entitats que desitgen formar part de l'Observatori Fiscal han de presentar la seua candidatura de conformitat amb les instruccions següents:
  a) La candidatura es presentarà a través d'un procediment telemàtic disponible en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, s'indiquen els models de sol·licitud i l'altra documentació que s'ha d'aportar.
  b) L'òrgan de govern de cada entitat ha d'autoritzar, per mitjà d'un acord, la presentació de les candidatures, i designar les persones que en formaran part.
  c) Les candidatures inclouran el nom de dues persones, un home i una dona, a l'efecte de garantir el principi d'equilibri de gènere en la composició de l'Observatori Fiscal.
  d) Les candidatures es presentaran avalades per altres entitats, federacions, confederacions o plataformes cíviques. Els avals es formalitzaran mitjançant un acord de l'òrgan de govern de l'entitat avalista en què conste la manifestació expressa de prestar el seu suport a la corresponent candidatura, així com la següent informació: finalitat o objecte de l'entitat avalista i àmbit territorial d'actuació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures en la web de l'Agència Tributària Valenciana

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de presentació de candidatures.
  - Acord de govern de l'entitat proponent, en què autoritze la presentació de la candidatura i designe les persones que formaran part d'aquesta. La proposta ha d'incloure el nom de dues persones, un home i una dona, a l'efecte de garantir el principi d'equilibri de gènere en la composició de l'Observatori Fiscal.
  - Avals d'altres entitats, federacions, confederacions o plataformes cíviques. Els avals es formalitzaran mitjançant un acord de l'òrgan de govern de l'entitat avalista en què conste la manifestació expressa de prestar el seu suport a la corresponent candidatura, així com la següent informació: finalitat o objecte de l'entitat avalista i àmbit territorial d'actuació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A FORMAR PART DEL OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos
  1. El procediment de sol·licitud s'inicia amb la presentació de les candidatures.
  2. La persona titular de la direcció general de l'Agència Tributària Valenciana seleccionarà les entitats ciutadanes que formaran part de l'Observatori Fiscal en representació de les associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari, les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari a què es refereix l'article 4.2.d del seu decret de creació, atenent els principis de diversitat i representativitat sectorial i territorial. La decisió raonada es farà pública en el portal de transparència de la Generalitat "gva Oberta", en un termini màxim de quinze dies després de la finalització del termini de presentació de candidatures.
  3. Després de la selecció de candidatures que formaran part de l'Observatori Fiscal, la Direcció General de l'Agència Tributària Valenciana designarà per sorteig les entitats la vocalia de les quals l'ocuparà una dona, a fi de complir amb el principi d'equilibri de gènere en la composició de l'Observatori Fiscal.
  4. La persona titular de la direcció general de l'Agència Tributària Valenciana elevarà la proposta a la Presidència de l'Observatori Fiscal, que procedirà al nomenament de les persones que ocuparan les vocalies titulars i suplents en representació de les entitats ciutadanes.
  5. Per cada vocal titular de l'Observatori Fiscal pot ser nomenada una persona en qualitat de suplent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment podrà ser recorreguda en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18500&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Observatori fiscal

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.
  - LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  - DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de bon govern de la Generalitat.

  Llista de normativa

  DECRET 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

  DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de bon govern de la Generalitat.

  LLEI 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.