Detall de Procediments

Comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19. Treball.

  Objecte del tràmit

  Presentació de la comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO), per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19, les mesures previstes dels quals siguen de suspensió de contractes i/o reducció de jornada (NO expedients d'extinció), entre el 13 de maig de 2020 i el 31 de gener de 2021, els dos inclosos, sense perjudici que aquest termini puga ser objecte de pròrroga mitjançant un acord del Consell de Ministres.

  Aquestes comunicacions les han de presentar les empreses davant de l'autoritat laboral competent quan estimen l'existència de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, relacionades amb la COVID-19 i recollides en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), desplegat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, sempre que es reunisquen els requisits establits per la norma, per a la qual cosa cal acreditar la iniciació del preceptiu període de consultes.

  Després de l'entrada en vigor del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, als procediments de regulació temporal d'ocupació (ERTO) basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) vinculades a la COVID-19, iniciats des del 30 de setembre de 2020 i fins al 31 de gener de 2021, els resultarà aplicable l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
  Així, segons l'article 23.1 de l'esmentat Reial decret llei 8/2020, en els supòsits en què decidisca l'empresa la suspensió de contractes o reducció de jornades per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, relacionades amb la COVID-19, s'aplicaran les ESPECIALITATS següents:
  a) En el cas que no hi haja representació legal dels treballadors, la COMISSIÓ NEGOCIADORA del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector a què pertanga l'empresa i amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni aplicable. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que complisquen aquests requisits i es prendran les decisions per les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la mateixa empresa, triats d'acord amb el que recull l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors. En qualsevol dels supòsits, la comissió ha d'estar constituïda en l'improrrogable termini de 5 dies.
  b) El PERÍODE DE CONSULTES no haurà d'excedir 7 dies.
  c) L'INFORME de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de 7 dies.

  Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vigents a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, mantindran la seua vigència fins a la data prevista en la comunicació final de l'empresa, en els termes que preveu aquesta.


  * IMPORTANT:

  A) PRÒRROGUES D'ERTO ETOP (RD-llei 30/2020):

  - No obstant això, la vigència inicial determinada en un ERTO-ETOP, serà possible la pròrroga d'un expedient que finalitze durant la vigència de l'RD-Llei 30/2020 (és a dir, entre el 30 de setembre de 2020 i el 31 de gener de 2021), sempre que s'arribe a un ACORD en el període de consultes.
  - Respecte dels casos de pròrroga d'un ERTO-ETOP, vegeu el que s'indica en els apartats "Quina documentació s'ha de presentar?" i "Com es tramita? Passos" d'aquest tràmit de la Guia PROP.

  B) Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre aquesta mena d'ERTO en els apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia PROP.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les EMPRESES que decidisquen la suspensió de contractes o reducció de jornada dels treballadors de la seua plantilla i que acrediten la concurrència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, relacionades amb la COVID-19.

  Requeriments

  Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La comunicació d'aquesta mena d'ERTO-ETOP es pot presentar DES DEL 13 de MAIG de 2020 FINS AL 31 de GENER de 2021, els dos inclosos, sense perjudici que aquest termini puga ser objecte de pròrroga mitjançant un acord del Consell de Ministres (vegeu l'article 2 i la disposició addicional primera del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, així com l'apartat "Normativa" d'aquest tràmit).

  La tramitació d'aquests ERTO-ETOP podrà iniciar-se durant la vigència dels ERTO de força major derivada de la COVID-19.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) COMUNICACIÓ d'ERTO-ETOP


  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ ERTO-ETOP)

  El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de la següent documentació:

  1. COMUNICACIÓ de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons el model normalitzat disponible com a formulari web en el mateix tràmit telemàtic).


  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar aquesta comunicació:

  «2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL que cal presentar:

  a) Acreditació de la representació de l'empresa.

  b) Informe relatiu a la vinculació de la mesura proposada que tinga la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la COVID-19, signada i segellada per l'empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.

  c) Acreditació d'haver donat comunicació de la seua sol·licitud als treballadors i les treballadores, i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas que n'hi haja, a la representació d'aquestes, per a la qual cosa cal especificar la causa que s'hi al·lega, la mesura que cal aplicar, l'efectivitat i la duració d'aquesta. En el cas que no hi haja representació legal dels treballadors, la comunicació esmentada s'ha de traslladar als sindicats més representatius i representatius del sector al qual pertanga l'empresa amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu aplicable.

  d) Una llista nominal de tots els treballadors i treballadores afectats que incloga les dades següents: nom i cognoms, DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social, nivell d'estudis acabats, categoria professional o ocupació contractada a un nivell de subgrup principal, correu electrònic, telèfon i data d'antiguitat en l'empresa, desagregat per gènere. (es recomana presentar aquesta relació en el formulari anomenat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic. No obstant això, pot utilitzar-se el model del SEPE o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  e) En el supòsit que l'empresa dispose de treballadors fixos discontinus, ha d'incloure'ls en l'expedient si la mesura els afecta, amb la indicació de la data prevista de la crida.

  f) Documentació que acredite fefaentment l'inici correcte del període de consultes amb els representants legals dels treballadors, quan n'hi haja.

  g) Especificació de la causa al·legada i concreció i detall de les mesures de suspensió o reducció (percentatge, horari i nombre d'hores de treball que es redueixen).

  h) Número i classificació professional dels treballadors afectats, desglossada, per centre de treball i, si és el cas, província i comunitat autònoma. Nombre i classificació professional dels treballadors ocupats habitualment l'últim any amb el mateix desglossament.

  i) Criteris que es tenen en compte per a la designació dels treballadors afectats.

  j) Període previst per a les suspensions i o reduccions de jornada.

  k) Memòria explicativa de les causes.


  2.2. - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA MÍNIMA que cal presentar en funció de quina siga la causa de l'ERTO:

  - Si la causa és ECONÒMICA:

  a) Memòria que acredite els resultats de l'empresa dels quals es desprenga una situació econòmica negativa.

  b) Comptes anuals de l'últim exercici econòmic complet: balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net abreujats, degudament auditats en el cas d'empreses obligades a fer auditories, així com els comptes provisionals a l'inici del procediment, signats pels administradors o representants de l'empresa (en el cas d'empreses no subjectes a l'obligació d'auditoria, s'haurà d'aportar declaració de la representació de l'empresa sobre l'exempció d'auditoria).

  c) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en una previsió de pèrdues, a més de la documentació a què es refereix l'apartat anterior, l'empresa haurà d'informar dels criteris utilitzats per a l'estimació. Així mateix, haurà de presentar un informe tècnic sobre el volum i el caràcter permanent o transitori d'aquesta previsió de pèrdues basat en dades obtingudes a través dels comptes anuals, de les dades del sector al qual pertany l'empresa, de l'evolució del mercat i de la posició de l'empresa en aquest, o de qualssevol altres que puguen acreditar aquesta previsió.

  d) Quan l'empresa que inicia el procediment forme part d'un grup d'empreses amb obligació de formular comptes consolidats, caldrà adjuntar-hi els comptes anuals i l'informe de gestió consolidats de la societat dominant del grup degudament auditats, en el cas d'empreses obligades a fer auditories, durant el període assenyalat en l'apartat 2, sempre que hi haja saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment. Si no hi ha l'obligació de formular comptes consolidats, a més de la documentació econòmica de l'empresa que inicia el procediment, caldrà adjuntar-hi els de les altres empreses del grup degudament auditats en el cas d'empreses obligades a fer auditoria, sempre que aquestes tinguen el domicili social a Espanya, la mateixa activitat o pertanguen al mateix sector d'activitat i tinguen saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment.

  e) La documentació econòmica es limitarà a l'últim exercici econòmic complet, així com als comptes provisionals del vigent a la presentació de la comunicació per la qual s'inicia el procediment. En cas que la causa adduïda consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els dos trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de la comunicació d'inici del procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.

  - Si la causa és TÈCNICA, ORGANITZATIVA o DE PRODUCCIÓ:

  a) Documentació referida a la suspensió de contractes i reducció de jornada per causes tècniques, organitzatives o productives.

  b) Informes tècnics que acrediten, si escau, la concurrència de les causes.  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ DECISIÓ EMPRESARIAL d'ERTO-ETOP)

  Acabat el període de consultes, l'empresa haurà de presentar la següent documentació:

  a) Comunicació del resultat del període de consultes, segons el model normalitzat de comunicació de decisió empresarial disponible com a imprés associat a aquest tràmit.

  b) Còpia íntegra de l'acord assolit, si aquest es produeix.  B) PRÒRROGA d'ERTO-ETOP

  1 - En cas de la pròrroga d'un ERTO-ETOP prevista en l'RD-Llei 30/2020 s'ha de presentar la documentació següent:

  a) Actes del període de consultes per a la PRÒRROGA de l'ERTO-ETOP.
  b) Acta d'Acord de la PRÒRROGA de l'ERTO-ETOP.
  c) Comunicació de la decisió empresarial, segons el model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit, per a la qual cosa cal marcar l'apartat "Acord de PRÒRROGA" i indicar la nova data de fi de l'expedient.

  2 - Aquesta documentació s'ha de presentar telemàticament davant de l'autoritat laboral utilitzant el tràmit "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS

  [COMDECEM] COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A) COMUNICACIÓ d'ERTO-ETOP

  1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la COMUNICACIÓ mitjançant el formulari web indicat, degudament omplit i signat per l'empresa o el seu legal representant, per a la qual cosa cal afegir la resta de documentació necessària en format PDF.

  L'AUTORITAT LABORAL COMPETENT serà (Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell):

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga inferior a 200 i la plantilla total de l'empresa siga inferior a 500 treballadors: la Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló o València (segons la província en la qual troben els centres de treball).

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga igual o superior a 200, o quan la plantilla de l'empresa siga igual o superior a 500: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses que tinguen treballadors afectats en dues o més províncies de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte el personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte treballadors que desenvolupen la seua activitat o es troben adscrits a centres de treball situats en el territori de dos o més comunitats autònomes, i el 85 %, com a mínim, de plantilla de l'empresa radique a la Comunitat Valenciana i existisquen treballadors afectats en la Comunitat Valenciana, l'ordenació i instrucció del procediment i la formulació de la proposta de resolució, si escau, correspondrà a l'autoritat laboral autonòmica, segons la distribució territorial a la qual es refereix l'article 2 del Decret 77/2015 esmentat. * NOTA: en aquests casos, quan el 85 %, com a mínim, de la plantilla de l'empresa NO radique a la Comunitat Valenciana o no hi haja treballadors afectats en aquesta, l'autoritat laboral competent serà la de l'ESTAT, o la de la comunitat autònoma que complisca aquests requisits.

  A l'efecte del còmput de plantilles, s'inclourà la totalitat dels treballadors que presten serveis en l'empresa en el dia en què es realitze la comunicació, ja siguen treballadors fixos de plantilla, eventuals, interins o contractats per qualsevol de les modalitats que autoritza la legislació vigent.


  2. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient

  S'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  3. COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  - A la finalització del període de consultes, l'empresa comunicarà a l'autoritat laboral competent el resultat d'aquest en els termes que preveu l'article 20 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, per a la qual cosa cal utilitzar:
  . El model normalitzat de "Comunicació de decisió empresarial" disponible com a imprés associat a aquest tràmit.
  . I l'esmentat tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  - Si s'haguera arribat a un acord, l'empresa traslladarà també a l'autoritat laboral una còpia íntegra d'aquest.

  - En tot cas, la comunicació ha de preveure el calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada individualitzats per cada un dels treballadors afectats.

  - Transcorregut el termini de 15 DIES, a comptar de la data de l'última reunió celebrada en el període de consultes, sense que l'empresari haja comunicat la seua decisió a l'autoritat laboral, es produirà la terminació del procediment per CADUCITAT, amb els efectes que preveu l'esmentat article 20.  B) PRÒRROGA d'ERTO-ETOP

  En cas de la pròrroga d'un ERTO-ETOP prevista en l'RD-Llei 30/2020, s'ha de PRESENTAR TELEMÀTICAMENT la documentació requerida a través del tràmit d'aquesta Guia PROP "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20992

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la comunicació i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  QÜESTIONS IMPORTANTS:

  1) Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'ERTO (inclosa la seua possible esmena, així com la comunicació de la decisió empresarial a l'autoritat laboral) s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

  2) Qualsevol VARIACIÓ DE LES MESURES AUTORITZADES, especialment la referida a la finalització anticipada de l'aplicació d'aquestes, siga parcial o total, s'haurà de NOTIFICAR al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) abans que siga efectiva, d'acord amb el que preveu l'article 3.2, últim paràgraf, del Reial decret llei 9/2020 i l'article 22.1.d del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril. L'incompliment d'aquesta obligació podria ser constitutiu d'infracció administrativa de caràcter greu, de conformitat amb el que disposa l'article 22.13 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  3) Els expedients ERTO-ETOP vigents a data 30 de setembre de 2020 mantenen les condicions que preveu la comunicació final de l'empresa fins a la data de finalització que s'indica en aquesta.

  4) La tramitació d'aquests expedients ERTO-ETOP es podrà iniciar mentre estiga vigent un ERTO basat en causa de força major.

  5) Quan l'expedient ERTO-ETOP s'inicie després de la finalització d'un ERTO basat en causa de força major, la data d'efectes d'aquest es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

  6) Tots els procediments de suspensió i reducció de jornada per causes ETOP vinculats a la COVID-19, comunicats des del 30 de setembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021, es tramitaran pel procediment especial de l'article 3 del Reial decret llei 30/2020.

  7) Així mateix, cal tindre en compte el següent:

  - Les MESURES DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ que preveuen els apartats 1 al 5 de l'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, RESULTARAN APLICABLES FINS AL 31 DE GENER DE 2021.

  - Es considera INCOMPLIDA l'OBLIGACIÓ DE MANTINDRE L'OCUPACIÓ durant els 6 mesos següents a la data de la represa de l'activitat si, amb les excepcions que s'indiquen en l'RDL 18/2020, es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

  - La força major i les causes ETOP en les quals s'emparen els ERTO derivats de la COVID-19 NO JUSTIFIQUEN L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (article 2 RDL 9/2020). Ara bé, NO RESULTARÀ APLICABLE el compromís de manteniment de l'ocupació EN LES EMPRESES EN LES QUALS CONCÓRREGA UN RISC DE CONCURS DE CREDITORS en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

  - La SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per ERTO a causa de força major o a causes ETOP interromprà el còmput de la seua duració i dels períodes de referència equivalents al període suspés respecte de les persones treballadores afectades (article 5, RDL 9/2020).

  Enllaços

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

  Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (antiga denominació: expedient de regulació d'ocupació). Treball.

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL I EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020).
  - Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE núm. 112, de 22/04/2020).
  - Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 134, de 13/05/2020).
  - Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE núm. 178, de 27/06/2020).
  - Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 259, de 30/09/2020).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (DOGV núm. 8796, de 23/04/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

  Vegeu el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril.

  Vegeu Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig.

  Vegeu el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.

  Vegeu Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Vegeu la Instrucció de 21 d'abril de 2020 (treballadors i treballadores fixos discontinus).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.