Detall de Procediments

Comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19. Treball.

  Objecte del tràmit

  Presentació de la comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO), per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19, les mesures previstes del qual siguen de suspensió de contractes i/o reducció de jornada (NO expedients d'extinció), entre el 13 de maig de 2020 i el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos, sense perjudici que aquest termini puga ser objecte de pròrroga mitjançant acord del Consell de Ministres.

  Aquestes comunicacions han de presentar-se per les empreses davant l'Autoritat Laboral competent quan estimen l'existència de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, relacionades amb la COVID-19 i recollides en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), desenvolupat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, sempre que es reunisquen els requisits establits per la norma, havent d'acreditar-se la iniciació del preceptiu període de consultes.

  Conforme a l'article 23.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en els supòsits en què es decidisca per l'empresa la suspensió de contractes o reducció de jornades per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, relacionades amb la COVID-19, s'aplicaran les següents ESPECIALITATS:
  a) En el cas que no existisca representació legal dels treballadors, la COMISSIÓ NEGOCIADORA del període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector a què pertanga l'empresa i amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni d'aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cadascun dels sindicats que complisquen aquests requisits, prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa, triats conforme al recollit en l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors. En qualsevol dels supòsits la comissió haurà d'estar constituïda en l'improrrogable termini de 5 dies.
  b) El PERÍODE DE CONSULTES no haurà d'excedir de 7 dies.
  c) L'INFORME de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud de la qual serà potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de 7 dies.

  Els ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vigents a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, mantindran la seua vigència fins a la data prevista en la comunicació final de l'empresa, en els termes previstos en aquesta.

  * IMPORTANT:

  1) Disposeu d'informació sobre aquest tipus d'ERTO:
  - En els apartats "Informació complementària" i "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.
  - En la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: http://www.indi.gva.es/es/inicio
  - En l'àrea d'aquesta Conselleria que hi ha en la pàgina web general habilitada sobre COVID-19 per la Generalitat Valenciana: http://www.indi.gva.es/es/covid-19
  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/
  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe

  2) Per a dubtes i consultes sobre aquests ERTO i, en general, sobre qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que, a conseqüència de la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, puguen sorgir per part d'empreses, comerços, persones autònomes i persones desocupades, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha habilitat:
  - El TELÈFON 900 35 31 35, operatiu les 24 hores del dia.
  - Una ASSISTENTA VIRTUAL amb el nom de Carina GVA, accessible des de http://www.indi.gva.es/es/covid-19

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les EMPRESES que decidisquen la suspensió de contractes o reducció de jornada dels treballadors de la seua plantilla i que acrediten la concurrència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, relacionades amb la COVID-19.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La comunicació d'aquest tipus d'ERTOs-ETOP pot presentar-se ENTRE EL 13 de MAIG de 2020 I EL 30 de JUNY de 2020, ambdós inclosos, sense perjudici que aquest termini puga ser objecte de pròrroga mitjançant acord del Consell de Ministres (vegeu article 2 i Disposició addicional primera del Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació).

  La tramitació d'aquests ERTOs-ETOP podrà iniciar-se durant la vigència dels ERTOs de força major derivada de la COVID-19.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * 1ª FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ ERTO-ETOP)

  El procediment s'iniciarà mitjançant la presentación de la documentació següent:

  1 - COMUNICACIÓ de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a formulari web en el propi tràmit telemàtic).


  2.- DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar a eixa comunicació:

  2.1. - DOCUMENTACIÓ GENERAL a presentar:

  a) Acreditació de la representació de l'empresa.

  b) Informe relatiu a la vinculació de la mesura proposada que tinga la seua causa directa en pèrdues d'activitat ocasionades per la Covid-19, signada i segellada per l'empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.

  c) Acreditació d'haver donat comunicació de la seua sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'aquestes, especificant la causa al·legada, la mesura a aplicar, l'efectivitat i duració d'aquesta. En el cas que no existisca representació legal dels treballadors, la referida comunicació es traslladarà als sindicats més representatius i representatius del sector al qual pertanga l'empresa amb legitimació per a formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació.

  d) Una relació nominal de tots les persones treballadores afectades que contemple les següents dades: nom i cognoms, DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social, nivell d'estudis acabats, categoria professional o ocupació contractada a un nivell de subgrup principal, correu electrònic, telèfon i data d'antiguitat en l'empresa, desagregat per gènere. (Es recomana presentar aquesta relació en el formulari denominat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic. No obstant això, pot utilitzar-se el model del SEPE o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  e) En el supòsit que l'empresa compte amb treballadors fixos discontinus, ha d'incloure'ls en l'expedient si la mesura els afecta, indicant-se la data prevista de la crida.

  f) Documentació que acredite fefaentment l'inici correcte del període de consultes amb els representants legals dels treballadors, quan aquests existisquen.

  g) Especificació de la causa al·legada i concreció i detall de les mesures de suspensió o reducció (percentatge, horari i nombre d'hores de treball que es redueixen).

  h) Número i classificació professional dels treballadors afectats, desglossada, per centre de treball i, en el seu cas, província i comunitat autònoma. Número i classificació professional dels treballadors emprats habitualment l'últim any amb idèntic desglossament.

  i) Criteris tinguts en compte per a la designació dels treballadors afectats.

  j) Període previst per a les suspensions i o reduccions de jornada.

  k) Memòria explicativa de les causes.


  2.2. - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA MÍNIMA a presentar en funció de quina siga la causa de l'ERTO:

  - Si la causa és ECONÒMICA:

  a) Memòria que acredite els resultats de l'empresa dels quals es desprenga una situació econòmica negativa.

  b) Comptes anuals de l'últim exercici econòmic complet: balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net abreujats, degudament auditades en el cas d'empreses obligades a realitzar auditories, així com els comptes provisionals a l'inici del procediment, signades pels administradors o representants de l'empresa (en el cas d'empreses no subjectes a l'obligació d'auditoria, s'haurà d'aportar declaració de la representació de l'empresa sobre l'exempció d'auditoria).

  c) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en una previsió de pèrdues, a més de la documentació a què es refereix l'apartat anterior, l'empresa haurà d'informar dels criteris utilitzats per a la seua estimació. Així mateix haurà de presentar un informe tècnic sobre el volum i el caràcter permanent o transitori d'aqueixa previsió de pèrdues basat en dades obtingudes a través dels comptes anuals, de les dades del sector al qual pertany l'empresa, l'evolució del mercat i de la posició de l'empresa en aquest, o de qualssevol altres que puguen acreditar aquesta previsió.

  d) Quan l'empresa que inicia el procediment forme part d'un grup d'empreses amb obligació de formular comptes consolidats, hauran d'acompanyar-se els comptes anuals i informe de gestió consolidats de la societat dominant del grup degudament auditades, en el cas d'empreses obligades a realitzar auditories, durant el període assenyalat en l'apartat 2, sempre que existisquen saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment. Si no existira obligació de formular comptes consolidats, a més de la documentació econòmica de l'empresa que inicia el procediment, haurà d'acompanyar-se les de les altres empreses del grup degudament auditades en el cas d'empreses obligades a realitzar auditoria, sempre que aquestes empreses tinguen el seu domicili social a Espanya, tinguen la mateixa activitat o pertanguen al mateix sector d'activitat i tinguen saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment.

  e) La documentació econòmica es limitarà a l'últim exercici econòmic complet, així com als comptes provisionals del vigent a la presentació de la comunicació per la qual s'inicia el procediment. En cas que la causa adduïda consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els dos trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de la comunicació d'inici del procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.

  - Si la causa és TÈCNICA, ORGANITZATIVA o DE PRODUCCIÓ:

  a) Documentació referida a la suspensió de contractes i reducció de jornada per causes tècniques, organitzatives o productives.

  b) Informes tècnics que acrediten, si escau, la concurrència de les causes.  * 2ª FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ DECISIÓ EMPRESARIAL ERTO-ETOP)

  Finalitzat el període de consultes, l'empresa haurà de presentar la següent documentació:

  a) Comunicació del resultat del període de consultes, segons model normalitzat de "Comunicació de decisió empresarial" disponible com a imprés associat a aquest tràmit.

  b) Còpia íntegra de l'acord aconseguit, si aquest s'haguera produït.

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS (Formulari recomanat)

  [COMDECEM] COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la COMUNICACIÓ mitjançant el formulari web indicat, degudament omplit i signat per l'empresa o el seu representant legal, afegint la restant documentació necessària en format PDF.

  L'AUTORITAT LABORAL COMPETENT serà (Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell)**:

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga inferior a 200 i la plantilla total de l'empresa siga inferior a 500 treballadors: la Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló o València (segons la província en la qual es troben els centres de treball).

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga igual o superior a 200, o quan la plantilla de l'empresa siga igual o superior a 500: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses que tinguen treballadors afectats en dues o més províncies de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte el personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte treballadors que desenvolupen la seua activitat o es troben adscrits a centres de treball situats en el territori de dues o més comunitats autònomes, i el 85 %, com a mínim, de plantilla de l'empresa radique a la Comunitat Valenciana i hi haja treballadors afectats a la Comunitat Valenciana: l'ordenació i instrucció del procediment i la formulació de la proposta de resolució, si escau, correspondrà a l'autoritat laboral autonòmica, segons la distribució territorial a la qual es refereix l'article 2 del citat Decret 77/2015.

  A l'efecte del còmput de plantilles, s'inclourà la totalitat dels treballadors que presten serveis en l'empresa en el dia en què es realitze la comunicació, ja siguen treballadors fixos de plantilla, eventuals, interins o contractats per qualsevol de les modalitats que autoritza la legislació vigent.


  2. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient

  S'ha de realitzar mitjançant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  3. COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  - A la finalització del període de consultes, l'empresa comunicarà a l'autoritat laboral competent el resultat del mateix en els termes previstos en l'article 20 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, utilitzant per a això:
  . El model normalitzat de "Comunicació de decisió empresarial" disponible com a imprés associat a aquest tràmit.
  . L'esmentat tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  - Si s'haguera aconseguit acord, l'empresa traslladarà també a l'autoritat laboral còpia íntegra d'aquest.

  - En tot cas, la comunicació haurà de contemplar el calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o reducció de jornada individualitzats per cadascun dels treballadors afectats.

  - Transcorregut el termini de 15 DIES, a comptar des de la data de l'última reunió celebrada en el període de consultes, sense que l'empresari haja comunicat la seua decisió a l'autoritat laboral, es produirà la terminació del procediment per CADUCITAT, amb els efectes previstos en el citat article 20.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20992

  Informació adicional

  1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representación en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3.- Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4.- Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: TELÈFON 900 35 31 35 i ASSISTENT VIRTUAL 'Carina GVA'
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A. QÜESTIONS IMPORTANTS:

  1) Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'ERTE (inclosa la seua possible esmena, així com la comunicació de la decisió empresarial a l'autoritat laboral) ha de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

  2) Qualsevol VARIACIÓ DE LES MESURES AUTORITZADES, especialment la referida a la finalització anticipada de l'aplicació de les mateixes, ja siga parcial o total, haurà de NOTIFICAR-SE AL Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb anterioritat al fet que siga efectiva, d'acord amb el que es preveu en l'article 3.2, últim paràgraf, del Reial decret llei 9/2020 i l'article 22.1 d) del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril. L'incompliment d'aquesta obligació podria ser constitutiu d'infracció administrativa de caràcter greu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.13 del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  3) Els expedients ERTO-ETOP vigents a data 13 de maig de 2020 mantenen les condicions previstes en la comunicació final de l'empresa fins a la data de finalització referida en aquesta.

  4) La tramitació d'aquests expedients ERTO-ETOP podrà iniciar-se mentre estiga vigent un ERTO basat en causa de força major.

  5) Quan l'expedient ETOP s'inicie després de la finalització d'un ERTO basat en causa de força major, la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

  6) Tots els procediments de suspensió i reducció de jornada per causes ETOP comunicats des del 13 de maig de 2020 i fins al 30 de juny de 2020, es tramitaran pel procediment especial de l'article 23 del Reial decret llei 8/2020.

  7) Així mateix, cal tindre en compte el següent:

  - Les MESURES DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ previstes en els apartats 1 al 5 d'article 25 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, RESULTARAN APLICABLES FINS AL 30 DE JUNY DE 2020.

  - Es considera INCOMPLIDA l'OBLIGACIÓ DE MANTINDRE L'OCUPACIÓ durant els 6 mesos següents a la data de la represa de l'activitat si, amb les excepcions que s'indiquen en el RDL 18/2020, es produeix l'acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

  - La força major i les causes ETOP en les quals s'emparen els ERTOs derivats de la COVID-19 NO JUSTIFIQUEN L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (art. 2 RDL 9/2020). Ara bé, NO RESULTARÀ D'APLICACIÓ el compromís de manteniment de l'ocupació EN AQUELLES EMPRESES EN LES QUALS CONCÓRREGA UN RISC DE CONCURS DE CREDITORS en els termes de l'article 5.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

  - La SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per ERTO a causa de força major o a causes ETOP, interromprà el còmput de la seua duració i dels períodes de referència equivalents al període suspés respecte de les persones treballadores afectades (article 5 RDL 9/2020).


  B. DUBTES i CONSULTES: TELÈFON 900 35 31 35 i ASSISTENTA VIRTUAL Carina GVA

  Per a dubtes i consultes sobre aquests ERTO i, en general, sobre qüestions de tipus laboral o empresarial (no sanitàries) que, a conseqüència de la COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma, puguen sorgir per part d'empreses, comerços, autònoms i autònomes i persones desocupades, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha habilitat:

  - El TELÈFON 900 35 31 35, operatiu les 24 hores del dia.
  En cas que la resposta no poguera ser immediata, per les particularitats o especificitats de la pregunta, la persona interessada pot deixar el seu correu electrònic a l'operador i se li enviarà la resposta al més prompte possible via correu electrònic.

  - Una ASSISTENTA VIRTUAL amb el nom de 'Carina GVA', amb la finalitat de fer més accessible la informació sobre la situació econòmica i laboral generada per la declaració de l'estat d'alarma al nostre país.
  S'accedeix a 'Carina GVA' des de: http://www.indi.gva.es/es/covid-19 (vegeu la part inferior dreta de la pàgina).


  C. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre ERTO per causa de força major relacionats amb la COVID-19:

  - En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  - En la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: http://www.indi.gva.es/es/inicio

  - En l'àrea d'aquesta Conselleria que hi ha en la pàgina web general habilitada sobre la COVID-19 per la Generalitat Valenciana: http://www.indi.gva.es/es/covid-19

  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/

  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe

  Enllaços

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  EXTENSIÓ dels ERTOs i les seues condicions. REIAL DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig.

  Nota informativa sobre els ERTOs per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (ETOP) comunicats a partir del desconfinament

  Criteri interpretatiu de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Social sobre situacions que afecten treballadors amb contracte temporal en ERTOs derivats de la Covid19

  Preguntes freqüents ERTOs (DGTBSL-Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

  Preguntes freqüents ERTOs (Ministeri Treball)

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020).
  - Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 86, de 28/03/2020).
  - Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 101, de 11/04/2020).
  - Reial decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 115, de 25/04/2020).
  - Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 129, de 09/05/2020).
  - Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 145, de 23/05/2020).
  - Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 159, de 06/06/2020).
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020).
  - Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE núm. 112, de 22/04/2020).
  - Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 134, de 13/05/2020).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (DOGV núm. 8796, de 23/04/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre

  Vegeu Reial decret 463/2020, de 14 de març

  Vegeu el Reial decret 476/2020, de 27 de març.

  Vegeu Reial decret 487/2020, de 10 d'abril

  Vegeu Reial decret 492/2020, de 24 d'abril

  Vegeu Reial decret 514/2020, de 8 de maig

  Vegeu Reial decret 537/2020, de 22 de maig

  Vegeu Reial decret 555/2020, de 5 de juny

  Vegeu Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

  Vegeu Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril

  Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu Decret 77/2015, de 22 de maig

  Vegeu Instrucció de 21 d'abril de 2020 (persones treballadores fixes discontínues)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.